eng
competition

Text Practice Mode

Chú Đại Bi

created Jul 20th, 04:43 by PhuocVlog


1


Rating

424 words
2 completed
00:00
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam a rị da
yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa da
Ma ha tát đỏa da
Ma ha ca ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam tất kiết lật đỏa y mông a rị da
kiết đế thất Phật ra lăng đà
Nam na ra cẩn trì
rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát tát đa (Na ma tát đa)
Na ma
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án. A
ca đế
Ca ra đế
Di rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát tát
Ma ra ma ra
Ma ma rị đà dựng
Cu cu yết mông
Độ độ phạt da đế
Ma ha phạt da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da
Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y di
Thất na thất na
A Ra sâm Phật ra lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra da
ma ra
rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị

Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ
Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta ha
Tất đà dạ
Ta ha
Ma ha tất đà dạ
Ta ha
Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta ha
Na ra cẩn trì
Ta ha
Ma ra na ra
Ta ha
Tất ra tăng a mục khê da
Ta ha
Ta ma ha a tất đà dạ
Ta ha
Giả kiết ra a tất đà dạ
Ta ha
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
Ta ha
Ma rị thắng yết ra dạ
Ta ha
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam a rị da
kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta ha
Án. Tất điện đô
Mạn đà ra
Bạt đà gia
Ta ha.
 
Nam Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

saving score / loading statistics ...