eng
competition

Text Practice Mode

trích dẫn của người khác

created Jul 22nd, 16:53 by HLan1


1


Rating

33 words
37 completed
00:00
Đôi khi, ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó bởi chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình

saving score / loading statistics ...