eng
competition

Slovak Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - pogosta vprašanja" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Če imaš vprašanje, ki tukaj ni omenjeno, prosim kontaktiraj preko emaila:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "BNM - besed na minuto" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "BNM-izračun je temeljen na sledeč način: 5 udarcev tipk je enako 1 BNM. Če mi ne vrjameš, preveri na Wikipediji o <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">besedah na minuto (v angleščini)</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Kaj je udarec tipke?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Vsaka tipka, ki jo pritisneš na tipkovnici se šteje za en udarec tipke. Pri izračunu tudi upoštevamo, če moraš napisati veliko začetnico ali črke, specifične določenemu jeziku, ki potrebujejo 2 udarca (na primer \"A\").  Na primer \"hitro\" potrebuje 5 udarcev po tipkovnici, medtem ko \"Amerika\" potrebuje 8 udarcev." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Zakaj se moj rezultat ne (vedno) shrani?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Če imaš počasen računalnik ali delaš dosti stvari naenkrat, se bo 60-sekundni odštevalnik morda upočasnil. Zaradi tega se lahko zgodi situacija, ko imaš namesto 60 sekund v resnici 70 sekund časa za tipkanje. Naš strežnik bo zaznal to kot poskus goljufanja (tudi, če je samo zaradi počasnega računalnika ali nekaj podobnega) in ne bo shranil rezultata. Napako lahko odpraviš tako, da zapreš vse nepotrebne programe in vse ostale zavihke v brskalniku." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Prevod - Kako lahko pomagam?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Če bi želel pomagati prevesti 10FastFingers v svoj jezik, prosim obišči sledečo povezavo: <a href=\"/translations\">stran za prevode</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Kje je moj dosežek?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "Ko si dosegel vse zahteve za dosežek, prosim dovoli do 5 minut, da se le-ta odklene.<br/> Če se le-ta še vedno ne prikaže, se prosim prepričaj, da je JavaScript aktiviran na tvojem profilu in osveži stran." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Kako veste kateri znaki določenega jezika potrebujejo več kot 1 udarec tipke?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "Ne vemo, zato potrebujemo tvojo pomoč. Trenutno se sledeči znaki štejejo za 2 udarca tipk:" 
msgid "All languages:"msgstr "Vsi jeziki:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "vse črke z veliko začetnico (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Če so v tvojem jeziku določene črke, ki potrebujejo pritisk dveh tipk in mi tega še ne upoštevamo, nam prosim sporoči na: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Kakšno je povprečje BNM?" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Povprečen BNM na 10FastFingers je <strong>42 BNM</strong>. Ta številka izhaja iz več kot 14 milijonov preizkusov iz več kot 41 jezikov." 
msgid "All time Highscore"msgstr "Najboljši rezultati vseh časov" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Lahko bi vprašal: \"Zakaj niso najboljši dosežki starejši od 1 dneva?\" Na naši strani je dosti goljufov, ki uporabijo test tipkanja, da zadovoljijo nek čuden občutek zmage z goljufanjem. Čeprav se trudimo otežiti goljufanje, žal tega ni možno preprečiti (in zelo verjetno goljufati niti ni tako težko, če veš nekaj o skriptah, itd.). Če bi obstajale lestvice najboljših rezultatov vseh časov, bi preprosto bile napolnjene s temi individualci. Zaradi tega smo se odločili, da takšnih lestvic na naši strani žal ne bo." 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Zakaj ENTER tipka ne deluje več?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "V prejšnji različici je bilo možno uporabiti tipko ENTER, da si vstavil besede (namesto PRESLEDNICE). Za redne tipkarske izkušnje je PRESLEDNICA veliko bolj pomembna kot pa ENTER tipka. Če bi dovolili uporabo tipke ENTER, bi lahko urili \"napačno\" vedenje tipkanja, zaradi česar smo to opcijo odstranili, kar ti bo v dolgem roku pomagalo! (Zapomni si uporabljati palec za PRESLEDNICO.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 tipki" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 tipke" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 tipke" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 tipk" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Moj iPad samodejno postavi veliko začetnico na začetku vsake besede" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "To vedenje lahko izklopiš na tak način: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Kako je natančnost izračunana?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "Za izračun natančnosti (uporabljeno v preizkusnem načinu) se upošteva število napak in popravkov." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Predstavljaj si besedilo, ki potrebuje točno 500 udarcev tipk. Lahko pride do 4 izidov:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 napačnih besed in 0 popravkov: 500 pravilnih vnosov od 500 = 500/500 * 100 = 100% natančnost." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 napačnih besed s popravki: npr. 500 pravilnih vnosov in 25 popravkov = 500/(500+25) * 100 = 95,23% natančnost." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "Napačne besede in 0 popravkov: npr. 10 napačnih besed vrednih 450 pravilnih vnosov od 500 = 450/500 * 100 = 90% natančnost." 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Napačne besede in popravki: npr. 10 napačnih besed vrednih 450 pravilnih vnosov od 500 in 25 popravkov = 450/(500+25) = 85,71% natančnost." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Najlepša hvala <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk-u</a>, ki se je tega domislil :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Moji rezultati z več kot 120 BNM niso vidni" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Če prejmeš rezultat več kot 120 BNM moraš opraviti test proti goljufanju. Klikni na oblaček na vrhu strani, da preveriš za obvestila." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Moji rezultati niso vidni v tekmovanju" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Če se to zgodi v vsakem tekmovanju, v katerem sodeluješ, potem je najverjetneje tvoj račun označen za goljufanje. Da preprečiš to v novem računu => ne goljufaj. Če meniš, da si bil po krivici označen za goljufa, mi prosim pošlji email s povezavo na tvoj profil." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Here is another calculation, this time with slightly different values:" 
msgid "and one more:"msgstr "and one more:" 
msgid "Login not working"msgstr "Login not working" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me." 
msgid "points"msgstr "points" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "How can I delete my account?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "What is the tie-breaking rule?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "If same WPM: the highest CPM wins." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "If same CPM: the lowest wrong words wins." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins." 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Obvestila" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "Nov dosežek odklenjen" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Typing result" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Anticheat: Evaluate your Competition result" 
msgid "no notifications yet"msgstr "ni še obvestil" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Vylepši si svoje písanie na klávesnici" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Režim písania" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Test písania" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Test písania (náročné)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Súťaž písania" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Custom Typing Test" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Multiplayer Typing Test" 
msgid "Mobile App"msgstr "Mobilná aplikácia" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Režim nácviku" 
msgid "Updates"msgstr "Aktualizácie" 
msgid "Feedback"msgstr "Spätná väzba" 
msgid "Contact"msgstr "Kontakt" 
msgid "Forum"msgstr "Fórum" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Spätná väzba / Kontakt" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Sleduj ma na Twitteri" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Úderov" 
msgid "Username"msgstr "Užívateľské meno" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Prihlásený užívatelia" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "Klikni pre zobrazenie/skri" 
msgid "Highscores"msgstr "Najlepšie skóre" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Najlepších 200 slov" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Najlepších 1000 slov" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Kto vie písať najrýchlejšie?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Nácvik Textom" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Nacvič svoj vlastný text" 
msgid "Top 1000"msgstr "Najlepších 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Odomkni najlepších 1000 slov tvojho jazyka" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Pozri našu Android mobilnú aplikáciu" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Prepáčte, ale musíte byť prihlásený na to aby ste mohli prehliadať túto stránku." 
msgid "created"msgstr "vytvorené" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "ABC Typing App" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "How fast can you type the ABC?" 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje v tipkanju" 
msgid "Create Game"msgstr "Ustvari igro" 
msgid "Join Game"msgstr "Pridruži se igri" 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besed na minuto: 1 beseda se enači 5 udracem tipk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minuto (BNM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilne besede" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačne besede" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Ali upaš tipkati hitreje kot tvoji prijatelji?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Preprosto tipkaj besedeilo v okno. Na voljo imaš 1 minuto, da napišeš čimveč besed." 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ti in tvoji prijatelji dobijo isto besedilo in samo tvoj najboljši rezultat se šteje. Če nisi vesel z rezultatom, preprosto poskusi znova. Poskušaj doseči prvo mesto preden se tekmovanje konča." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Povabi svoje prijatelje" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Tekmovanje v tipkanju 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Si hitrejši od mene? Preverimo" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Kdo upa tipkati hitreje" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Imejmo zabavno tekmovanje v tipkanju" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Ustvari novo tekmovanje" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Pojdi" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Prijavi se</a>, da shraniš rezultat" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "konča čez" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> opravljenih testov s/z <span id=\"count-competitors\">%s</span> temovalci" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "ago"msgstr "nazaj" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Začni novo tekmovanje v tipkanju" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Ustvari zasebno tekmovanje v tipkanju s klikom na kvadratek" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Noben ne bo upal videti tega tekovanja, razen če deliš URL)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Izberi svoj jezik, nato klikni na zgornji gumb" 
msgid "Participants"msgstr "Udeleženci" 
msgid "Tests taken"msgstr "Št. opravljenih testov" 
msgid "Time left"msgstr "Preostali čas" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Pridruži se" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "Za ustvariti tekmovanje moraš biti <a href=\"/login\">prijavljen</a>." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=10FastFingers.com tekmovanje v tipkanju\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Ali si hitrejši od mene, preverimo: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Kdo je najhitrejši strojepisec&body=Imejmo zabavno tekmovanje v tipkanju:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Začni: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Ali lahko tipkaaš hitreje kot tvoji prijatelji? Vsi dobijo isto besedilo in samo tvoj najboljši rezultat se šteje. Poskušaj doseči prvo mesto preden se tekmovanje konča." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Tekmovanje zaključeno. Če želiš, lahko ustvariš novo tekmovanje s klikom na gumb." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "Sodeloval si v tem tekmovanju tipkanja" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Število opravljenih testov" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Uvrstitev v tekmovanju" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Zmage" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Število opravljenih tekmovanj" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Uporabnik ne obstaja" 
msgid "Settings saved"msgstr "Nastavitve shranjene" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Ne moremo shraniti nastavitev, prosim poskusi znova." 
msgid "Username saved"msgstr "Uporabniško ime shranjeno" 
msgid "Username already exists"msgstr "Uporabniško ime že obstaja" 
msgid "Password saved"msgstr "Geslo shranjeno" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Tvoje geslo mora vsebovati vsaj 6 in največ 40 znakov" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Gesli se morata ujemati" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Tvoje staro geslo je napačno" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Uporabnik" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavitve" 
msgid "Save"msgstr "Shrani" 
msgid "Cancel"msgstr "Prekliči" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Uredi svoj opis v nastavitvah <br />Povej nam nekaj o sebi in kakšne cilje tipkanja imaš :)" 
msgid "User details"msgstr "Podrobnosti uporabnika" 
msgid "last login"msgstr "zadnja prijava" 
msgid "member since"msgstr "uporabnik že" 
msgid "Profile views"msgstr "Ogledi profila" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Postavitev tipkovnice" 
msgid "Keyboard"msgstr "Tipkovnica" 
msgid "Tests taken"msgstr "Opravljeni testi" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Opravljena tekmovanja" 
msgid "last 50 tests"msgstr "zadnjih 50 testov" 
msgid "Highest WPM"msgstr "Najvišji BNM" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "Najnižji BNM" 
msgid "Average WPM"msgstr "Povprečen BNM" 
msgid "Achievements"msgstr "Dosežki" 
msgid "Visitors"msgstr "Obiskovalci" 
msgid "Activity"msgstr "Aktivnost" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Nedavna tekmovanja" 
msgid "Graph"msgstr "Graf" 
msgid "back to Profile"msgstr "nazaj na Profil" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Resnična imena so zaželjena" 
msgid "save"msgstr "shrani" 
msgid "Save settings"msgstr "Save settings" 
msgid "User"msgstr "Uporabnik" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "katero tipkovnico uporabljaš?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Ime tipkovnice" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Ime tipkovnice (npr. Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Spremeni svoje geslo" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Staro geslo" 
msgid "New password"msgstr "Novo geslo" 
msgid "Confirm password"msgstr "Potrdi geslo" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Profilna slika Gravatar" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Če želiš, lahko uporabiš svojo Gravatar sliko ali pa preneseš novo." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Kaj je Gravatar" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "To je tvoj gravatar:" 
msgid "Words typed"msgstr "Natipkane besede" 
msgid "Description"msgstr "Opis" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Nedavna tekmovanja" 
msgid "Language"msgstr "Jezik" 
msgid "Participants"msgstr "Sodelujoči" 
msgid "Tests taken"msgstr "Opravljeni testi" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Obišči tekmovanje v tipkanju" 
msgid "normal"msgstr "navadno" 
msgid "advanced"msgstr "napredno" 
msgid "corrections"msgstr "popravki" 
msgid "Competitions won"msgstr "Zmagana tekmovanja" 
msgid "Delete Account"msgstr "Izbriši račun" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Izbriši moj račun" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "Če želiš, lahko izbrišeš svoj račun s klikom na gumb spodaj desno. Vedi, da ko je tvoj račun izbrisan, ga ni možno obnoviti." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "Če mi želiš povedati, zakaj si svoj račun izbrisal, mi prosim pošlji email na: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Hvala, ker uporabljaš 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "Uporabniški ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Your account has been deleted" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "zadnjih 500 rezultatov za vsak način tipkanja" 
msgid "Most active users"msgstr "Najbolj aktivni uporabniki" 
msgid "no description"msgstr "ni opisa" 

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Moj rezultat testa tipkanja" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s BNM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Si hitrejši? Klikni tukaj in preveri!" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Si hitrjši?" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Preizkus tipkanja" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Preizkus tipkanja - brezplačne igre, da ti pohitrijo tipkanje" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Top 1000 način ti pomaga vaditi najpogostejše besede v izbranem jeziku. Vsaka stopnja ima 50 besed (razen šefov nivo, ki jih ima 100). Če dosežeš vsaj 50 BNM, se ti odklene naslednja stopnja" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Prosim prijavi se, da lahko dostopaš do Top 1000 načina." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Oprosti, ampak nisi še odklenil te stopnje." 
msgid "more"msgstr "več" 
msgid "less"msgstr "manj" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Zvezdice:</strong> Tem hitreje tipkaš, tem več zvezdic dobiš. Za navadne stopnje, lahko odkleneš do 5 zvezdic:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 BNM = 1 Zvezdica" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 BNM = 2 Zvezdici (prav tako se odklene naslednja stopnja)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 BNM = 3 Zvezdice" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 BNM = 4 Zvezdice" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 BNM = 5 Zvezdic" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "V šefovi stopnji lahko odkleneš do 7 zvezdic: navadnih 5, ki jih že poznaš od prej in še sledeči: <strong>120 BNM = 6 zvezdic</strong> in <strong>140 BNM = 7 zvezdic</strong>. Tako lahko ponoviš šefovo stopnjo večkrat, da dosežeš vseh 7 zvezdic (in hkrati še dodatno vadiš te besede :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Težki način:</strong> Težki način bo odklenjen po tem, ko končaš zadnji šefov nivo v lahkem načinu z vsaj 50 BNM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Edina razlika med lahkim in težkim načinom je ta, da v težkem načinu moraš <strong>končati stopnjo brez napak</strong>. Če napišeš besedo, in se ta obarva rdeče, lahko napako še vedno popraviš, ampak, če pritisneš preslednico in je beseda še vedno napačno napisana, se bo test končal in ga boš moral začeti znova." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Enostavni način" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Težki način" 
msgid "Softcore"msgstr "Enostavno" 
msgid "Hardcore"msgstr "Težko" 
msgid "highest score"msgstr "najboljši rezultat" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 bnm ali več" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 bnm ali več" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 bnm ali več" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 bnm ali več" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 bnm ali več" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 bnm ali več" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 bnm ali več" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Končaj prejšnjo stopnjo, da odkleneš ta izziv" 
msgid "Boss"msgstr "Šef" 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besed na minuto: 1 beseda je 5 udarcev tipk" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minto (BNM)" 
msgid "correct"msgstr "pravilno" 
msgid "wrong"msgstr "napačno" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Udarcev tipk" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilne besede" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačne besede" 
msgid "Accuracy"msgstr "Natančnost" 
msgid "time (seconds)"msgstr "čas (sekunde)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Dobiti moraš vsaj 50 BNM, da odkleneš naslednjo stopnjo, prosim poskusi znova :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Čestitke, odklenil si naslednjo stopnjo!" 
msgid "Next Level"msgstr "Naslednja stopnja" 
msgid "Level Overview"msgstr "Pregled stopenj" 
msgid "Level"msgstr "Stopnja" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "To ni števec udarcev tipk. Število udarcev boš videl, ko končaš besedilo." 
msgid "Character Progress"msgstr "Napredek črk" 
msgid "WPM"msgstr "BNM" 
msgid "your highest score"msgstr "tvoj najboljši rezultat" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Text Practice Mode" 
msgid "language filter:"msgstr "language filter:" 
msgid "All languages"msgstr "All languages" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Upcoming" 
msgid "New"msgstr "New" 
msgid "My Texts"msgstr "My Texts" 
msgid "My Favorites"msgstr "My Favorites" 
msgid "Create Text"msgstr "Create Text" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Text has to be a draft to be edited." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Your draft has been saved." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Your draft has been updated." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Unable to update your draft." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Text has to be a private to perform this action." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed" 
msgid "Text removed"msgstr "Text removed" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Text is not a draft, only drafts can be deleted." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Text has to be a draft to be saved or published." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Text has been saved as private." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Text has been published as public." 
msgid "Create new text"msgstr "Create new text" 
msgid "Text title"msgstr "Text title" 
msgid "Your text"msgstr "Your text" 
msgid "Text language"msgstr "Text language" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Edit your draft" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Please choose a descriptive title" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "At least 10 characters" 
msgid "Save Draft"msgstr "Save Draft" 
msgid "Warning"msgstr "Warning" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Go back to text" 
msgid "or"msgstr "or" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Delete results and change text-state to draft" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "make changes, fix grammar etc." 
msgid "edit draft"msgstr "edit draft" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased." 
msgid "save text (private)"msgstr "save text (private)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "publish text (public)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Are you sure?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option." 
msgid "delete draft"msgstr "delete draft" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Congratulations, you scored %s points!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "You completed this test %s time(s)." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong." 
msgid "restart this test"msgstr "restart this test" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "or press 'r' to restart" 
msgid "Rate this text"msgstr "Rate this text" 
msgid "Statistics"msgstr "Statistics" 
msgid "Score"msgstr "Score" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "time in minutes and seconds" 
msgid "Time"msgstr "Time" 
msgid "accuracy"msgstr "accuracy" 
msgid "your score"msgstr "your score" 
msgid "your average"msgstr "your average" 
msgid "average worldwide"msgstr "average worldwide" 
msgid "your best result"msgstr "your best result" 
msgid "best result worldwide"msgstr "best result worldwide" 
msgid "This is what you typed"msgstr "This is what you typed" 
msgid "edit text"msgstr "edit text" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "rating" 
msgid "words"msgstr "words" 
msgid "completed"msgstr "completed" 
msgid "favorited"msgstr "favorited" 
msgid "type to start ..."msgstr "type to start ..." 
msgid "today"msgstr "today" 
msgid "this week"msgstr "this week" 
msgid "this month"msgstr "this month" 
msgid "this year"msgstr "this year" 
msgid "all time"msgstr "all time" 
msgid "State"msgstr "State" 
msgid "Title"msgstr "Title" 
msgid "search ..."msgstr "search ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Textlength" 
msgid "Rating"msgstr "Rating" 
msgid "Views"msgstr "Views" 
msgid "Finished"msgstr "Finished" 
msgid "Age"msgstr "Age" 
msgid "draft"msgstr "draft" 
msgid "public"msgstr "public" 
msgid "private"msgstr "private" 
msgid "%s votes"msgstr "%s votes" 
msgid "%s words"msgstr "%s words" 
msgid "%s characters"msgstr "%s characters" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / day" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "sorry, no text available" 
msgid "Text not found"msgstr "Text not found" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Please login to rate this text." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Thank you for voting!" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Rating: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Rating visible after 3 or more votes" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Top 1000 Typing Mode" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "My Practice Texts" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "saving score / loading statistics ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Text Draft - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Report Spam" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Flag text as spam" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Do you really want to report this text for spam?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Report for Spam" 
msgid "Cancel"msgstr "Cancel" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Wrong text." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "You have to be logged in to report a text for spam." 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Ustvari račun" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "Password"msgstr "Geslo" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Potrdi geslo" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "za obnovitev gesla, nove funcije & dosežke" 
msgid "Create your account"msgstr "Ustvari račun" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook prijava" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter prijava" 
msgid "Google Login"msgstr "Google prijava" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Prijava / Ustvari račun" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "1-klik prijava" 
msgid "Email Login"msgstr "Email prijava" 
msgid "Login"msgstr "Prijava" 
msgid "Create Account"msgstr "Ustvari račun" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Pozabil svoje geslo?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Password Recovery" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Pusti me prijavljenega" 
msgid "Create an Account"msgstr "Ustvari račun" 
msgid "Profile"msgstr "Profil" 
msgid "Settings"msgstr "Nastavitve" 
msgid "Logout"msgstr "Odjava" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Vnesi email, ki si ga uporabil ob registraciji. Nato ti bomo poslali email za obnovitev gesla." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Klikni na to povezavo, da dobiš začasno geslo za svoj račun (to geslo ti bomo potem poslali v novem emailu):" 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Password Recovery Link" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Pravkar smo ti poslali email s povezavo. Klikni nanjo nakar ti bomo ustvarili novo geslo." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Dobrodošel na 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Dobrodošel na 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Prosim odpravi te napake, da ustvariš svoj račun." 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Uporabniško ime ali geslo je napačno. Prosim poskusi znova." 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Uporabniku je avtentifikacija zavrnjena!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"mgsstr "Pošlji" 
msgid "Username / Email"msgstr "Uporabniško ime / Geslo" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Nismo našli emaila, ki si ga vnesel. Ali je možno, da si se prijavil z drugim računom (npr.: Facebook, Twitter ali Gmail)? Prosim poskusi se prijaviti z enim računom preko metode 1-klik. Če tudi to ne pomaga, nam prosim pošlji email" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "login, please wait" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Password recovered! Please check your email inbox for your new password." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Please provide a valid Email address" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Activate Account" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Sorry, but this email address is already used by another account." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Test tipkanja" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Advanced Typing Test" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Test tipkanja - 10fastfingers ponuja brezplačen online test tipkanja v različnih jezikih. Preizkusiš lahko svoje sposobnosti tipkanja, jih izboljšaš in primerjaš rezultate s svojimi prijatelji. Kako hiter si? Obišči 10fastfingers.com in izvedi!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Jaz lahko natipkam %s besed na minuto. Ali si hitrejši?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Preizkusi svojo hitrost tipkanja in primerjaj rezultat s svojimi prijatelji." 
msgid "Result"msgstr "Rezultat" 
msgid "Share"msgstr "Deli" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Share on Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Share your Result" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Kopiraj & prilepi HTML kodo spodaj, da jo dodaš na svoj blog, spletno stran ali podpis na forumu (če potrebuješ pomoč, me vprašaj: [email protected] - prosim piši v angleščini ali nemščini)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Skopiraj to kodo in jo prilepi na svoj blog, spletno stran ali podpis na forumu" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Besed na minuto (BNM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Besed na minuto: 1 beseda je enaka 5 udarcem tipk" 
msgid "Correct words"msgstr "Pravilne besede" 
msgid "Wrong words"msgstr "Napačne besede" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Boljši si od <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> vseh uporabnikov <small>(<strong>pozicija %s</strong> od %s - zadnjih 24 ur</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Dosegel si <strong>%s točk</strong>, zaradi česar si dosegel <strong>pozicijo %s</strong> od %s na lestvici <em>(zadnjih 24 ur)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Moj+rezultat+testa+tipkanja:+%s+BNM!+Ali+si+hitrejši?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Moj+rezultat+testa+tipkanja:+%s+BNM!+Ali+si+hitrejši? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Jaz+lahko+tipkam+%s+besed+na+minuto+Ali+si+hitrejši?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Jaz+lahko+tipkam+%s+besed+na+minuto+Ali+si+hitrejši?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Moj rezultat testa tipkanja" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s BNM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Ali si hitrejši? Klikni tukaj in preveri!" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Obišči [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]test tipkanja[/url] in preveri!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Obišči <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">test tipkanja</a> in preveri!" 
msgid "I can type"msgstr "Jaz lahko natipkam" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(besed na minuto)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Ali si hitrejši?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Kako hitro lahko tipkaš?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Najboljše uvrščeni" 
msgid "Tests taken"msgstr "Opravljeni testi" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Globalni izziv" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Najboljše uvrščeni:</strong> zadnjih 24 ur (samo za prijavljene uporabnike)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Uporabniško ime" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Št. udarcev" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "nazaj" 
msgid "last 24h"msgstr "zadnjih 24h" 
msgid "all"msgstr "vse" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Globalni izziv:</strong> kateri jezik je najbolj aktiven? Všteti so vsi testi zadnjih 24 ur.</p>" 
msgid "Language"msgstr "Jezik" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Test tipkanja: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 uvrstitev</h2> To je najhitrejših 50 strojepiscev v zadnjih 24 urah." 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Oprosti, ampak JavaScript je zahtevan. Prosim <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">aktiviraj JavaScript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Prosim aktiviraj piškotke. Če si jih aktiviral, osveži stran (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Napaka ali hrošč? Poskusi osvežiti stran, tako da pritisneš \"CTRL+R\", to bo morda napako odpravilo!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Pritisni ENTER, da potrdiš vnos" 
msgid "Login"msgstr "Prijava" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "Prišlo je do napake. Tvoj rezultat se najverjetneje ni shranil. Za nevšečnosti se opravičujemo." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Prosim prepričaj se, da je tvoja internetna povezava stabilna/aktivna ko se rezultat pošilja. Če se napaka pojavi več kot enkrat, poskusi <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">posodobiti svoj brskalnik</a> ali <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">me kontaktiraj</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "O testu tipkanja" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers ti omogoča preveriti tvojo hitrost tipkanja. Prični test in izvedi kako hitro lahko tipkaš. Vadi dnevno in izboljšaj svojo hitrost tipkanja. Ali si hitrejši od vseh ostalih?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje v tipkanju" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Ali si hitrejši od svojih prijateljev?<br /> Začni <a href=\"/competitions\">Tekmovanje v tipkanju</a> in izvedi!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Nove funkcije & posodobitve" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Obišči <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers stran</a> na Facebooku in bodi prvi, ki boš izvedel o novostih." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Zamenjaj jezik testa tipkanja" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Zamenjaj jezik testa tipkanja" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Oprosti, ampak moraš biti prijavljen in opraviti vsaj 10 navadnih testov tipkanja, da lahko dostopaš do <strong>Naprednega testa tipkanja</strong>." 
msgid "All time"msgstr "Vsi časi" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Opravljeni testi:</strong> najbolj aktivni uporabniki v zadnjih 24 urah" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Opravljeni testi tipkanja - lestvica vseh časov" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "Opraviti moraš vsaj 50 testov tipkanja, da boš izpostavljen na tem seznamu" 
msgid "Place"msgstr "Kraj" 
msgid "Date"msgstr "Datum" 
msgid "Total"msgstr "Skupaj" 
msgid "Screenshot"msgstr "Zaslonska slika" 
msgid "Save your result"msgstr "Save your result" 
msgid "Track your progress"msgstr "Track your progress" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Achievements" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Test tipkanja" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "10 Tests taken" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "25 Tests taken" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "50 Tests taken" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "100 Tests taken" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "250 Tests taken" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "500 Tests taken" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "750 Tests taken" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "1000 Tests taken" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "2500 Tests taken" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "5000 Tests taken" 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "7500 Tests taken" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "10000 Tests taken" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "Flawless 3" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "Flawless 5" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "Flawless 10" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Score more than 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Score more than 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Score more than 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Score more than 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Score more than 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Score more than 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "10 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "25 Competitions taken" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "50 Competitions taken" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "100 Competitions taken" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "250 Competitions taken" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "1000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "2500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "5000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "7500 Competitions taken" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "10000 Competitions taken" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge." 
msgid "1 Competition won"msgstr "1 Competition won" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "3 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "5 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "10 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "25 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "50 Competitions won" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Friendly Fire 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 3 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Friendly Fire 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 5 of your friends." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Friendly Fire 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Start a private typing competition and invite 10 of your friends." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Competition Grinder 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Participate 3 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Competition Grinder 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Participate 5 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Competition Grinder 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Participate 10 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Competition Grinder 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Participate 25 times in the same competition." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Competition Grinder 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Participate 50 times in the same competition." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Tekmovanje v tipkanju" 
msgid "Translator"msgstr "Translator" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Achievements of Honor" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Recently unlocked Achievements" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)." 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Would you like to be notified when new features and games go live?" 
msgid "YES!"msgstr "YES!" 
msgid "no"msgstr "no" 
msgid "Email settings"msgstr "Email settings" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Send Confirmation Email" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Receive Emails" 
msgid "Update"msgstr "Update" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Email settings saved!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Sorry, this email is already being used by another account." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "You didn\'t change your email address" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "You didn\'t provide a correct email address" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Confirmation Link is invalid" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Thank you for updating your email address!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "This link is invalid" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page." 
msgid "Activate your account"msgstr "Activate your account" 
msgid "Hello"msgstr "Hello" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Happy Typing!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Click this link to activate your account:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Confirm my account." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "After clicking this link, you will be logged in automatically." 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Oprosti, ampak moraš biti prijavljen za ogled strani proti goljufanju." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "You unlocked %s of your results." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr "Da si ogledaš, če jih imaš več <strong>zaklenjenih</strong> rezultatov, <a href=\"/anticheat\">klikni tukaj</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "Kaj je 'Maks. odklenjena BNM'-vrednost?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Dokler ne presežeš te vrednosti, ti ne bo treba narediti še enega testa proti goljufanju v tem jeziku." 
msgid "Start Test"msgstr "začni test" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Anti-Cheat Test" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Currently no unconfirmed results" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Anticheat Overview" 
msgid "Start"msgstr "Start" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Press Start and type the words you see in this field" 
msgid "Reload"msgstr "Reload" 
msgid "Submit"msgstr "Submit" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "press TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Explanation" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Help" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "Max unlocked WPM" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Correct Keystrokes" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Wrong Keystrokes" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Time needed in ms"