eng
competition

Czech Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - nejčastěji kladené otázky" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Máš-li otázku, která zde není zodpovězena, kontaktuj mě na email:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - slov za minutu" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "WPM-výpočet je na základě následujícího algoritmu: 5 úhozů je 1 slovo, jestli mi nevěříš, koukni na Wikipedii o <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Co je to úhoz?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Každá klávesa, kterou stiskneš, abys napsal písmenko, je jeden úhoz. Výpočet bere také v potaz, jestli máš napsat velké písmeno nebo jazyku specifická písmena vyžadující stisk dvou úhozů (například ň). Například \"proto\" vyžaduje 5 úhozů, ale \"Amerika\" vyžaduje 8." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Proč se mé skóre (někdy) neuloží?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Jestli máš pomalý počítač nebo děláš hodně věcí zároveň na svém počítači, může být 60 sekundové odpočítávadlo zpomaleno. To může ve výsledku dopadnout tak, že místo 60 sekund budeš mít reálně 70 sekund na psaní. Server tohle rozpozná jako pokus o podvod (i kdyby to bylo zaviněno pomalým počítačem či něčím podobným) a neuloží v tomto případě tvé skóre. Můžeš to opravit zavřením všech běžících programů a ostatních kart v prohlížeči." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Překlad - Jak můžu pomoct?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Kdybys chtěl pomoct přeložit 10FastFingers do svého jazyka, prosím, mrkni na stránku <a hreF=\"/translations\">Překlad</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Kde jsou moje Achievementy?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Poté co jsi splnil podmínky k Achievementu, vydrž nejvýše 5 minut, aby se Achievement odemknul.<br />Jestli se stále nezobrazuje, ujisti se, že máš aktivován javascript na stránce se svým profilem a znovu načti stránku." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Jak poznám, který specifický znak potřebuje více než 1 úhoz?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Já to nedokážu. To je důvod, proč potřebuji tvou pomoc. V současnosti počítám tyto specifické znaky za 2 úhozy:" 
msgid "All languages:"msgstr "Ve všech jazycích:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "všechna velká písmena (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Jaké je průměrné WPM (slov za minutu) v populaci" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Průměrné WPM na 10fastfingers je <strong>42</strong>. Toto číslo bylo vypočítáno z přes 14 milionů testů v přes 41 jazycích." 
msgid "All time Highscore"msgstr "All time Highscore" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Proč už nefunguje Enter?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 úhozy" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 úhozy" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 úhozy" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 úhozů" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Můj iPad automaticky zvětšuje první znak každého slova" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Můžeš tuto funkci deaktivovat, viz odkaz v angličtině: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Jak je vypočítána přesnost?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "Pro výpočet přesnosti (v tréninkovém režimu) je brán v potaz počet chyb a počet úprav." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Představ si text vyžadující přesně 500 úhozuů. Jsou možné 4 varianty:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 chybných slov a 0 úprav: 500 správných úhozů z 500 = 500/500 * 100 = 100% přesnost." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Chybná slova and 0 úprav: např. 10 chybných slov 450 správných úhozů z 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Chybná slova a úpravy: např. 10 chybných slov 450 správných úhozů z 500 a 25 úprav = 450/(500+25) = 85,71% přesnost." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Má skóre nad 120 WPM nejsou vidět" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Jestli dosáhneš výsledku přes 120 WPM, musíš to odemknout 'anti-cheat' testem. Klikni na bublinu na vrchu stránky a zkontroluj si oznámení." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Mé výsledky nejsou vidět v soutěži" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Jestli se tohle stane v každé soutěži, které se účastníš, tvůj účet je pravděpodobně označen pro podvádění. V budoucnu tím můžeš předejít tím, že nebudeš podvádět. Jestli si myslíš, že jsi byl neprávem označen, prosím, zašli mi e-mail s odkazem na tvůj profilovou stránku." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "and one more:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login not working" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Zlepši si svou rychlost psaní" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Režim psaní" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Test psaní" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Test psaní (pokročilý)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Soutěž v psaní" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobilní aplikace" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Trénink" 
msgid "Updates"msgstr "Aktualizace" 
msgid "Feedback"msgstr "Feedback" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Fórum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Zpětná vazba / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Follow me on Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Úhozů" 
msgid "Username"msgstr "Uživatelské jméno" 
msgid "Email"msgstr "E-mail" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Uživatelů Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "klikni pro zobrazení/skrytí odpočítávání" 
msgid "Highscores"msgstr "Nejvyšší skóre" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 slov" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 slov" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Kdo píše nejrychleji?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Procvičovnání na textech" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Procvičte vlastní text" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Odemkněte Top 1000 slov svého jazyka" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Vyzkoušejte naši Androidí aplikaci" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Omlouváme se, ale musíte být přihlášen, abyste mohl používat tuto vymoženost." 
msgid "created"msgstr "vytvořeno" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "How fast can you type the ABC?" 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Create Game"msgstr "Vytvořit hru" 
msgid "Join Game"msgstr "Přidat se" 
msgid "Result"msgstr "Výsledek" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Slova za minutu: 1 slovo je 5 znaků" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Slova za minutu (WPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Správná slova" 
msgid "Wrong words"msgstr "Špatná slova" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Píšeš rychleji než tví přátelé?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Prostě piš text do pole, máš minutu na napsání co největšího množství slov." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Všichni v této soutěži budou mít stejný text a počítá se jen tvé nejlepší skóre, takže se můžeš zlepšovat a dokonce i dosáhnout prvního místa, jen to musíš stihnout." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Invite your friends" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Typing Competition 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Jsi rychlejší než já? Zkus to taky!" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kdo dokáže psát rychleji" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Zkus psát rychleji než já" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Create a new Competition" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "OK" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "končí za" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> minut stráveno psaním <span id=\"count-competitors\">%s</span> lidí" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "ago"msgstr "zpátky" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Start a Typing Competition" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Create a private competition by activating the checkbox" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Vyber si jazyk, potom použij tlačítko" 
msgid "Participants"msgstr "Soutěžící" 
msgid "Tests taken"msgstr "Testů vzato" 
msgid "Time left"msgstr "Zbývající čas" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Přidat se" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Jsi rychlejší než já? Zkus to: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."  
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "You participated in this Typing competition" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Number of tests taken" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Competition Ranking" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Wins" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Uživatel neexistuje" 
msgid "Settings saved"msgstr "Nastavení uloženo" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Nepodařilo se uložit nastavení, prosím zkus to znovu." 
msgid "Username saved"msgstr "Uživatelské jméno uloženo" 
msgid "Username already exists"msgstr "Uživatelské jméno již existuje" 
msgid "Password saved"msgstr "Heslo uloženo" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Délka nového hesla musí být mezi 6 a 40 znaky" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Hesla si musí odpovídat" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Tvé staré heslo je špatné" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Uživatel" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavení" 
msgid "Save"msgstr "Uložit" 
msgid "Cancel"msgstr "Zrušit" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Svůj popis můžeš upravit v \"nastavení\" <br />Dej nám vědět něco málo o sobě a jaké máš cíle v psaní :)" 
msgid "User details"msgstr "Detaily uživatele" 
msgid "last login"msgstr "poslední přihlášení" 
msgid "member since"msgstr "uživatelem již" 
msgid "Profile views"msgstr "Zobrazení profilu" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Rozložení klávesnice" 
msgid "Keyboard"msgstr "Klávesnice" 
msgid "Tests taken"msgstr "Provedeno testů" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Soutěží" 
msgid "last 50 tests"msgstr "posledních 50 testů" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Nejvíce slov/min" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Nejméně slov/min" 
msgid "Average WPM"msgstr "Průměrně slov/min" 
msgid "Achievements"msgstr "Úspěchy" 
msgid "Visitors"msgstr "Návštěvníci" 
msgid "Activity"msgstr "Aktivity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Poslední soutěže" 
msgid "Graph"msgstr "Graf" 
msgid "back to Profile"msgstr "zpět na profil" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Preferujeme skutečná jména" 
msgid "save"msgstr "uložit" 
msgid "Save settings"msgstr "Uložit nastavení" 
msgid "User"msgstr "Uživatel" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Jakou klávesnici používáš?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Název klávesnice" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Název klávesnice (např. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Změnit heslo" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Staré heslo" 
msgid "New password"msgstr "Nové heslo" 
msgid "Confirm password"msgstr "Potvrzení hesla" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Profilový obrázek Gravatar" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Pro změnu profilového obrázku můžete použít Gravatar." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Co je Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Toto je tvůj Gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Slov napsáno" 
msgid "Description"msgstr "Popis" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Poslední soutěže" 
msgid "Language"msgstr "Jazyk" 
msgid "Participants"msgstr "Účastníci" 
msgid "Tests taken"msgstr "Provedeno testů" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Navštiv soutěž v psaní" 
msgid "normal"msgstr "normální" 
msgid "advanced"msgstr "pokročilý" 
msgid "corrections"msgstr "opravy" 
msgid "Competitions won"msgstr "Vyhraných soutěží" 
msgid "Delete Account"msgstr "Smazat účet" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Smazat můj účet" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "Účet můžeš smazat po kliknutí na tlačítko vpravo dole. Nezapomeň, že smazaný účet již nelze obnovit." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "Pokud se chceš podělit o důvod, proč jsi se rozhodl smazat svůj účet, pošli mi prosím email: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Děkujeme za používání 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "ID uživatele" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Tvůj účet byl odstraněn" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "posledních 500 výsledků pro každý režim psaní" 
msgid "Most active users"msgstr "Nejaktivnější uživatelé" 
msgid "no description"msgstr "žádný popis" 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mé skóre v psaní na klávesnici" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s slov/min" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Jsi rychlejší? Klikni a zkus!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Jsi rychlejší?" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Typing Practice" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Typing Practice - free games to improve your typing speed" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Please login to access the Top1000 mode." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Sorry, but you haven't unlocked this level yet." 
msgid "more"msgstr "more" 
msgid "less"msgstr "less" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Star" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 stars" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 stars" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 stars" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become "red" and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcore Mode" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcore Mode" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "highest score" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm or higher" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm or higher" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm or higher" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm or higher" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm or higher" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm or higher" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm or higher" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Beat the previous level to unlock this challenge" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Result" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Words per minute (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "correct" 
msgid "wrong"msgstr "wrong" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Correct words" 
msgid "Wrong words"msgstr "Wrong words" 
msgid "Accuracy"msgstr "Accuracy" 
msgid "time (seconds)"msgstr "time (seconds)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Congratulations, you unlocked the next level!" 
msgid "Next Level"msgstr "Next Level" 
msgid "Level Overview"msgstr "Level Overview" 
msgid "Level"msgstr "Level" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text." 
msgid "Character Progress"msgstr "Character Progress" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "your highest score"msgstr "your highest score" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Text Practice Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "All languages" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "New" 
msgid "My Texts"msgstr "My Texts" 
msgid "My Favorites"msgstr "My Favorites" 
msgid "Create Text"msgstr "Create Text" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Text removed" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Text has been saved as private." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Text has been published as public." 
msgid "Create new text"msgstr "Create new text" 
msgid "Text title"msgstr "Text title" 
msgid "Your text"msgstr "Your text" 
msgid "Text language"msgstr "Text language" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "At least 10 characters" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Warning" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Go back to text" 
msgid "or"msgstr "or" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "make changes, fix grammar etc." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased." 
msgid "save text (private)"msgstr "save text (private)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "publish text (public)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Are you sure?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Congratulations, you scored %s points!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "You completed this test %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong." 
msgid "restart this test"msgstr "restart this test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "or press 'r' to restart" 
msgid "Rate this text"msgstr "Rate this text" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistics" 
msgid "Score"msgstr "Score" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Time" 
msgid "accuracy"msgstr "accuracy" 
msgid "your score"msgstr "your score" 
msgid "your average"msgstr "your average" 
msgid "average worldwide"msgstr "average worldwide" 
msgid "your best result"msgstr "your best result" 
msgid "best result worldwide"msgstr "best result worldwide" 
msgid "This is what you typed"msgstr "This is what you typed" 
msgid "edit text"msgstr "edit text" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "rating" 
msgid "words"msgstr "words" 
msgid "completed"msgstr "completed" 
msgid "favorited"msgstr "favorited" 
msgid "type to start ..."msgstr "type to start ..." 
msgid "today"msgstr "today" 
msgid "this week"msgstr "this week" 
msgid "this month"msgstr "this month" 
msgid "this year"msgstr "this year" 
msgid "all time"msgstr "all time" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Title" 
msgid "search ..."msgstr "search ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Textlength" 
msgid "Rating"msgstr "Rating" 
msgid "Views"msgstr "Views" 
msgid "Finished"msgstr "Finished" 
msgid "Age"msgstr "Age" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "public" 
msgid "private"msgstr "private" 
msgid "%s votes"msgstr "%s votes" 
msgid "%s words"msgstr "%s words" 
msgid "%s characters"msgstr "%s characters" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / day" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "sorry, no text available" 
msgid "Text not found"msgstr "Text not found" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Please login to rate this text." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Thank you for voting!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Rating: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Rating visible after 3 or more votes" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "My Practice Texts" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saving score / loading statistics ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Report Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Flag text as spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Do you really want to report this text for spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Report for Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Cancel" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Wrong text." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "You have to be logged in to report a text for spam." 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Vytvořit účet" 
msgid "Username"msgstr "Uživatelské jméno" 
msgid "Password"msgstr "Heslo" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Potvrďte heslo" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "pro obnovu hesla, nové funkce & úspěchy" 
msgid "Create your account"msgstr "Vytvořte svůj účet" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook přihlášení" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter přihlášení" 
msgid "Google Login"msgstr "Google přihlášení" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Přihlaš se / Vytvoř si účet" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "Přihlášení 1 kliknutím" 
msgid "Email Login"msgstr "Přihlášení emailem" 
msgid "Login"msgstr "Přihlášení" 
msgid "Create Account"msgstr "Vytvořit účet" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Zapomněl jsi své heslo?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Obnova hesla" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Zůstat přihlášen" 
msgid "Create an Account"msgstr "Vytvořit účet" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavení" 
msgid "Logout"msgstr "Odhlášení" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Zadej email použitý při registraci. Na tento email ti pošleme postup pro obnovu hesla." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Klikni na tento odkaz pro zobrazení dočasného hesla ke tvému účtu (toto heslo ti pošleme v dalším emailu):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Odkaz pro obnovu hesla" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Pošleme ti email, který bude obsahovat odkaz. Po kliknutí na tento odkaz ti vygenerujeme nové heslo." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "Toto je tvé dočasné heslo: <strong>%s</strong><br /><br /> Prosím, změň si toto heslo po přihlášení v nastavení profilu." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Vítej na 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Vítej na 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Pro vytvoření účtu je potřeba nejprve opravit chyby." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Špatné uživatelské jméno nebo heslo. Prosím, zkus to znovu." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Uživatel zrušil ověření!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "odeslat" 
msgid "Username / Email"msgstr "Uživatelské jméno / email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Nemůžeme najít email, který jsi zadal. Je možné, že jsi se přihlásil pomocí jiného účtu (např.: Facebook, Twitter nebo Google)? Prosím, zkus se přihlásit pomocí našeho \"Přihlášení 1 kliknutím\". Pokud to i přesto nejde, pošli mi email" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Zrušil jsi proces ověření. Pro přihlášení na 10FastFingers pomocí Google musíš povolit přístup k účtu. Požadujeme základní informace o účtu pro zobrazení profilového obrázku na 10FastFingers a tvůj email pro zasílání důležitých aktualizací na 10FastFingers v budocnu (slibujeme, že nebudeme posílat spam, ani tvou emailovou adresu neprodáme)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Pokud ti to nepřipadá bezpečné, můžeš samozřejmě použít některou z dalších možností přihlášení! Veselé psaní :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "přihlášení, prosím čekej" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Chyba, prosím zkus to znovu. Pokud chyba přetrvává, pošli mi email, prosím." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Heslo obnoveno! Prosím, zkontroluj svou emailovou schránku." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Prosím, vlož správnou emailovou adresu" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Pošleme ti email na adresu, kterou jsi zadal. Prosím, klikni na odkaz v emailu pro aktivaci účtu." 
msgid "Account activation"msgstr "Aktivace účtu" 
msgid "Activate Account"msgstr "Aktivovat účet" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Děkujeme ti, že jsi se připojil k 10FastFingers.com, prosím klikni na následující odkaz pro aktivaci účtu: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Tento odkaz je neplatný" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Omlouváme se, ale tuto emailovou adresu již používá jiný účet." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Český Test Psaní Na Klávesnici" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Test Psaní Na Klávesnici - 10fastfingers vám nabízí zdarma online Test ve psaní na klávesnici v různých jazycích. Můžete poměřit své dovednosti ve psaní, zlepšit svou rychlost a porovnat své výsledky se svými přáteli. Jak jste rychlí? Navštivte 10fastfingers.com a vyzkoušejte sami!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Umím napsat %s slov za minutu. Jsi rychlejší?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Otestujte svou rychlost v psaní na klávesnici a porovnejte výsledek se svými přáteli." 
msgid "Result"msgstr "Výsledek" 
msgid "Share"msgstr "Sdílet" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Zkopíruj a vlož HTML kód (viz dole) do svého blogu, web stránek nebo jako podpis do fóra (zeptej se, jestli potřebuješ poradit na: [email protected])" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Zkopíruj tento kód a vlož do svého blogu, web stránek nebo do podpisu ve fórech." 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Slov za minutu (slov/min)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes" 
msgid "Correct words"msgstr "Správných slov" 
msgid "Wrong words"msgstr "Chybných slov" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Dosáhl jsi <strong>%s bodů</strong> a skončil jsi %s z %s v žebříčku <em>(za posledních 24 hodin)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Mé+Skóre+V+Testi+Psaní+Na+Klávesnici:+%s+slov/min%21+Jsi+rychlejší?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Mé+Skóre+V+Testi+Psaní+Na+Klávesnici:+%s+slov/min%21+Jsi+rychlejší? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typingtest+%%2310FastFingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Umím+napsat+%s+slov+za+minutu+Jsi+rychlejší" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Umím+napsat+%s+slov+za+minutu+Jsi+rychlejší" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Mé skóre v psaní na klávesnici" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s slov/min" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Jsi rychlejší? Klikni a zkus!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Navštivte [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Test v psaní na klávesnici[/url] a vyzkoušejte!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Navštivte <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Test v psaní na klávesnici</a> a vyzkoušejte!" 
msgid "I can type"msgstr "Umím napsat" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(slov za minutu)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Jsi rychlejší?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Jak rychle dokážeš psát?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taken" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Global Challenge" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Keystrokes" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "ago" 
msgid "last 24h"msgstr "last 24h" 
msgid "all"msgstr "all" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Typing Test: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Press ENTER to confirm your input" 
msgid "Login"msgstr "Login" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "O testu psaní na klávesnici" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers vám umožní otestovat svou rychlost psaní na klávesnici. Jen začněte psát a sami uvidíte, jak rychlé a šikovné prsty máte. Procvičujte denně a zlepšete si svou rychlost psaní na klávesnici. Jste nejrychlejší?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Are you faster than your friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Nové funkce & Aktualizace" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Navštiv <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers - fanstránku</a> na Facebooku a buď první, kdo se dozví o nových funkcích." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Switch Typing Test language" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Switch the language of the Typing Test" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Úspěchy" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Toto je seznam všech dostupných úspěchů, máš-li k nim nějaké dotazy, prosím pošli mi email (v angličtině nebo němčině): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Test psaní" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "Provedeno 10 testů" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 10 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "Provedeno 25 testů" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 25 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "Provedeno 50 testů" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 50 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "Provedeno 100 testů" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 100 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "Provedeno 250 testů" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 250 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "Provedeno 500 testů" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 500 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "Provedeno 750 testů" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 750 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "Provedeno 1000 testů" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 1000 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "Provedeno 2500 testů" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 2500 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "Provedeno 5000 testů" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 5000 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "Provedeno 7500 testů" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 7500 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "Provedeno 10000 testů" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Pro získání tohoto odznaku dokonči 10000 testů. Musíš dosáhnout alespoň 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "3 bezchybné" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Dokonči 3 testy psaní v řadě, aniž bys udělal chybu a zároveň s rychlostí alespoň 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "5 bezchybných" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Dokonči 5 testů psaní v řadě, aniž bys udělal chybu a zároveň s rychlostí alespoň 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "10 bezchybných" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Dokonči 10 testů psaní v řadě, aniž bys udělal chybu a zároveň s rychlostí alespoň 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Dosáhni více než 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Dosáhni více než 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Dosáhni více než 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Dosáhni více než 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Dosáhni více než 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Dosáhni více než 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 soutěží" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 10 různých soutěží v psaní." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 soutěží" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 25 různých soutěží v psaní." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 soutěží" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 50 různých soutěží v psaní." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 soutěží" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 100 různých soutěží v psaní." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 soutěží" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 250 různých soutěží v psaní." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 soutěží" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 500 různých soutěží v psaní." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 soutěží" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 1000 různých soutěží v psaní." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 soutěží" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 2500 různých soutěží v psaní." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 soutěží" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 5000 různých soutěží v psaní." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 soutěží" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 7500 různých soutěží v psaní." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 soutěží" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Pro získání tohoto odznaku se zúčastni 10000 různých soutěží v psaní." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 vyhraná soutěž" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší v 1 <strong>veřejné</strong> soutěži s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 vyhrané soutěže" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší ve 3 <strong>veřejných</strong> soutěžích s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 vyhraných soutěží" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší v 5 <strong>veřejných</strong> soutěžích s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 vyhraných soutěží" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší v 10 <strong>veřejných</strong> soutěžích s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 vyhraných soutěží" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší ve 25 <strong>veřejných</strong> soutěžích s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 vyhraných soutěží" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Buď nejrychlejší v 50 <strong>veřejných</strong> soutěžích s alespoň 5 soutěžícími (včetně tebe)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Přátelský boj 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Spusť soukromou soutěž v psaní a pozvi 3 tvé přátele." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Přátelský boj 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Spusť soukromou soutěž v psaní a pozvi 5 tvých přátel." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Přátelský boj 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Spusť soukromou soutěž v psaní a pozvi 10 tvých přátel." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Drtič soutěží 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Zúčastni se 3 krát stejné soutěže." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Drtič soutěží 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Zúčastni se 5 krát stejné soutěže." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Drtič soutěží 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Zúčastni se 10 krát stejné soutěže." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Drtič soutěží 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Zúčastni se 25 krát stejné soutěže." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Drtič soutěží 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Zúčastni se 50 krát stejné soutěže." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Soutěž v psaní" 
msgid "Translator"msgstr "Překladatel" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Podílej se na webu 10FastFingers a přelož část stránek, nebo vylepši některý existující překlad." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Vyznamenání" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "Pro zobrazení nedávno odemčených úspěchů musíš být přihlášen." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Nedávno odemčené úspěchy" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "Toto je seznam všech tvých odemčených <a href="https://10fastfingers.com/achievements">úspěchů</a> (seřazené od nejnověji odemčených)." 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Chceš být informován o nových funkcích a hrách?" 
msgid "YES!"msgstr "ANO!" 
msgid "no"msgstr "ne" 
msgid "Email settings"msgstr "Nastavení emailu" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "Nejprve je potřeba ověřit emailovou adresu, než budeš moci dostávat aktualizace/upozornění na email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Odeslat ověřovací email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Zpravodaj <em>(informace o nových funkcích & hrách)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Upozornění <em>(např. někdo překoná tvé skóre v soutěži psaní)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Posílat emaily" 
msgid "Update"msgstr "Aktualizace" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Nastavení emailu uloženo!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "Právě jsme ti poslali email s odkazem. Ověření emailové adresy provedeš kliknutím na tento odkaz." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Výborně! Nyní ti můžeme posílat <strong>tipy pro psaní</strong>, aby jsi se stal rychlejším a informace o <strong>nových funkcích a hrách</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Omlouváme se, ale tento email již používá jiný účet." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Prosím klikni na odkaz v emailu, který jsme ti poslali pro ověření nové emailové adresy. Teprve potom dojde ke změně emailové adresy." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "Nezměnil jsi svou emailovou adresu" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "Nezadal jsi správnou emailovou adresu" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Ověřovací odkaz není správný" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Děkujeme za aktualizaci emailové adresy!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Odkaz není správný" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "Nebudeš od nás dostávat žádné emaily. Pokud si to rozmyslíš a budeš chtít dostávat informace o nových funkcích a hrách, podívej se na svou stránku <a href=\"/settings\">nastavení</a>." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms"