eng
competition

Text Practice Mode

מאתיים המילים הנפוצות ביותר בעברית

created Nov 9th 2022, 13:54 by BrigaTsvi


3


Rating

200 words
30 completed
00:00
לא את אני זה אתה מה הוא לי על כן לך של יש בסדר אבל כל שלי טוב עם היא אם רוצה שלך היה אנחנו הם אותך יודע אז רק אותו יכול אותי יותר הזה אל כאן או למה שאני כך אחד עכשיו משהו להיות היי תודה כמו אין איך זאת נכון מי לו שם צריך לעשות קדימה לנו חושב כמה שאתה זו גם יודעת אותה עוד באמת הייתי שהוא אולי עושה בבקשה פשוט שזה דבר מאוד כבר שלא לעזאזל נראה כדי אתם אלוהים ואני פה פעם הנה האם שלו בוא הרבה איפה שלנו יכולה כי אומר יהיה אותם עד לפני זמן קצת הכל ממש מר הולך אבא אדוני לראות לה ובכן מישהו חייב עדיין אף בכל בדיוק היום אנשים מצטער ללכת היית שלום קרה אחת שוב הייתה אוהב חשבתי יום לדבר אמא בן איזה חושבת צריכה לזה תמיד היו להם שאת שיש רואה אפילו בטח כולם שהיא שום בגלל אחר בשביל קורה איתך אמרתי הזאת אדם תן צריכים הזמן יכולים האלה ואז רגע אחרי כלום בטוח מבין שהם תראה אמר מדי לכם בו אנו אך טובה אותנו תהיה בזה שלה יפה אוכל מותק ככה מספיק כזה אפשר בואו דברים הכי מזה מקום לכאן בואי בבית דרך איתי מתכוון אה

saving score / loading statistics ...