eng
competition

Filipino Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Nais mo bang abisuhan kapag ang mga bagong tampok at laro ay mag live?" 
msgid "YES!"msgstr "OO!" 
msgid "no"msgstr "hindi" 
msgid "Email settings"msgstr "Mga setting ng Email" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "Kailangan mong ikumpirma ang iyong email address bago ka makatanggap ng mga update/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Mag send ng kumpirmasyong Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(update tungkol sa mga tampok at laro)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. may isang tumalo ng iyong iskor sa pagtayp na kompetisyon )</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Tumanggap ng Emails" 
msgid "Update"msgstr "I-update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Nai-save na ang mga Email setting!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "Pinadalhan ka namin ng email na may link dito, maaring pakikumpirma ang iyong email sa pagpindot ng link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Magaling! Maaari naming ngayong ipadala sa iyo ang mga<strong>Tips Mag-type</strong> upang maging mabilis at update tungkol sa <strong>bagong mga Tampok at Laro</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Paumanhin, ang email na ito ay ginagamit na ng ibang account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Maaaring pindutin ang link sa email na aming pinadala sayo upang ikumpirma ang iyong bagong email address. Pagkatapos nito, ang iyong email ay babaguhin." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "Hindi mo binago ang iyong email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "Hindi ka nagbigay ng tamang email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Kumpiramsyong Link ay imbalido" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Salamat sa pag-update ng iyong email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Ang link na ito ay imbalido" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "Hindi ka tatanggap ng anumang mga email mula sa amin. Kung nagbago ang iyong isip at nais makakuha ng abiso tungkol sa mga bagong tampok at larong pag-type, maaaring tingnan ang iyong <a href=\"/mga setting\">settings</a> pahina." 
msgid "Activate your account"msgstr "I-activate ang iyong account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Pindutin ang link na ito upang i-activate and iyong account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Kumpirmahin ang aking account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "Matapos i-klik itong link, awtomatiko ka ng naka-log in." 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Ang Aking Iskor" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s SBM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Mas mabilis ka ba? Mag-click dito at subukan!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Mas mabilis ka ba?" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Pag-type ng Pagsasanay" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Pag-type ng Pagsasanay - libreng mga laro upang mapabuti ang iyong pag-type ng bilis" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Ang Top 1000 mode ay tinutulungan kang mag-insayo sa pinakamadalas na mga salita sa wikang ingles. Bawat lebel ay may 50 na mga salita sa loob nito (asahan para sa mataas na lebel, na may 100). Kung naabot mo ang 50 WPM, ang susunod na antas ay bukas" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Mangyaring mag-log in upang ma-access ang Top1000 mode." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Paumanhin, ngunit hindi mo pa nabuksan ang antas na ito." 
msgid "more"msgstr "mas" 
msgid "less"msgstr "mas mababa" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stars:</strong> ma mabilis kang mag-tayp, mas maraming mga star ang mabubuksan. Para sa mga normal na antas maaari kang magbukas ng hanggang 5 stars:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Star" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Stars (at buksan din ang sunod na antas)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 stars" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 stars" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 stars" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "Sa mataas na antas maaari kang magbukas ng hanggang 7 Stars, ang normal 5 na iyong alam na at sa <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. Sa ganitong paraan maari mong ulitin ang mataas na antas sa maraming beses upang maabot ang 7 stars (at sa dulo nito'y tutulungan kang mag-insayo ng mga salitag higit pa :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcore Mode:</strong> Ang hardcore mode ay mabubuksan kapag iyong natapos ang mataas na antas sa softcore mode sa kahit 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Ang pinagkaiba lang sa hardcore at softcore mode ay ang hardcore mode ay kailangan mong <strong>kumpletuhin bawat antas ng walang pagkakamali</strong>.Kung i-type mo ang maling salita ito ay magiging pula at maari mong ayusin ang pagkakamali,ngunit kung pinindot mo ang space at ang salita ay mali, ang pagsubok ay matatapos at kailangan mo ulitin ang antas." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcore Mode" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcore Mode" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "pinakamatass na iskor" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm o mas mataas" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm o mas mataas" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm o mas mataas" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm o mas mataas" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm o mas mataas" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm o mas mataas" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm o mas mataas" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Talunin ang nakaraang antas upang mabuksan ang hamon na ito" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Resulta" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Mga Salita bawat Minuto: 1 salita katumbas 5 mga titik" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Mga Salita bawat minuto (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "tama" 
msgid "wrong"msgstr "mali" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Mga titik" 
msgid "Correct words"msgstr "Tamang mga salita" 
msgid "Wrong words"msgstr "Maling mga salita" 
msgid "Accuracy"msgstr "Katumpakan" 
msgid "time (seconds)"msgstr "oras (segundo)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Kailangan mog makakuha ng hindi bababa sa 50 WPM upang magbukas ng susunod na antas, mangyaring subukan muli :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Binabati kita, iyong nabuksan ang susunod na antas!" 
msgid "Next Level"msgstr "susunod na Antas" 
msgid "Level Overview"msgstr "Buod na Antas" 
msgid "Level"msgstr "Antas" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "Ito ay hindi paramihan ng titik, makikita mo ang bilang ng iyong titik pagkatapos makumpleto ang teksto ." 
msgid "Character Progress"msgstr "Pag-unlad ng Karakter" 
msgid "WPM"msgstr "SBM" 
msgid "your highest score"msgstr "ang iyong pinakamataas na puntos" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Pagsasanay ng Teksto Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "wika filter:" 
msgid "All languages"msgstr "Lahat ng mga wika" 
msgid "TOP"msgstr "ITAAS" 
msgid "Upcoming"msgstr "Darating na" 
msgid "New"msgstr "Bago" 
msgid "My Texts"msgstr "Mga Teksto Ko" 
msgid "My Favorites"msgstr "Mga Paborito Ko " 
msgid "Create Text"msgstr "Lumikha ng Teksto" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Hindi mai-save ang iyong teksto, maaaring ayusing ang mga isyung nabanggit sa ibaba." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Ang teksto ay kailangang maging pribado upang maisagawa ang aksyong ito." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Ang teksto ay kailangang maging draft upang i-edit." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Ang iyong draft ay naka-save na." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Ang iyong draft ay naisunod-sa-panahon." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Hindi maisunod-sa-panahon ang iyong draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Ang teksto ay kailangang maging pribado upang maisagawa ang aksyong ito." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Ang teksto ay isa ng draft ngayon at maaring i-edit, ang lahat ng resulta para sa tekstong ito ay tinanggal na" 
msgid "Text removed"msgstr "Tinanggal ang Teksto" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Ang teksto ay hindi draft, tanging drafts ang maaaring matanggal." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Ang teksto ay kailangang maging draft upang maligtas o mailathala." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Na-save ang teksto bilang pribado." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Ang teksto ay nailathala bilang pampubliko." 
msgid "Create new text"msgstr "Lumikha ng bagong teksto" 
msgid "Text title"msgstr "Pamagat ng Teksto" 
msgid "Your text"msgstr "Ang Iyong teksto" 
msgid "Text language"msgstr "Wika ng teksto" 
msgid "Edit your draft"msgstr "I-edit ang iyong draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Pumili lamang ng isang pamagat na naglalarawan" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "Hindi bababa sa 10 mga karakter" 
msgid "Save Draft"msgstr "I-save ang Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Babala" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Ang iyong teksto ay kasalukuyang nasa <strong>private</strong>-estado. Kung nais mong i-edit ang iyong text, kailangan mong i-set ito sa <strong>draft</strong>-state.<br> Kapag nagpapalit sa draft na estado <strong>ang lahat ng iyong mga resulta ay mabubura</strong>. Ang aksyong ito ay hindi na maibabalik!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Bumalik sa teksto" 
msgid "or"msgstr "o" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Burahin ang mga resulta at magpalit ng estado ng teksto sa draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "gumawa ng mga pagbabago, ayusin ang gramatika atbp." 
msgid "edit draft"msgstr "mag-edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Ikaw lamang at ang mga taong iyong binahaginan ng url ang makakakita ng tekstong ito. Ang teksto ay maaaring i-edit pagkatapos, ngunit ang iyong proseso ay mabubura." 
msgid "save text (private)"msgstr "mag-save ng teksto (pribado)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Makikita ng lahat ang tekstong ito. Hindi ito maibabalik at hindi mo magagawang i-edit o tanggalin ang teksto pagkatapos!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "maglathala ng teksto (pampubliko)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Sigurado ka?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "Ito ay tanggalin ang draft. Kung nais mo lamang magdagdag/mag-edit/tanggalin ang bahagi ng teksto , gamitin ang [edit draft] opsyon." 
msgid "delete draft"msgstr "tanggalin ang draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Binabati kita, ikaw ay nakapuntos ng %s puntos!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "Nakumpleto mo ang test na ito sa %s ulit." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "Natapos mo ang pagsusulit na ito sa<strong>%s</strong> sugundo na may katumpakan na <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "Nagtayp ka ng <strong>%s</strong> tamang mga titik na may <strong>%s</strong> pagwawasto." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> mga salita ay wasto at <strong>%s</strong> ang mali." 
msgid "restart this test"msgstr "muling simulan ang pagsusulit na ito" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "o pindutin 'r' para muling magsimula" 
msgid "Rate this text"msgstr "Markahan ang tekstong ito" 
msgid "Statistics"msgstr "Istatistika" 
msgid "Score"msgstr "Iskor" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Oras" 
msgid "accuracy"msgstr "katumpakan" 
msgid "your score"msgstr "ang iyong iskor" 
msgid "your average"msgstr "iyong average" 
msgid "average worldwide"msgstr "karaniwang pandaigdigan" 
msgid "your best result"msgstr "ang iyong pinakamahusay na resulta" 
msgid "best result worldwide"msgstr "pinakamagandang resulta sa buong mundo" 
msgid "This is what you typed"msgstr "Ito ang iyong mga tinayp" 
msgid "edit text"msgstr "i-edit ang teksto" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "nilikha %s ng <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "marka" 
msgid "words"msgstr "mga salita" 
msgid "completed"msgstr "nakumpleto" 
msgid "favorited"msgstr "paborito" 
msgid "type to start ..."msgstr "magtipa para magsimula ..." 
msgid "today"msgstr "ngayon" 
msgid "this week"msgstr "linggong ito" 
msgid "this month"msgstr "buwang ito" 
msgid "this year"msgstr "taong ito" 
msgid "all time"msgstr "lahat ng oras" 
msgid "State"msgstr "Estado" 
msgid "Title"msgstr "Pamagat" 
msgid "search ..."msgstr "maghanap ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Haba ng teksto" 
msgid "Rating"msgstr "Marka" 
msgid "Views"msgstr "Mga Pananaw" 
msgid "Finished"msgstr "Natapos" 
msgid "Age"msgstr "Edad" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "publiko" 
msgid "private"msgstr "pribado" 
msgid "%s votes"msgstr "%s mga boto" 
msgid "%s words"msgstr "%s mga salita" 
msgid "%s characters"msgstr "%s mga karakter" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / araw" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "paumanhin, walang magagamit na teksto" 
msgid "Text not found"msgstr "Walang natagpuang teksto" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Maaring mag-log in upang markahan ang tekstong ito." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "TSalamat sa pagboto!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Marka: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Makikita ang marka pagkatapos ng 3 o higit pang mga boto" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 " 
msgid "My Practice Texts"msgstr "Ang aking mga Insayong Teksto" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Magdagdag ng teksto para sa pagtayp sa pag-ensayo - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "pag-save ng puntos / paglo-load ng istatistika ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Teksto Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Iulat ang Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "I-flag ang teksto biilang spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Gusto mo ba talagang iulat ang tekstong ito para sa spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Iulat para Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Magkansela" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Salamat sa pagtulong mong mapanatili ang 10FastFingers na malinis!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Maling teksto." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "Kailangang mong mag-log in upang mag-ulat ng teksto para spam." 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ o Kadalasang Naitatanong" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Kung mayroon kang katanungan na hindi nabanggit dito, pakiusap makipag-ugnayan sa'kin sa pamamagitan ng email:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - mga salita kada minuto" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "Ang pagkalkula ng WPM ay batay sa sumusunod na kalkulasyon: 5 keystrokes ay katumbas ng 1 SBM, kung ayaw mong maniwala, siyasatin mo ang Wikipedia tungkol sa <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Ano ang isang keystroke?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Ang bawat key na iyong pinindot sa keyboard upang mag-type ng titik ay isang keystroke. Ang kalkulasyon din ay ikokonsidera kapag ikaw ay magtatype ng uppercase na mga titik o partikular na mga titik ng wika na kailangang 2 keystrokes ang ita-type (halimbawa \"A\"). For example \"mabilis\" kailangan ng 5 keystrokes samantala ang\"America\" ay kailangan ng 8 keystrokes." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Bakit hindi nai-save ang aking iskor (minsan)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Kung ang iyong computer ay mabagal o gumagawa ng mga bagay na sabay-sabay sa iyong computer, ang 60-segundo oras ay maaaribumagal. Maaari itong magresulta sa isang sitwasyon na imbis magkaroon ng 60 segundo, ikaw talaga ay may 70 segundo mag-type. Ang server ay tinutukoy itong pandaraya (kahit na ito'y mabagal na computer o bagay na kaugnay nito) at hindi save ang iskor sa kasong ito. Maari mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagsara sa lahat ng tumatakbong programa at bawat tab sa iyong browser." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Translation - Paano ako makakatulong?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Kung nais mong tumulong magtranslate ng 10FastFingers sa iyong wika,maaaring tingnan ang translation page: Para sa translations maaaring tumingin sa <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Nasaan ang aking sagisag?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Matapos mong matupad ang mga kinakailangan para sa tagumpay, maaaring ibigay ito sa 5 minuto para mabuksan ang tagumpay.<br /> Kung hindi pa rin nagpakita, pakisiguradong ang javascript ay naka-activate sa iyong profile page at i-reload ang page." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Paano mo malalaman kung anong mga karakter o titik sa partikular na wika ang nangangailangan higit pa sa 1 keystroke?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Hindi ko alam, kaya nga kailangan ko ang iyong tulong. Ako'y kasalukuyang nagsisiyasat sa mga karakter na ito sa kanilang partikular na wika at bibilangin bilang 2 keystrokes:" 
msgid "All languages:"msgstr "Lahat ng wika:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "lahat ng malalaking titik (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Kung ang iyong wika ay may nawawalang mga \"2-keystroke\"-karakter, pakiusap ipaalam mo sa akin: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Ano ang pamantayang wpm ng populasyon" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Ang pamantayang WPM sa 10fastfingers ay <strong>42 WPM</strong>. Ang numerong ito ay hango mula sa mahigit sa 14 na milyon na mga pagsusulit, na lumatag sa higit sa 41 na wika." 
msgid "All time Highscore"msgstr "Matataas na Iskor Sa Lahat ng Oras" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Maaaring magtanong ka: \"Bakit walang highscore na mas matagal pa sa 1 araw?\" Mayroong ilang mga mandaraya na ginagamit ang pagsusulit sa pagtatayp upang masiyahan sila sa pamamagitan ng paglilinlang sa anumang paraan. Bagama't ginagawa ko naman ang lahat upang mapahirap ang pandadaraya para sa kanila, hindi ito imposible (at malamang hindi naman talaga mahirap kung may alam ka lang ng kaunti tungkol sa mga iskrip, atbp.). Kung mayroon mang Matataas na Iskor Sa Lahat ng Oras, paninirahan lamang ito ng mga tao at iyan ang dahilan kung bakit napagpasiyahan kong kumontra sa isang talaan, pasensya na!" 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Bakit hindi na gumagana ang ENTER key?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "Sa nakaraang bersyon, posibleng gamitin ang ENTER key para magpasok ng mga salita (sa halip na SPACE bar). Para sa iyong karaniwang karanasan sa pagtatayp, ang SPACE bar ay mas higit na mahalaga kaysa sa ENTER key. Ang pagpapayag na gamitin ang ENTER key ay maaaring mapagsanay ang \"maling\" kaugalian sa pagtatayp, kaya itinanggal ko ang opsyon na ito, ito'y makatutulong sa iyo sa mataas na takbo! (Tandaan, gamitin ang (mga) hinlalaki sa pagpipindut ng SPACE bar.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 keystrokes" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 keystrokes" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 keystrokes" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 keystrokes" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Ang aking iPad ay auto-capitalizes sa unang karakter ng bawat salita" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Maaari mong i-deactivate ang ganitong pangyayari, mangyaring sundin ang tagubilin na ito: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Panao ang tumpak na pagkalkula?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "Para sa tumpak na pagkalkula (gamitin sa teksto ang practice mode) ang halaga ng mga maling ginawa at bilang ng pagwawastong ginamit ay kinuha sa pagsasaalang-alang." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Kunwari ang teksto ay nangangailang ngt eksaktong 500 keystrokes. Meron itong 4 posibleg kaso:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 maling salita at 0 pagwawasto: 500 tamang mga lahok mula sa 500 = 500/500 * 100 = 100% katumapakan." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 maling salita at pagwawasto: e.g. 500 tamang mga lahok at 25 pagwawasto = 500/(500+25) * 100 = 95,23% katumpakan." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Maling mga salita 0 pagwawsto: e.g. 10 maling mga salita ay halagang 450 tamang mga lahok mula sa 500 = 450/500 * 100 = 90% katumpakan." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Maling mga salita at mga pagwawasto: e.g. 10 maling mga salita ay halagang 450 tamang lahok mula sa 500 at 25 mga pagwawasto = 450/(500+25) = 85,71% katumpakan." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Salamat <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> para sa pagdating sa mga ito :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Aking iskor sa 120 WPM ay hindi nakikita" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Ang aking mga resulta ay hindi nakikita sa kompetisyon" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Kapag ito ay mangyari sa bawat kompetisyon na iyong nilahukan, ang iyong account ay malamang naka-flag sa pandaraya. Upang maiwasan ito para sa hinaharap na account => huwag magdaya. Kung sa tingin mo ikaw hindi makatuwirang nai-flag, mangayaring magpadala ng email na may link sa iyog profile/account-page." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "Paano ang iskor/puntos sa Text Practice Mode na pagkalkula?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Tuwing ikaw ay makakumpleto ng teksto makakakuha ka ng iskor, narito kung paano ito kalkulahin:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "Ang bilang ng tamang keystrokes ay padadamihin kasama ang tumpak, halimbawa: 500 (tamang keystrokes) * 1.0 (100% katumpakan) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "Ang halaga nito (acc_points) ay pinarami ngayon kasama ang milliseconds kailangan hatiin sa 60000 milliseconds. Sabihin natin aabot tayo ng 60 segundo upsng mskuha ang 500 tamang keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "Ang halaga nito (acc_time_points) ay pinarami ngayon ng lahat ng keystrokes ang teksto ay binubuo ng hinati sa 500.Sabihin natin ang buong teksto ay binubuo ng 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Narito ang iba pang pagkalkula, sa pagkakataong ito ay may kaunting pagkakaibang halaga:" 
msgid "and one more:"msgstr "at isa pa:" 
msgid "Login not working"msgstr "Mag-log in hindi gumagana" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Nasubukan mo na bang mag-log in na may 1-click-login provider katulad ng \"Google\"? Maaring ginamit mo ito upang gumawa ng iyong account at nakalimutan ang tungkol nito. Kung hindi ito gumana, maaaring subukan ang password recovery, maaari matagal ang pagdating ng email. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "puntos" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "Paano ko tatanggalin ang aking account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Mag-log in sa inyong account , pumunta sa iyong profile page, i-kilk ang 'Settings' at sa ibaba ay iyong makikita ang 'Delete Account' Button. Magkaroon ng kamalayan na kapag natanggal na ang iyong account, ay hindi na ito maibabalik at kailangang gumawa ng bago." 
msgid "letter"msgstr "titik" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "Kasalukuyan kong quintuple ang mga karakter. Halimbawa: \"明年\" ay bibilang sa 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Bawat karakter ay bumibilang sa 3 Keystrokes. Hindi ito tumpak ngunit sa kasalukuyan ay walang mas mahusay na sistema upang matukoy ang wastong bilang ng keystroke." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "Ano ang tie-breaking na tuntunin?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "Kung parehong WPM: ang pinakamataas na CPM ang nanalo." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "Kung parehong CPM: ang pinakamababang maling mga salita ang nanalo." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "Kung parehong CPM/maling mga salita: ang pinakamababang mga wasto ang nanalo." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "Kung parehong CPM/maling mga salita/mga pagwawasto: ang pinakamaagang test na kinuha ang nanalo." 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Mga sagisag" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Ito ang talaan ng lahat ng mga sagisag na mayroon dito, kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kanila, pakiusap mag-email sa akin (sa english o german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Pagsusulit sa Pagtatayp" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 10 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 25 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 50 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 100 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 250 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 500 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 750 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 1000 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 2500 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 5000 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 7500 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 Pagsusulit na kinuha" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Tumapos ng 10000 Pagsusulit sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito. Kailangan mong umabot ng kahit 20 SBM man lamang." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Perpektong 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Tumapos ng 3 Pagsusulit sa Pagtatayp sa isang hilera, nang hindi nagkakamali at umabot ng kahit 70 SBM man lamang." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Perpektong 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Tumapos ng 5 Pagsusulit sa Pagtatayp sa isang hilera, nang hindi nagkakamali at umabot ng kahit 70 SBM man lamang." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Perpektong 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Tumapos ng 10 Pagsusulit sa Pagtatayp sa isang hilera, nang hindi nagkakamali at umabot ng kahit 70 SBM man lamang." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ na SBM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Lumagpas ng 50 SBM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ na SBM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Lumagpas ng 60 SBM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ na SBM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Lumagpas ng 70 SBM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ na SBM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Lumagpas ng 80 SBM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ na SBM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Lumagpas ng 90 SBM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ na SBM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Lumagpas ng 100 SBM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 10 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 25 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 50 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 100 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 250 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 500 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 1000 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 2500 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 5000 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 7500 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Paligsahan na sinalihan" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Lumahok sa 10000 iba't-ibang Paligasahan sa Pagtatayp upang makuha ang sagisag na ito." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Paligsahang napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamabilis magtayp sa 1 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Paligsahang Napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamablis magtayp sa 3 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Paligsahang Napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamabilis magtayp sa 5 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Paligsahang Napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamabilis magtayp sa 10 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Paligsahang Napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamabilis magtayp sa 25 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Paligsahang Napanalunan" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Maging pinakamabilis magtayp sa 50 <malakas>publiko</malakas> kompetisyon na may 5 kalahok (kasama ka)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Mabait na Apoy 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Magsimula ng isang pribadong paligsahan at anyayahan ang 3 sa iyong mga kaibigan." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Mabait na Apoy 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Magsimula ng isang pribadong paligsahan at anyayahan ang 5 sa iyong mga kaibigan." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Mabait na Apoy 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Magsimula ng isang pribadong paligsahan at anyayahan ang 10 sa iyong mga kaibigan." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Tagagiling ng Paligsahan 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Lumahok nang 3 beses sa parehong paligsahan." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Tagagiling ng Paligsahan 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Lumahok nang 5 beses sa parehong paligsahan." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Tagagiling ng Paligsahan 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Lumahok nang 10 beses sa parehong paligsahan." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Tagagiling ng Paligsahan 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Lumahok nang 25 beses sa parehong paligsahan." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Tagagiling ng Paligsahan 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Lumahok nang 50 beses sa parehong paligsahan." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Paligsahan sa Pagtatayp" 
msgid "Translator"msgstr "Tagapagsaling-Wika" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Lumahok sa 10fastfingers at magsalin ng isang bahagi ng site o baguhin ang nananatiling bersyon." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Tagumpay ng Karangalan" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "Ikaw ay mag log-in upang makita ang iyong kamakailang binuksan tagumpay." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Kamakailang binuksang Tagumpay" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "Ito ang listahan ng lahat na <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Tagumpay</a> na iyong binuksan (iniutos ng pinakahuling binuksan mo )." 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Paligsahan sa Pagtatayp" 
msgid "Create Game"msgstr "Lumikha ng Laro" 
msgid "Join Game"msgstr "Sumali sa Laro" 
msgid "Result"msgstr "Kinalabasan" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Salita bawat Minuto: 1 salita katumbas ay 5 titik" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Salita bawat minuto (SBM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Mga tamang salita" 
msgid "Wrong words"msgstr "Mga maling salita" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Mas mabilis ka bang mag-type kaysa sa iyong mga kaibigan?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "I-type ang mga teksto sa kahon, mayroon kang 1 minuto para makapagtayp sa dami sa iyong makakaya." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ikaw at lahat ng iyong mga kaibigan ay nakakuha ng magkatulad lang na teksto, kaya kung hindi ka pa nasisiyahan sa iyong iskor, subukan mo lang nang subukan. Subukang abutin ang pinakamataas na puwesto bago matapos ang paligsahan." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Invite your friends" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Paligsahan sa Pagtatayp 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Mas mabilis ka pa ba sa akin, tingnan natin" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Sino ang mas mabilis" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Gumawa tayo ng masayang labanan sa pagtatayp" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Bagong Paligsahan" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Sige" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "magtatapos sa" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "ago"msgstr "nakalipas" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Mag-umpisa ng isang Paligsahan sa Pagtatayp" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Lumikha ng pribadong paligsahan sa pamamgitan ng pag-activate ng checkbox" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Walang ibang makakakita sa paligsahan, maliban na lang kung ibabahagi mo ang url)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Piliin ang iyong wika, at pindutin ang Buton" 
msgid "Participants"msgstr "Mga Kalahok" 
msgid "Tests taken"msgstr "Mga pagsusulit na kinuha" 
msgid "Time left"msgstr "Oras na natitira" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Sumali" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Mas mabilis ka pa sa akin, tingnan natin: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Magkaroon tayo ng masayang paligsahan sa pagtatayp:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Umpisahan: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Mas mabilis ka bang magtayp kaysa sa iyong mga kaibigan? Pareho teksto lang ang nakukuha ng lahat at ang pinakamalaking iskor lamang ang ibinibilang, subukang abutin ang pinakamataas na puwesto bago matapos ang paligsahan." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Natapos na ang paligsahan. Maaari kang lumikha ng bago, mag-click lang sa buton." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "You participated in this Typing competition" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Number of tests taken" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Competition Ranking" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Wins" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Pagsusulit sa Pagtatatayp" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Typing Test - 10fastfingers ay naghahandog sa iyo ng libreng online na Pagsusulit sa Pagtatatayp sa iba't-ibang wika. Maaari mong sukatin ang iyong mga kakayahan, paghusayin ang iyong bilis at maghambing ng mga kalabasan sa iyong mga kaibigan. Gaano ka ba kabilis? Bisitahin na ang 10fastfingers.com at nang iyong malaman!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Nakakapagtype ako ng %s salita bawat minuto. Mas mabilis ka ba?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Suriin ang bilis mo sa pagtatayp at maghambing ng kalabasan sa iyong mga kaibigan." 
msgid "Result"msgstr "Kalabasan" 
msgid "Share"msgstr "Ibahagi" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Kopyahin at ilagay ang HTML code na nasa ibaba upang idagdag ito sa iyong blog, website, o forum signature (magtanong sa'kin kung kailangan mo ng tulong: [email protected] - pakiusap English o German lang kung maaari)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Kopyahin at ilagay ang code upang idagdag ito sa iyong blog, website, o forum signature" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Salita bawat minuto (SBM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Salita bawat Minuto: 1 salita katumbas ay 5 titik" 
msgid "Correct words"msgstr "Mga tamang salita" 
msgid "Wrong words"msgstr "Mga maling salita" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Ikaw ay mas magaling pa sa <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> ng lahat ng mga users <small>(<strong>posisyon %s</strong> ng %s - sa nakalipas na 24 oras</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Nakaabot ka ng <strong>%s puntos</strong> kaya nakamtan mo ang <strong>posisyon %s</strong> sa %s sa ranking list <em>(sa huling 24 oras)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Aking+Typing+Test+Iskor:+%s+WPM!+Mas+mabilis+ka+ba?"  
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Aking+Typing+Test+Iskor:+%s+WPM!+Mas+mabilis+ka+ba? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Kaya+kong+magtype+ng+%s+salita+bawat+minuto+Mas+mabilis+ka+ba?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Kaya+kong+magtype+ng+%s+salita+bawat+minuto+Mas+mabilis+ka+ba?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Ang Aking Iskor" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s SBM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Mas mabilis ka ba? Mag-click dito at subukan!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Pumunta sa [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] at subukan!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Pumunta sa <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> at subukan!" 
msgid "I can type"msgstr "Nakakapagtype ako ng" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(salita bawat minuto)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Mas mabilis ka ba?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Gaano ka kabilis magtype?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Nangunguna" 
msgid "Tests taken"msgstr "Mga pagsusulit na kinuha" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Pangdaigdigang Hamon" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Mga Nangunguna:</strong> sa huling 24 oras (para sa mga nag-login lamang)" 
msgid "Top 50"msgstr "Nangungunang 50" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Mga titik" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "nakalipas" 
msgid "last 24h"msgstr "nakaraang 24h" 
msgid "all"msgstr "lahat" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Pangdaigdigang Hamon:</strong> anong wika ang pinakaaktibo? Isinasaalang-alang ang lahat ng mga pagsusulit mula noong nakaraang 24 oras.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Wika" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Pagsusulit sa Pagtatayp: Nangungunang 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Nangungunang 50</h2> Sila ang Nangungunang 50 Taypista ng nakaraang 24 oras" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Ikinalulungkot po namin, ngunit kinakailangan ang Javascript. Pakiusap <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">aktibahin ang Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Pakiusap aktibahin ang mga Cookies. Kung naka-activate na ang iyong mga Cookies, subukang i-reload ang pahina (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "May Pagkakamali o Bug? Subukang i-reload ang pahina sa pamamagitan ng pagpindut ng \"CTRL+R\", maaari itong makalutas sa problemang ito!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Pindutin ang ENTER upang ikumpirma ang iyong input" 
msgid "Login"msgstr "Mag-login" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "May pagkakamaling naganap. Maaaring hindi nai-save ang iyong resulta, pasensya na po sa sagabal." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "Tungkol sa Pagsusulit sa Pagtatayp" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "Ang 10FastFingers ay pinapayagan kang suriin ang iyong bilis sa pagtatayp. Magsimula ka nang magtayp at tingnan mo kung gaano ka kabilis magtayp. Mag-ensayo araw-araw at paghusayin ang iyong bilis sa pagtatayp. Mas mabilis ka pa ba sa iba?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Paligsahan sa Pagtatayp" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Mas mabilis ka pa ba sa iyong mga kaibigan?<br /> Magsimula ng <a href=\"/competitions\">Paligsahan sa Pagtatayp</a> at nang malaman mo!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Mga bagong katangian at mga update" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Pumunta sa <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> sa Facebook at maging unang makaalam tungkol sa bagong katangian." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Lumipat sa Pagsusulit sa Pagtatayp wika" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Lumipat ng wika ng Pagsusulit sa Pagtatayp"  
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Wala ang user" 
msgid "Settings saved"msgstr "Nai-save na ang mga settings" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Hindi nai-save ang mga settings, subukang muli." 
msgid "Username saved"msgstr "Nai-save na ang Username" 
msgid "Username already exists"msgstr "Mayroon nang ganitong Username" 
msgid "Password saved"msgstr "Nai-save na ang Password" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Ang bago mong password ay dapat sa pagitan ng 6 at 40 na karakter" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Dapat tumugma ang mga password" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Ang lumang password ay mali" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "User" 
msgid "Settings"msgstr " Mga settings" 
msgid "Save"msgstr "I-save" 
msgid "Cancel"msgstr "Ikansela" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "I-edit ang deskripsyon sa ilalim \"settings\" <br />Ipaalam sa amin ng kaunti ang tungkol sa iyo at ano ang iyong mga layunin sa pagtayp :)" 
msgid "User details"msgstr "Mga detalye ng user" 
msgid "last login"msgstr "huling login" 
msgid "member since"msgstr "kasapi simula noong" 
msgid "Profile views"msgstr "Bilang ng panonood sa profile" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Keyboard Layout" 
msgid "Keyboard"msgstr "Keyboard" 
msgid "Tests taken"msgstr "Mga pagsusulit na kinuha" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Mga paligsahan na sinalihan" 
msgid "last 50 tests"msgstr "huling 50 pagsusulit" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Pinakamataas na SBM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Pinakamababang SBM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Pangkaraniwang SBM" 
msgid "Achievements"msgstr "Mga Sagisag" 
msgid "Visitors"msgstr "Mga Bisita" 
msgid "Activity"msgstr "Aktibidad" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Kamakailang mga Kompetisyon" 
msgid "Graph"msgstr "Talangguhit" 
msgid "back to Profile"msgstr "bumalik sa Profile" 
msgid "Profile"msgstr "Profile" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Mga totoong pangalan ang mas mabuti" 
msgid "save"msgstr "i-save" 
msgid "Save settings"msgstr "I-save ang mga setting" 
msgid "User"msgstr "User" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Anong keyboard ang ginagamit mo?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Pangalan ng Keyboard" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Pangalan ng Teklado (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Baguhin ang iyong password" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Lumang password" 
msgid "New password"msgstr "Bagong password" 
msgid "Confirm password"msgstr "Ikumpirma ang password" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Profile Picture sa Gravatar" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Maaaari mong gamitin ang Gravatar upang maglagay o baguhin ang iyong profile picture." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Ano ang Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Ito ang iyong gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Mga Salitang nai-tayp" 
msgid "Description"msgstr "Deskripsyon" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Kamakailang mga Kompetisyon" 
msgid "Language"msgstr "Wika" 
msgid "Participants"msgstr "Mga Kalahok" 
msgid "Tests taken"msgstr "Mga pagsusulit na kinuha" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Bisitahin ang Pag-Tayp na Kompetisyon" 
msgid "normal"msgstr "normal" 
msgid "advanced"msgstr "advanced" 
msgid "corrections"msgstr "pagwawasto" 
msgid "Competitions won"msgstr "Kompetisyong Napanalunan" 
msgid "Delete Account"msgstr "Magtanggal ng Akawnt" 
msgid "Delete my Account"msgstr "I-delete ang aking Akawnt" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "Maaring tanggalin ang iyong akawnt sa pamamagitan ng pagpindot sa kanang ibaba. Isaisip na sa sandaling ang iyong akawnt ay tinanggal, hindi ito maibabalik."." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "Kung nais mong ibahagi ang dahilan ng pagtanggal ng iyong akawnt, maaaringg magpadala sa akin ng sulat: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Salamat sa paggamit ng 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Tinanggal na ang account mo" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "huling 500 resulta para sa bawat typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Karamihan sa mga aktibong gumagamit" 
msgid "no description"msgstr "walang deskripsyon" 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Paumanhin, ngunit kailangan mong mag-log in upang ma-access ang Anti-Cheat buod." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "Binuksan mo ang %s ng iyong resulta." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "Upang makita kung marami ka pang <strong>locked</strong> resulta, <a href=\"/anticheat\">i-click dito</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "Ano ang 'Max unlocked WPM'-halaga?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Hangang sa malampasan mo itong halaga, hindi mo na kailangang gumawa ng ibang Anti-Cheat-Test sa wikang ito." 
msgid "Start Test"msgstr "Simulan ang Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "Itong Anti-Cheat-test ay upang suriin ang iyong resulta sa pag-type <em>(paumanhin tungkol sa abala ngunit ito lang ang paraan upang pigilan angagdaraya sa 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "Ang test na ito ay lumilitaw lamang kapag i-type mo ng mas mabilis kaysa X WPM. Sa ibaba maaari mong makita ang huling 5 mga resulta sa bawat kategorya na kasalukuyang hindi kabilang. Sa pag-klik sa isa sa mga resulta ikaw ay makakuha ng Anti-Cheat-Test kung saan maaari mong i-unlock ang mga resulta sa pamamagitan ng mabilisang pagtype (huwag mag-alala, maaaring subukan mo ito ng madalas hangga't gusto mo)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Kasalukuyang walang hindi nakumpirmang mga resulta" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Simulan" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Pindutin ang Start at i-type ang mga salitang nakikita mo sa field na ito" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Magsumite" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "pindutin TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Paliwanag" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "Ang test na ito may lalabas kung mas mabilis ang pag-type kesa sa X WPM. Matapos pindtuin \"Start\" (TAB + ENTER) makikita mo ang litrat,o na may mga salita nito. I-type ang mga salita ng mabalis hangga't maaari at pagkatapos mong matapos, i-klik ang submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Tulong" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Pindutin \"TAB+ENTER\" upang simulan ang test (sa halip na pindutin ang \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong>Kung ikaw ay tapos ng mag-type ng mga salita maaari mo lamang pindutin ang \"TAB + ENTER\" upang isumite ang resulta sa server\"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "Kung ang alin sa mga karakter/mga salita ay magulo na, lamang laktawan ito at isumite ang test, hindi mo kailangang i-type lahat ng mga salita upang kumpletuhin ang test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Wastong mga Keystroke" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Maling mga Keystroke" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Oras na kailangan sa ms" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Pabilisin ang iyong Pagtatayp" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Paraan ng Pagtatayp" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Pagsusulit sa Pagtatayp" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Pagsusulit sa Pagtatayp (advanced)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Paligsahan sa Pagtatayp" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Ang Mobile App" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Mode ng Pagsasanay" 
msgid "Updates"msgstr "Mga Updates" 
msgid "Feedback"msgstr "Katugunan" 
msgid "Contact"msgstr "Makipag-ugnayan" 
msgid "Forum"msgstr "Pagtitipon" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Katugunan / Ugnayan" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "I-follow mo ako sa Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "SBM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Mga titik" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<id ng=\"user-online\">%s</span> Users Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "i-click para ipakita/itago ang countdown" 
msgid "Highscores"msgstr "Mataas na iskor" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 words" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 words" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Sino ang maaaring magatayp ng pinakamabilis?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Pagsasanay ng Teksto" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Pagsasanay ng iyong sariling Teksto" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Buksan ang Top 1000 na mga salita ng iyong wika" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Tingnan ang aming Android Mobile App" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Paumanhin, ngunit kailangan mong naka-log in upang magamit ang tampok na ito." 
msgid "created"msgstr "nilikha" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "Gaano kabilis ang maaring mong itayp ang ABC?" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Lumikha ng Account" 
msgid "Username"msgstr "Username" 
msgid "Password"msgstr "Password" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Kumpirmahin ang Password" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "for password recovery, new features & achievements" 
msgid "Create your account"msgstr "Lumikha ng iyong account" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Login sa Facebook" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Login sa Twitter" 
msgid "Google Login"msgstr "Login sa Google" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Mag-login / Lumikha ng Account" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "Isang-Click-Login" 
msgid "Email Login"msgstr "Email Login" 
msgid "Login"msgstr "Mag-login" 
msgid "Create Account"msgstr "Create Account" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Nakalimutan ang Password?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Password Recovery" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Panatilihin akong naka-log in" 
msgid "Create an Account"msgstr "Lumikha ng Account" 
msgid "Profile"msgstr "Aking Profile" 
msgid "Settings"msgstr "Mga Setting" 
msgid "Logout"msgstr "Mag-logout" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Ilagay ang email na ginamit mo sa pag-sign up. At magpapadala kami ng email na tutulong sa iyo na ma-recover ang iyong password." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Mag-click sa link na ito para tumanggap ng pansamantalang password para sa iyong account (Ipapadala namin sa iyo ang password na ito sa ibang eMail):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Password Recovery Link" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Nakapagpadala na kami ng email na may link na nakapaloob. Mag-click lang sa link at maglilikha kami ng bagong password para sa iyo." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Maligayang Pagdating sa 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Maligayang Pagdating sa 10FastFingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Lutasin mo ang mga pagkakamali upang malikha ang iyong account." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Mali ang iyong Username o Password. Subukang muli." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Ikinansela ng user ang pagpapatunay!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"mgsstr "ipadala"  
msgid "Username / Email"msgstr "Username / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "login, please wait" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Password recovered! Please check your email inbox for your new password." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Please provide a valid Email address" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Activate Account" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Sorry, but this email address is already used by another account." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."