eng
competition

User: Trường Duyên

Mục tiêu gõ bàn phím tiếng việt phải đạt trên 100 từ/phút...!!! Luyện tập: Buổi sáng luyện gõ 20 phút, buổi chiều 20 phút. Giao lưu kết bạn: truongduyen007@gmail.com
User details
User ID 1637224
last login 1 month, 6 days ago
member since 10 months ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Bosston
Words typed 98,177
Tests taken 1,406
Competitions taken 59 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: