eng
competition

Norwegian Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Skrivekonkurranse" 
msgid "Create Game"msgstr "Opprett spill" 
msgid "Join Game"msgstr "Spill" 
msgid "Result"msgstr "Resultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Ord per minutt: 1 ord tilsvarer 5 tastetrykk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Ord per minutt (WPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Korrekte ord" 
msgid "Wrong words"msgstr "Feilskrevne ord" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Kan du skrive raskere enn vennene dine?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Skriv teksten i boksen, du har 1 minutt til å skrive så mange ord du klarer" 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Deg og vennene dine får alle den samme teksten og bare din høyeste poengsum teller, så hvis du ikke er fornøyd med din score, prøv igjen. Prøv å nå første plass før konkurransen slutter." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Invite your friends" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Skrivekonkurranse 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Er du raskere enn meg, la oss finne ut" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Hvem kan skrive raskere" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "La oss ha en morsom skrive kamp" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Lag en ny konkurranse" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Gå" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "Slutter i" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tester-tatt\">%s</span> tester tatt av <span id=\"tell konkurrenter\">%s</span> konkurrenter" 
msgid "Username"msgstr "Brukernavn" 
msgid "ago"msgstr "siden" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Start en skrivekonkurranse" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Opprett en privat konkurranse ved å aktivere avmerkningsboksen" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Ingen vil ha muligheten til å se konkurransen, med mindre du deler url'en)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Velg ditt språk, deretter trykk på knappen" 
msgid "Participants"msgstr "Deltakere" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tester tatt" 
msgid "Time left"msgstr "Tid igjen" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Bli med" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Er du raskere enn meg, la oss finne ut: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/Bekreft?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=La oss ha en morsom skrivekonkurranse:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Kan du skrive fortere enn vennene dine? Alle får den samme teksten og bare din høyeste poengsum teller, prøv å nå første plass før konkurransen slutter." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Konkurransen avsluttet. Du kan opprette en ny en, bare klikk på knappen." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "You participated in this Typing competition" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Number of tests taken" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Competition Ranking" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Wins" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Competitions taken" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Skriveøvelse" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Typing Practice - free games to improve your typing speed" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Top1000 modusen hjelper deg å øve de vanligste ordene i et språk. Vært nivå har 50 ord (bortsett fra boss nivået, som har 100). Hvis du når 50 WPM, låser du opp det neste nivået." 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Logg inn for tilgang til Top1000 modusen." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Beklager, du har ikke låst opp dette nivået." 
msgid "more"msgstr "mer" 
msgid "less"msgstr "mindre" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Stjerner:</strong> Jo fortere du skriver, jo flere stjerner blir låst opp. På vanlige nivå kan du låse opp 5 stjerner:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Stjerne" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Stjerner (og tilgang til neste nivå)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 stjerner" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 stjerner" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 stjerner" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "På boss nivået kan du låse opp 7 Stjerner, de vanlige 5 i tillegg til  <strong>120 WPM = 6 stjerner</strong> og <strong>140 WPM = 7 stjerner</strong>. På denne måten kan du gjenta boss nivået flere ganger for å nå 7 stjerner (og samtidig hjelper deg til å trene disse ordene enda mer :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Hardcoremodus:</strong> Hardcoremodus vil bli låst opp så fort du fullfører det siste boss nivået i softcoremodus med minst 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Den eneste forskjellen mellom hardcore og softcore-modus er at i hardcoremodus må du <strong>fullføre vært nivå uten feil</strong>. Hvis du skriver et ord feil blir det rødt og du kan fortsatt fikse feilen, men med en gang du trykker space og ordet er feil stavet, vil testen slutte og du må starte på nytt." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Softcoremodus" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Hardcoremodus" 
msgid "Softcore"msgstr "Softcore" 
msgid "Hardcore"msgstr "Hardcore" 
msgid "highest score"msgstr "høyest score" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wpm eller høyere" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm eller høyere" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm eller høyere" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm eller høyere" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm eller høyere" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm eller høyere" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm eller høyere" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Fullfør det forrige nivået for å låse opp dette" 
msgid "Boss"msgstr "Boss" 
msgid "Result"msgstr "Resultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 ord er lik 5 tastetrykk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Words per minute (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "korrekt" 
msgid "wrong"msgstr "feil" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tastetrykk" 
msgid "Correct words"msgstr "Korrekte ord" 
msgid "Wrong words"msgstr "Feilskrevne ord" 
msgid "Accuracy"msgstr "Treffsikkerhet" 
msgid "time (seconds)"msgstr "tid (sekunder)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Du må nå vertfall 50 WPM for å låse opp neste nivå, vennligst prøv igjen:)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Gratulerer, du låste opp neste nivå!" 
msgid "Next Level"msgstr "Neste nivå" 
msgid "Level Overview"msgstr "Nivåoversikt" 
msgid "Level"msgstr "Nivå" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "Dette er ikke en tastetrykkteller, du vil se tastetrykktellingen etter fullført tekst." 
msgid "Character Progress"msgstr "Character Progress" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "your highest score"msgstr "din høyeste score" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Text Practice Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "All languages" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "New" 
msgid "My Texts"msgstr "My Texts" 
msgid "My Favorites"msgstr "My Favorites" 
msgid "Create Text"msgstr "Create Text" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Text removed" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Text has been saved as private." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Text has been published as public." 
msgid "Create new text"msgstr "Create new text" 
msgid "Text title"msgstr "Text title" 
msgid "Your text"msgstr "Your text" 
msgid "Text language"msgstr "Text language" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "At least 10 characters" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Warning" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Go back to text" 
msgid "or"msgstr "or" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "make changes, fix grammar etc." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased." 
msgid "save text (private)"msgstr "save text (private)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "publish text (public)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Are you sure?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Congratulations, you scored %s points!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "You completed this test %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong." 
msgid "restart this test"msgstr "restart this test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "or press 'r' to restart" 
msgid "Rate this text"msgstr "Rate this text" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistics" 
msgid "Score"msgstr "Score" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Time" 
msgid "accuracy"msgstr "accuracy" 
msgid "your score"msgstr "your score" 
msgid "your average"msgstr "your average" 
msgid "average worldwide"msgstr "average worldwide" 
msgid "your best result"msgstr "your best result" 
msgid "best result worldwide"msgstr "best result worldwide" 
msgid "This is what you typed"msgstr "This is what you typed" 
msgid "edit text"msgstr "edit text" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "rating" 
msgid "words"msgstr "words" 
msgid "completed"msgstr "completed" 
msgid "favorited"msgstr "favorited" 
msgid "type to start ..."msgstr "type to start ..." 
msgid "today"msgstr "today" 
msgid "this week"msgstr "this week" 
msgid "this month"msgstr "this month" 
msgid "this year"msgstr "this year" 
msgid "all time"msgstr "all time" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Title" 
msgid "search ..."msgstr "search ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Textlength" 
msgid "Rating"msgstr "Rating" 
msgid "Views"msgstr "Views" 
msgid "Finished"msgstr "Finished" 
msgid "Age"msgstr "Age" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "public" 
msgid "private"msgstr "private" 
msgid "%s votes"msgstr "%s votes" 
msgid "%s words"msgstr "%s words" 
msgid "%s characters"msgstr "%s characters" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / day" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "sorry, no text available" 
msgid "Text not found"msgstr "Text not found" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Please login to rate this text." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Thank you for voting!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Rating: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Rating visible after 3 or more votes" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "My Practice Texts" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saving score / loading statistics ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Report Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Flag text as spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Do you really want to report this text for spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Report for Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Cancel" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Wrong text." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "You have to be logged in to report a text for spam." 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Øk din skrivehastighet" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Skrivemodus" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Skrivetest" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Skrivetest (avansert)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Skrivekonkurranse" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobil App" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Øvelsesmodus" 
msgid "Updates"msgstr "Oppdateringer" 
msgid "Feedback"msgstr "Tilbakemelding" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Forum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Tilbakemelding / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Følg meg på Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "BPM" 
msgid "CPS"msgstr "BPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tastetrykk" 
msgid "Username"msgstr "Brukernavn" 
msgid "Email"msgstr "Email"  
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "Trykk for å vise/skjule nedtelling" 
msgid "Highscores"msgstr "Toppliste" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Topp 200 ord" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Topp 1000 ord" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Hvem kan skrive raskest?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Tekstøving" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Øv med din egen tekst" 
msgid "Top 1000"msgstr "Topp 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Mestre de topp 1000 mest brukte ordene i ditt språk." 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Check out our Android Mobile App" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Beklager, men du må være innlogget for å gjøre dette." 
msgid "created"msgstr "created" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "How fast can you type the ABC?" 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Would you like to be notified when new features and games go live?" 
msgid "YES!"msgstr "YES!" 
msgid "no"msgstr "no" 
msgid "Email settings"msgstr "Email settings" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Send Confirmation Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Receive Emails" 
msgid "Update"msgstr "Update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Email settings saved!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Sorry, this email is already being used by another account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "You didn\'t change your email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "You didn\'t provide a correct email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Confirmation Link is invalid" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Thank you for updating your email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Bruker eksisterer ikke" 
msgid "Settings saved"msgstr "Innstillinger lagret" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Kunne ikke lagre innstillinger, prøv igjen." 
msgid "Username saved"msgstr "Brukernavn lagret" 
msgid "Username already exists"msgstr "Brukernavn eksisterer allerede" 
msgid "Password saved"msgstr "Passord lagret" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Ditt nye passord må være mellom 6 og  40 tegn" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Passordene må matche" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Ditt gamle passord er feil" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Bruker" 
msgid "Settings"msgstr "Innstillinger" 
msgid "Save"msgstr "Lagre" 
msgid "Cancel"msgstr "Avbryt" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)" 
msgid "User details"msgstr "Bruker detaljer" 
msgid "last login"msgstr "last login" 
msgid "member since"msgstr "medlem i" 
msgid "Profile views"msgstr "Profil visninger" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Tastatur oppstilling" 
msgid "Keyboard"msgstr "Tastatur" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tester tatt" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Konkurranser tatt" 
msgid "last 50 tests"msgstr "siste 50 tester" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Høyeste WPM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Lavest WPM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Gjennomsnittlig WPM" 
msgid "Achievements"msgstr "Utmerkelser" 
msgid "Visitors"msgstr "Visitors" 
msgid "Activity"msgstr "Activity" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Graph"msgstr "Graf" 
msgid "back to Profile"msgstr "tilbake til profil" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Ekte navn er foretrukket" 
msgid "save"msgstr "lagre" 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "Bruker" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Hvilket tastatur bruker du?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Tastatur navn" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Bytt passord" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Gammelt passord" 
msgid "New password"msgstr "Nytt passord" 
msgid "Confirm password"msgstr "Bekreft passord" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Gravatar profil bilde" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Du kan bruke Gravatar for å laste opp eller endre ditt profil bilde." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Hva er Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Dette er din gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Words typed" 
msgid "Description"msgstr "Description" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Recent Competitions" 
msgid "Language"msgstr "Language" 
msgid "Participants"msgstr "Participants" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tester tatt" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Visit Typing Competition" 
msgid "normal"msgstr "normal" 
msgid "advanced"msgstr "advanced" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Competitions won" 
msgid "Delete Account"msgstr "Delete Account" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Delete my Account" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Thank you for using 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Your account has been deleted" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "last 500 results for each typing mode" 
msgid "Most active users"msgstr "Most active users" 
msgid "no description"msgstr "ingen beskrivelse" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Opprett en bruker" 
msgid "Username"msgstr "Brukernavn" 
msgid "Password"msgstr "Passord" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Bekreft passord" 
msgid "Email"msgstr "Epost" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "for gjenoppretting av passord, nye funksjoner og prestasjoner" 
msgid "Create your account"msgstr "Opprett din konto" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook Login" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter Login" 
msgid "Google Login"msgstr "Google Login" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Logg inn / Registrer deg" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "1-Trykk-Innlogging" 
msgid "Email Login"msgstr "Epost Login" 
msgid "Login"msgstr "Logg på" 
msgid "Create Account"msgstr "Opprett konto" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Glemt passordet ditt?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Passordgjenoppretting" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Forbli innlogget" 
msgid "Create an Account"msgstr "Opprett en konto" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Innstillinger" 
msgid "Logout"msgstr "Logg ut" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Skriv eposten du registrerte deg med. Vi vil da sende deg en epost for å hjelpe deg med å gjenvinne passordet ditt." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Klikk denne linken for å motta et midlertidig passord for brukeren din (vi vil sende dette passordet i en annen epost):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Passordgjenopprettings lenke" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Vi sender bare en epost med en link. Klikk på linken så genererer vi et nytt passord for deg." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "Dette er ditt midlertidige passord: <strong>%s</strong><br /><br /> Vennligst endre dette passordet etter innlogging i profilinstillinger." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Velkommen til 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Velkommen til 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Rett opp feilene for å opprette kontoen din." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Brukernavn eller passord er feil. Prøv igjen." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Bruker har avbrutt verifisering!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "send" 
msgid "Username / Email"msgstr "Brukernavn / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Vi kunne ikke finne eposten som du skrev inn. Er det mulig at du har logget inn med en annen konto (som: Facebook, Twitter eller Google)? Vennligst prøv å logge inn med vår 1-klikk-innlogging metode. Hvis det ikke virker, vennligst send meg en epost." 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Du avbrøt autentiserings prosessen. Du må godta kontotillatelse hvis du vil logge inn på 10FastFingers med Google-kontoen. Vi ber deg om din grunnleggende profilinformasjon for å vise profilbildet ditt på 10FastFingers og eposten din slik at vi kan sende deg viktige oppdateringer for 10FastFinges i fremtiden (vi lover å ikke sende spam eller selge epostadressen din)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Hvis du ikke føler deg trygg med dette alternativet, kan du velge å bruke en av våre andre innloggings metoder! Happy Typing :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "logger inn, vennlist vent" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Feil, vennligst prøv igjen. Hvis feilen fortsetter å dukke opp, send meg en epost." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Passord gjenopprettet! Vennligst sjekk epost innboksen for ditt nye passord." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Vennligst oppgi en gyldig epostadresse" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Vi sender deg en epost til adressen du oppgav. Vennligst klikk på lenken i denne eposten for å aktivere kontoen din." 
msgid "Account activation"msgstr "Kontoaktivering" 
msgid "Activate Account"msgstr "Kontoaktivering" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Takk for at du ble med på 10FastFingers.com, vennligst klikk på følgende lenke for å aktivere kontoen din: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Denne lenken er ugyldig" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Beklager, men denne epostadressen er allerede brukt av en annen konto." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Dine Token har utløpt! Bruk glemt passord skjemaet eller kontakt administrator." 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Utmerkelser" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Dette er en liste på alle utmerkelsene tilgjengelig, hvis du har noen spørsmål om dem, send meg en email (På engelsk eller tysk): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Skrivetest" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 tester tatt" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 10 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 tester tatt" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 25 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 tester tatt" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 50 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 tester tatt" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 100 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 tester tatt" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 250 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 tester tatt" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 500 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 tester tatt" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 750 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 tester tatt" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 1000 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 tester tatt" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 2500 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 tester tatt" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 5000 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 tester tatt" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 7500 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 tester tatt" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Fullfør 10000 skrivetester for å få dette emblemet. Du må nå minst 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Feilfri 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Fullfør 3 skrivetester på rad, uten å gjøre en feil og med minst 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Feilfri 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Fullfør 5 skrivetester på rad, uten å gjøre en feil og med minst 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Feilfri 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Fullfør 10 skrivetester på rad, uten å gjøre en feil og med minst 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Score mer enn 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Score mer enn 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Score mer enn 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Score mer enn 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Score mer enn 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Score mer enn 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 10 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 25 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 50 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 100 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 250 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 500 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 1000 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 2500 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 5000 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 7500 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 konkurranser tatt" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Delta i 10000 forskjellige skrivetester for å få dette emblemet." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 konkurranse vunnet'' 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 konkurranser vunnet" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 konkurranser vunnet" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 konkurranser vunnet" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 konkurranser vunnet" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 konkurranser vunnet" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Vennlig ild 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Start en privat skrivekonkurranse og inviter 3 av vennene dine." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Vennlig ild 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Start en privat skrivekonkurranse og inviter 5 av vennene dine." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Vennlig ild 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Start en privat skrivekonkurranse og inviter 10 av vennene dine." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Konkurranse samler 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Delta 3 ganger i den samme konkurransen." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Konkurranse samler 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Delta 5 ganger i den samme konkurransen." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Konkurranse samler 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Delta 10 ganger i den samme konkurransen." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Konkurranse samler 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Delta 25 ganger i den samme konkurransen." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Konkurranse samler 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Delta 50 ganger i den samme konkurransen." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Skrivekonkurranse" 
msgid "Translator"msgstr "Oversetter" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Delta på 10FastFingers og oversett en del av siden eller forbedre en eksisterende oversettelse."  
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Skrivetest" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Skrivetest - 10FastFingers tilbyr en gratis online skrivetest på mange språk. Du kan måle dine skriveferdigheter, øke skrivehastigheten, og sammenligne resultatene dine med dine venner. Hvor rask er du? Besøk 10FastFingers.com og finn ut!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Jeg kan skrive %s ord i minuttet. Er du raskere?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Test din skrivehastighet og sammenlign resultatet med dine venner." 
msgid "Result"msgstr "Resultat" 
msgid "Share"msgstr "Del" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Kopier og lim inn HTML koden under for å dele dette på din blogg, nettside eller forumsignatur (spør meg om du trenger hjelp: [email protected] – kun engelsk eller tysk)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Kopier denne koden og lim den inn på din blogg, nettside eller forumsignatur" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Ord i minuttet (WPM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Ord i minuttet: 1 ord er det samme som 5 tastetrykk" 
msgid "Correct words"msgstr "Riktige ord" 
msgid "Wrong words"msgstr "Feilskrevne ord" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Du er bedre enn <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> av alle brukere <small>(<strong>position %s</strong> of %s - siste 24 timer</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Du fikk <strong>%s poeng</strong> så du oppnådde <strong>posisjon %s</strong> av %s på rankinglisten <em>(siste 24 timene)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Min+Skrivetest+Score:+%s+WPM!+Er+du+raskere?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Min+Skrivetest+Score:+%s+WPM!+Er+du+raskere? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typingtest+%%2310FastFingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Jeg+kan+skrive+%s+ord+i+minuttet+Er+du+raskere?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Jeg+kan+skrive+%s+ord+i+minuttet+Er+du+raskere?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Min skrivetest score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Er du raskere? Trykk her for å finne ut!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Besøk [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Skrivetesten[/url] og prøv selv!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Besøk <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Skrivetesten</a> og prøv selv!" 
msgid "I can type"msgstr "Jeg kan skrive" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(ord i minuttet)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Er du raskere?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Hvor raskt kan du skrive?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tester tatt" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Global utfordring" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top Rankings:</strong> siste 24 timer (bare for påloggede brukere)" 
msgid "Top 50"msgstr "Topp 50" 
msgid "Username"msgstr "Brukernavn" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tastetrykk" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "siden" 
msgid "last 24h"msgstr "siste 24t" 
msgid "all"msgstr "alle" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Global Challenge:</strong> hvilket språk er mest aktiv? anser alle tester fra de siste 24 timene.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Språk" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Skrivetest: Topp 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Topp 50 Rankings</h2> Dette er de topp 50 skriverne siste 24 timene" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Beklager, men Javascript er påkrevd. Aktiver <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Aktiver Cookies. Hvis du har Cookies aktivert, prøv å oppdater siden(CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Error eller Bug? Prøv å oppdater siden ved å trykke\"CTRL+R\", dette kan fikse det!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Press ENTER for å bekrefte ditt innputt" 
msgid "Login"msgstr "Logg på" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "En error oppstod. Ditt resultat er sannsynligvis ikke lagret, beklager ubeleiligheten " 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "Om skrivetesten" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers lar deg <strong>teste din skrivehastighet</strong>. Bare begynn og skriv og se hvor raskt du kan skrive.<br /> Øv daglig for å øke din skrivehastighet. Er du raskere enn alle sammen?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Skrivekonkurranse" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Er du raskere enn vennene dine?<br /> Start en <a href=\"/competitions\">Skrivekonkurranse</a> og finn ut!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Nye funksjoner og oppdateringer" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Besøk <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers - Fanside</a> på Facebook og bli den første som får vite om nye funksjoner." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Bytt skrivetest språk" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Bytt språk på skrivetesten"  
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>." 
msgid "All time"msgstr "All time" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list" 
msgid "Place"msgstr "Place" 
msgid "Date"msgstr "Date" 
msgid "Total"msgstr "Total" 
msgid "Screenshot"msgstr "Screenshot" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Notifications" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "New Achievement unlocked" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "no notifications yet" 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - Ofte stilte spørsmål" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Hvis du har et spørsmål som ikke er nevnt her, vennligst kontakt oss via email:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "OPM - ord per minutt" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "OPM-kalkulasjon er basert på den følgende kalkulasjon: 5 tastetrykk tilsier 1 OPM, hvis ikke du tror på meg, sjekk Wikipedia <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Hva er et tastetrykk?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Hver tast du trykker på tastaturet for å trykke på en bokstav er et tastetrykk. Kalkulasjonen anser også hvis du må trykke på store bokstaver eller språklig baserte bokstaver som trenger 2 tastetrykk for å bli trykt. (for eksempel: Å Æ Ø). For eksempel kjapp trenger 5 tastetrykk, mens Ødelegge trenger 9 tastetrykk." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Hvorfor er ikke resultatet mitt lagret (noen ganger)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Om du har en treg datamaskin, eller har mange programmer kjørende samtidig på maskinen din, kan dette sinke timeren. Dette kan medføre at du får 70 sekunder til å skrive i stedet for 60. Det gjør at serveren lagrer økten din som juks (selv om det bare var maskinen din som var treg) og ikke lagrer resultatet ditt. Dette kan fikses ved å lukke alle programmer og åpne faner i nettleseren din" 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Oversettelse- Hvordan kan jeg hjelpe?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Hvis du vil hjelpe til å oversette 10FastFingers til ditt språk, må du gjerne ta en titt på oversettelsesiden: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Hvor er utmerkelsen min?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Etter at du har fullført oppgavene påkrevd for utmerkelsen, ber vi deg om å vente i opp til 5 minutter på at utmerkelsen skal bli låst opp.<br /> Hvis den fortsatt ikke vises. Sjekk at javascript er aktivert på profilsiden din og last inn siden på nytt." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Hvordan vet du hvilke språk baserte tegn som trenger mer enn 1 tastetrykk?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Jeg vet ikke, det er derfor jeg trenger din hjelp. For øyeblikket sjekker jeg for disse tegnene på deres spesifikke språk og teller dem som 2 keystrokes:" 
msgid "All languages:"msgstr "Alle språk:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "all store bokstaver (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Hvis ditt språk mangler de spesielle \"2 tastetrykk\"- tegnene, la meg vite det: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Hva er gjennomsnittlig ord per minutt i verden " 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Gjennomsnittlig ord per minutt på 10fastfingers er <strong>42 WPM</strong>. Dette tallet er hentet fra over 14 millioner tester, spredd ut over 41 språk.'' 
msgid "All time Highscore"msgstr "Høyeste toppscore noensinne " 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Du lurer kanskje: \''Hvorfor er det ikke noen toppscore eldre en 1 dag?\'' Det er noen jukser for å oppnå en rar form for bragd ved å jukse. Selv om jeg prøver å gjøre det vanskelig for de som jukser, er det ikke vanskelig (og sannsynlig ikke vanskelig hvis du vet litt om scripts, etc.). Hvis det var en toppscore, ville den vært full med disse individene og det er derfor jeg valgte å ikke ha en sånn list, beklager!''  
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Hvorfor funker ikke ENTER tasten mer?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "I den forrige versjonen var det mulig å bruke ENTER tasten for å sette inn ordene (istedenfor mellomromstasten). I din vanlige skrivehverdag er mellomromstasten mye mer viktig enn ENTER tasten. Å tillate å bruke ENTER tasten ville trent \''feil\'' skrive oppførsel, derfor fjernet jeg denne muligheten, det vil hjelpe deg i det lange løp! (Husk å bruke tomlen(e) på mellomromstasten.)'' 
msgid "2 keystrokes"msgstr "tastetrykk" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 tastetrykk" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 tastetrykk" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 tastetrykk" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Min iPad auto-kapitaliserer første bokstaven i hvert ord" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Du kan deaktivere dette, følg denne instruksjonen: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Hvordan er nøyaktigheten beregnet?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "For beregningen av nøyaktighet (brukt i tekstøvingsmodusen) brukes antallet feil sammen med antallet korrigeringer." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Forestill deg en tekst bestående av akkurat 500 tastetrykk. Det er 4 mulige utfall:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 feil ord og 0 korrigeringer: 500 korrekte inntastinger av 500 mulige = 500/500 * 100 = 100% nøyaktighet." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 feil ord og korrigeringer: f.eks. 500 korrekte inntastinger og 25 korrigeringer = 500/(500+25) * 100 = 95,23% nøyaktighet." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Takk til <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for dette systemet :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Resultatene mine over 120 OPM er ikke synlige" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Hvis du oppnådde et resultat over 120 OPM må du låse det opp med en anti-juksetest. Klikk på boblen på toppen av siden for å sjekke for varsler." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Resultatene mine er ikke synlige i konkurransen." 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "Hvordan er resultatene/poengene i Tekstøvingsmodus beregnet?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Hver gang du gjennomførerEverytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "og en til:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login virker ikke" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "poeng" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "What is 'Max unlocked WPM'-value?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language." 
msgid "Start Test"msgstr "Start Test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms" 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Min skrivetest score" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Er du raskere? Trykk her for å finne ut!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Er du raskere?"