eng
competition

Text Practice Mode

PHÂN BIỆT "TỪ ĐỦ - TỪ - CHƯA ĐỦ - DƯỚI" KHI HỌC LUẬT

created Apr 26th, 08:23 by


2


Rating

398 words
0 completed
00:00
 
Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam việc xác định độ tuổi để áp dụng pháp luật được thực hiện cụ thể theo từng ngành luật. Mỗi ngành luật thể quy định khác nhau, nhưng khái niệm cách xác định độ tuổi hầu như giống nhau. Trong đó, một số khái niệm khi xác định độ tuổi của một người người áp dụng pháp luật cần phải nắm bắt
1. Từ đủ
Điều 20. Người thành niên_Bộ luật dân sự 2015
1. Người thành niên người từ đủ mười tám tuổi trở lên.
Theo đó từ đủ x tuổi được hiểu từ ngày sinh nhật thứ x của người ấy.
dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2019 sẽ được xem đủ 18 tuổi, từ đủ 18 tuổi xác định từ ngày 20/9/2019.
2. Từ
Người từ x tuổi nếu hiểu theo khái niệm của “từ đủ” thì sẽ xác định từ ngày đủ x tuổi + 01 ngày.
dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2018 sẽ được xem đủ 17 tuổi, từ 18 tuổi xác định từ ngày 20/9/2018 + 01 ngày ngày 21/9/2018.
3. Chưa đủ
Điều 21. Người chưa thành niên_Bộ luật dân sự 2015
1. Người chưa thành niên người chưa đủ mười tám tuổi.
Chưa đủ x tuổi được hiểu người đó chưa đến ngày sinh nhật thứ x của mình.
dụ: Người chưa đủ 18 tuổi, hiểu chưa tới ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó. Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2019 sẽ được xem đủ 18 tuổi, chưa tới 20/9/2019 thì được xem chưa đủ 18 tuổi.
4. Dưới
Điều 107. Xóa án tích
1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi không án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;
b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do ý;
Đối với trường hợp này, dựa trên quy định về xóa án tích của Bộ Luật hình sự 2015 thì dưới cũng được hiểu như chưa đủ.

saving score / loading statistics ...