eng
competition

Vietnamese Translation

Please read the "About the translation-system" and "Step by step"-section on the Translation Mainpage first

Copy the whole file!

Copy the whole text-section, for example "main.po", into your email program (for example: GMail), even if it already has translated parts and even if you only want to translate a couple of lines. After you translated the text or parts of it, send it to [email protected] - please make sure that if you send me multiple translations, that each one has its own file (not all in one).

File "badge.po"

msgid "My Typing Test Score"msgstr "Số điểm của tôi" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Bạn nhanh hơn tôi? Bấm vào đây để thử" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Bạn nhanh hơn tôi?" 

File "achievement.po"

msgid "Achievements"msgstr "Thành tích" 
msgid "This is a list of all the achievements available, if you have any questions about them, please send me an email (in english or german): <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>"msgstr "Dưới đây là danh sách tất cả những thành tích của bạn đã được ghi nhận, nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về chúng, hãy gửi email cho tôi (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức) : <a href=\"mailto:[email protected]?subject=10FastFingers Achievements\">[email protected]</a>" 
msgid "Typing Test"msgstr "Kiểm tra tốc độ đánh máy" 
msgid "10 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 10 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 10 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 10 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "25 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 25 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 25 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 25 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "50 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 50 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 50 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 50 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "100 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 100 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 100 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 100 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "250 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 250 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 250 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 250 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "500 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 500 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 500 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "750 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 750 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 750 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 750 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "1000 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 1000 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 1000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 1000 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "2500 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 2500 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 2500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 2500 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "5000 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 5000 lần kiểm tra " 
msgid "Finish 5000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 5000 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "7500 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 7500 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 7500 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 7500 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "10000 Tests taken"msgstr "Đã thực hiện 10000 lần kiểm tra" 
msgid "Finish 10000 Typing Tests to earn this badge. You need to reach at least 20 WPM."msgstr "Hoàn thành 10000 lần kiểm tra để nhận được huy hiệu này. Bạn cần phải đạt được ít nhất 20 WPM." 
msgid "Flawless 3"msgstr "3 lần hoàn hảo" 
msgid "Finish 3 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Bạn phải hoàn thành 3 lần kiểm tra liên tiếp, không mắc lỗi nào và đạt ít nhất 70 WPM." 
msgid "Flawless 5"msgstr "5 lần hoàn hảo" 
msgid "Finish 5 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Bạn phải hoàn thành 5 lần kiểm tra liên tiếp, không mắc lỗi nào và đạt ít nhất 70 WPM." 
msgid "Flawless 10"msgstr "10 lần hoàn hảo" 
msgid "Finish 10 Typing Tests in a row, without making a mistake and with at least 70 WPM."msgstr "Bạn phải hoàn thành 10 lần kiểm tra liên tiếp, không mắc lỗi nào và đạt ít nhất 70 WPM." 
msgid "50+ WPM"msgstr "50+ WPM" 
msgid "Score more than 50 WPM."msgstr "Đạt được trên 50 WPM." 
msgid "60+ WPM"msgstr "60+ WPM" 
msgid "Score more than 60 WPM."msgstr "Đạt được trên 60 WPM." 
msgid "70+ WPM"msgstr "70+ WPM" 
msgid "Score more than 70 WPM."msgstr "Đạt được trên 70 WPM." 
msgid "80+ WPM"msgstr "80+ WPM" 
msgid "Score more than 80 WPM."msgstr "Đạt được trên 80 WPM." 
msgid "90+ WPM"msgstr "90+ WPM" 
msgid "Score more than 90 WPM."msgstr "Đạt được trên 90 WPM." 
msgid "100+ WPM"msgstr "100+ WPM" 
msgid "Score more than 100 WPM."msgstr "Đạt được trên 100 WPM." 
msgid "10 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 10 cuộc thi" 
msgid "Participate in 10 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 10 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "25 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 25 cuộc thi" 
msgid "Participate in 25 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 25 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "50 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 50 cuộc thi" 
msgid "Participate in 50 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 50 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "100 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 100 cuộc thi" 
msgid "Participate in 100 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 100 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "250 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 250 cuộc thi" 
msgid "Participate in 250 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 200 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "500 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 500 cuộc thi" 
msgid "Participate in 500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 500 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "1000 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 1000 cuộc thi" 
msgid "Participate in 1000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 1000 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "2500 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 2500 cuộc thi" 
msgid "Participate in 2500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 2500 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "5000 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 5000 cuộc thi" 
msgid "Participate in 5000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 5000 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "7500 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 7500 cuộc thi" 
msgid "Participate in 7500 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 7500 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "10000 Competitions taken"msgstr "Đã tham gia 10000 cuộc thi" 
msgid "Participate in 10000 different Typing Competitions to earn this badge."msgstr "Tham gia 10000 Cuộc thi đánh máy khác nhau để nhận được huy hiệu này." 
msgid "1 Competition won"msgstr "Thắng 1 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 1 <strong>public</strong> competition with at least 5 participants (you included)." 
msgid "3 Competitions won"msgstr "Thắng 3 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 3 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "5 Competitions won"msgstr "Thắng 5 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 5 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "10 Competitions won"msgstr "Thắng 10 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 10 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "25 Competitions won"msgstr "Thắng 25 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 25 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "50 Competitions won"msgstr "Thắng 50 Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)."msgstr "Be the fastest typist in 50 <strong>public</strong> competitions with at least 5 participants (you included)." 
msgid "Friendly Fire 3"msgstr "Nhiệt huyết tình bạn 3" 
msgid "Start a private typing competition and invite 3 of your friends."msgstr "Bắt đầu một cuộc thi riêng tư và mời 3 người bạn của bạn." 
msgid "Friendly Fire 5"msgstr "Nhiệt huyết tình bạn 5" 
msgid "Start a private typing competition and invite 5 of your friends."msgstr "Bắt đầu một cuộc thi riêng tư và mời 5 người bạn của bạn." 
msgid "Friendly Fire 10"msgstr "Nhiệt huyết tình bạn 10" 
msgid "Start a private typing competition and invite 10 of your friends."msgstr "Bắt đầu một cuộc thi riêng tư và mời 10 người bạn của bạn." 
msgid "Competition Grinder 3"msgstr "Thợ nghiền Cuộc thi 3" 
msgid "Participate 3 times in the same competition."msgstr "Tham gia cùng một cuộc thi 3 lần." 
msgid "Competition Grinder 5"msgstr "Thợ nghiền Cuộc thi 5" 
msgid "Participate 5 times in the same competition."msgstr "Tham gia cùng một cuộc thi 5 lần." 
msgid "Competition Grinder 10"msgstr "Thợ nghiền Cuộc thi 10" 
msgid "Participate 10 times in the same competition."msgstr "Tham gia cùng một cuộc thi 10 lần." 
msgid "Competition Grinder 25"msgstr "Thợ nghiền Cuộc thi 25" 
msgid "Participate 25 times in the same competition."msgstr "Tham gia cùng một cuộc thi 25 lần." 
msgid "Competition Grinder 50"msgstr "Thợ nghiền Cuộc thi 50" 
msgid "Participate 50 times in the same competition."msgstr "Tham gia cùng một cuộc thi 50 lần." 
msgid "Typing Competition"msgstr "Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Translator"msgstr "Người dịch" 
msgid "Participate on 10FastFingers and translate a part of the site or improve an existing translation."msgstr "Hãy tham gia 10FastFingers và phiên dịch một phần của trang hoặc cải thiện bản dịch hiện tại." 
msgid "Achievements of Honor"msgstr "Thành tích Vinh danh" 
msgid "You have to be logged in to see your recently unlocked achievements."msgstr "Bạn cần phải đăng nhập để xem những thành tích đã được mở khóa gần đây." 
msgid "Recently unlocked Achievements"msgstr "Thành tích được mở khóa gần đây" 
msgid "This is a list of all the <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Achievements</a> you have unlocked (ordered by the most recent you unlocked)."msgstr "Đây là danh sách tất cả  <a href="https://10fastfingers.com/achievements">Thành tích</a> bạn đã mở khóa (sắp xếp theo thứ tự được mở khóa gần đây nhất)" 

File "practice.po"

msgid "Typing Practice"msgstr "Thực hành đánh máy" 
msgid "Typing Practice - free games to improve your typing speed"msgstr "Thực hành đánh máy – nhiều trò chơi miễn phí để cải thiện tốc độ đánh máy của bạn" 
msgid "The Top 1000 mode helps you practice the most frequent words in the english language. Every level has 50 words in it (except for the boss level, which has 100). If you reach 50 WPM, the next level is unlocked"msgstr "Chế độ Top 1000 giúp bạn thực hành những từ được dùng thường xuyên trong Tiếng Anh. Mỗi cấp có 50 từ (riêng cấp độ \"trùm\" lại có 100 từ). Nếu bạn đạt được 50 WPM, cấp tiếp theo sẽ được mở khóa" 
msgid "Please login to access the Top1000 mode."msgstr "Vui lòng đăng nhập để truy cập chế độ Top 1000." 
msgid "Sorry, but you haven't unlocked this level yet."msgstr "Bạn chưa mở khóa cấp này." 
msgid "more"msgstr "nhiều hơn" 
msgid "less"msgstr "ít hơn" 
msgid "<strong>Stars:</strong> The faster you type, the more stars are unlocked. For the normal levels you can unlock up to 5 stars:"msgstr "<strong>Ngôi sao:</strong> Bạn gõ càng nhanh, bạn sẽ mở khóa được nhiều ngôi sao. Ở level thường bạn có thể mở khóa tới 5 sao:" 
msgid "40 WPM = 1 Star"msgstr "40 WPM = 1 Sao" 
msgid "50 WPM = 2 Stars (and also unlocks the next level)"msgstr "50 WPM = 2 Sao (và mở khóa cấp tiếp theo)" 
msgid "60 WPM = 3 stars"msgstr "60 WPM = 3 Sao" 
msgid "80 WPM = 4 stars"msgstr "80 WPM = 4 Sao" 
msgid "100 WPM = 5 stars"msgstr "100 WPM = 5 Sao" 
msgid "In the boss level you can unlock up to 7 Stars, the normal 5 ones you already know and with <strong>120 WPM = 6 stars</strong> and <strong>140 WPM = 7 stars</strong>. This way you can repeat the boss level multiple times to reach 7 stars (and in the end helps you practice those words even more :D )."msgstr "Ở cấp \"trùm\" bạn có thể mở khóa tới 7 Sao, 5 sao đối với cấp độ thường bạn đã biết, <strong>120 WPM = 6 sao</strong> và <strong>140 WPM = 7 sao</strong>. Bằng cách này bạn có thể lặp lại cấp độ \"trùm\" nhiều lần để đạt được 7 sao (và cuối cùng giúp bạn thực hành những từ này nhiều hơn nữa :D )." 
msgid "<strong>Hardcore Mode:</strong> The hardcore mode will be unlocked as soon as you finished the final boss level in the softcore mode with at least 50 WPM."msgstr "<strong>Chế độ Khó:</strong> Chế độ Khó sẽ được mở khóa ngay khi bạn kết thúc cấp độ cuối cùng trong Chế độ Dễ với ít nhất 50 WPM." 
msgid "The only difference between the hardcore and the softcore mode is that in the hardcore mode you have to <strong>complete each level without making a mistake</strong>. If you type a word wrong it will become red and you can still fix your mistake, but once you press space and the word was misspelled, the test will end and you have to repeat the level."msgstr "Điểm khác biệt duy nhất giữa chế độ Khó và chế độ Dễ là trong chế độ Khó bạn phải <strong>hoàn thành mỗi cấp độ mà không phạm một lỗi nào</strong>. Nếu bạn gõ sai một từ, từ đó sẽ bị tô thành màu “đỏ” và bạn vẫn có thể sửa chữa lỗi, nhưng một khi bạn nhấn phím space và từ bị sai vần, bài kiểm tra sẽ kết thúc và bạn phải chơi lại cấp độ đó." 
msgid "Softcore Mode"msgstr "Chế độ Dễ" 
msgid "Hardcore Mode"msgstr "Chế độ Khó" 
msgid "Softcore"msgstr "Dễ" 
msgid "Hardcore"msgstr "Khó" 
msgid "highest score"msgstr "điểm cao nhất" 
msgid "40 wpm or higher"msgstr "40 wmp hoặc cao hơn" 
msgid "50 wpm or higher"msgstr "50 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "60 wpm or higher"msgstr "60 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "80 wpm or higher"msgstr "80 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "100 wpm or higher"msgstr "100 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "120 wpm or higher"msgstr "120 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "140 wpm or higher"msgstr "140 wpm hoặc cao hơn" 
msgid "Beat the previous level to unlock this challenge"msgstr "Hãy vượt qua cấp trước để mở khóa thử thách này" 
msgid "Boss"msgstr "Trùm" 
msgid "Result"msgstr "Kết quả" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Từ trên phút: 1 từ tương đương 5 tổ hợp phím" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Từ/phút (WPM)" 
msgid "correct"msgstr "đúng" 
msgid "wrong"msgstr "sai" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tổ hợp phím" 
msgid "Correct words"msgstr "Từ đúng" 
msgid "Wrong words"msgstr "Từ sai" 
msgid "Accuracy"msgstr "Độ chính xác" 
msgid "time (seconds)"msgstr "thời gian (giây)" 
msgid "You have to get at least 50 WPM to unlock the next level, please try again :)"msgstr "Bạn phải đạt được ít nhất 50 WPM để mở khóa cấp độ tiếp theo, vui lòng thử lại :)" 
msgid "Congratulations, you unlocked the next level!"msgstr "Chúc mừng, bạn đã mở khóa được cấp độ tiếp theo!" 
msgid "Next Level"msgstr "Cấp độ tiếp theo" 
msgid "Level Overview"msgstr "Tổng quan cấp độ" 
msgid "Level"msgstr "Cấp độ" 
msgid "This is not a keystroke counter, you will see your keystroke count after completing the text."msgstr "Đây không phải máy đếm tổ hợp phím, bạn sẽ nhìn thấy tổ hợp phím được đếm sau khi hoàn thành văn bản này." 
msgid "Character Progress"msgstr "Tiến trình kí tự" 
msgid "WPM"msgstr "Từ/Phút" 
msgid "your highest score"msgstr "điểm cao nhất của bạn" 
msgid "Text Practice Mode"msgstr "Chế độ Luyện tập đánh máy" 
msgid "language filter:"msgstr "lọc ngôn ngữ:" 
msgid "All languages"msgstr "Tất cả ngôn ngữ" 
msgid "TOP"msgstr "TOP" 
msgid "Upcoming"msgstr "Sắp có" 
msgid "New"msgstr "Mới" 
msgid "My Texts"msgstr "Văn bản của tôi" 
msgid "My Favorites"msgstr "Ưa thích của tôi" 
msgid "Create Text"msgstr "Tạo văn bản" 
msgid "Unable to save your text, please fix the issues mentioned below."msgstr "Không thể lưu văn bản của bạn, vui lòng sửa những vấn đề được đề cập" 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Văn bản phải thuộc loại riêng tư để thực hiện hành động này." 
msgid "Text has to be a draft to be edited."msgstr "Văn bản phải thuộc dạng nháp mới có thể chỉnh sửa." 
msgid "Your draft has been saved."msgstr "Bản nháp đã được lưu." 
msgid "Your draft has been updated."msgstr "Bản nháp đã được cập nhật." 
msgid "Unable to update your draft."msgstr "Không thể cập nhật bản nháp." 
msgid "Text has to be a private to perform this action."msgstr "Văn bản phải thuộc loại riêng tư để thực hiện hành động này." 
msgid "Text is now a draft and can be edited, all results for this text have been removed"msgstr "Văn bản đã thuộc loại nháp và bạn có thể chỉnh sửa, mọi kết quả cho văn bản này đã bị xóa" 
msgid "Text removed"msgstr "Đã xóa văn bản" 
msgid "Text is not a draft, only drafts can be deleted."msgstr "Văn bản không thuộc loại nháp, chỉ văn bản nháp mới có thể xóa được." 
msgid "Text has to be a draft to be saved or published."msgstr "Văn bản phải thuộc loại nháp mới có thể lưu hoặc xuất bản." 
msgid "Text has been saved as private."msgstr "Văn bản đã được lưu dưới dạng riêng tư." 
msgid "Text has been published as public."msgstr "Văn bản đã được xuất bản công khai." 
msgid "Create new text"msgstr "Tạo văn bản mới" 
msgid "Text title"msgstr "Tiêu đề văn bản" 
msgid "Your text"msgstr "Nội dung" 
msgid "Text language"msgstr "Ngôn ngữ văn bản" 
msgid "Edit your draft"msgstr "Chỉnh sửa bản nháp của bạn" 
msgid "Please choose a descriptive title"msgstr "Vui lòng nhập tiêu đề mô tả" 
msgid "At least 10 characters"msgstr "Ít nhất 10 từ" 
msgid "Save Draft"msgstr "Lưu bản nháp" 
msgid "Warning"msgstr "Cảnh báo" 
msgid "Your text is currently in <strong>private</strong>-state. If you want to edit your text, you must set it to <strong>draft</strong>-state.<br> When changing to draft-state <strong>all your results will be deleted</strong>. This action can not be undone!"msgstr "Văn bản của bạn đang ở chế độ <strong>riêng tư</strong>. Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản, bạn phải đặt lại thành chế độ<strong>nháp</strong>.<br> Khi chuyển sang chế độ nháp <strong>mọi kết quả sẽ bị xóa</strong>. Hành động này không thể khôi phục lại!" 
msgid "Go back to text"msgstr "Trở lại văn bản" 
msgid "or"msgstr "hoặc" 
msgid "Delete results and change text-state to draft"msgstr "Xóa kết quả và chuyển văn bản sang chế độ nháp" 
msgid "make changes, fix grammar etc."msgstr "thay đổi, sửa ngữ pháp v.v.." 
msgid "edit draft"msgstr "chỉnh sửa bản nháp" 
msgid "Only you and the people you share the url with will be able to see this text. The text can be edited afterwards, but your progress will be erased."msgstr "Chỉ bạn và những người bạn chia sẻ liên kết mới có thể nhìn thấy văn bản này. Văn bản vẫn có thể được chỉnh sửa sau đó, nhưng mọi kết quả sẽ bị xóa." 
msgid "save text (private)"msgstr "lưu văn bản (riêng tư)" 
msgid "Everyone will be able to see this text. This can't be undone and you won't be able to edit or delete the text afterwards!"msgstr "Mọi người sẽ nhìn thấy văn bản này. Hành động này không thể hủy bỏ và sau đó bạn sẽ không thể chỉnh sửa hoặc xóa văn bản!" 
msgid "publish text (public)"msgstr "xuất bản văn bản (công khai)" 
msgid "Are you sure?"msgstr "Bạn chắc chắn chứ?" 
msgid "This will delete the draft. If you just want to add/edit/remove parts of the text, use the [edit draft] option."msgstr "Hành động này sẽ xóa bản nháp. Nếu bạn chỉ muốn thêm/sửa/xóa vài phần của văn bản, hãy sử dụng tùy chọn [chỉnh sửa bản nháp]." 
msgid "delete draft"msgstr "xóa bản nháp" 
msgid "Congratulations, you scored %s points!"msgstr "Chúc mừng, bạn đã ghi %s điểm!" 
msgid "You completed this test %s time(s)."msgstr "Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra %s lần." 
msgid "You finished this test in <strong>%s</strong> seconds with an accuracy of <strong>%s</strong>"msgstr "Bạn hoàn thành bài kiểm tra này trong  <strong>%s</strong> giây với độ chính xác <strong>%s</strong>" 
msgid "You typed <strong>%s</strong> correct keystrokes with <strong>%s</strong> corrections."msgstr "Bạn đã nhập <strong>%s</strong> tổ hợp phím đúng với <strong>%s</strong> từ đúng." 
msgid "<strong>%s</strong> words were correct and <strong>%s</strong> were wrong."msgstr "<strong>%s</strong> từ đúng và <strong>%s</strong> từ sai." 
msgid "restart this test"msgstr "làm lại bài kiểm tra" 
msgid "or press 'r' to restart"msgstr "hoặc nhấn 'r' để làm lại" 
msgid "Rate this text"msgstr "Xếp hạng văn bản này" 
msgid "Statistics"msgstr "Thống kê" 
msgid "Score"msgstr "Điểm" 
msgid "time in minutes and seconds"msgstr "thời gian theo phút và giây" 
msgid "Time"msgstr "Thời gian" 
msgid "accuracy"msgstr "chính xác" 
msgid "your score"msgstr "điểm của bạn" 
msgid "your average"msgstr "trung bình của bạn" 
msgid "average worldwide"msgstr "trung bình toàn cầu" 
msgid "your best result"msgstr "kết quả cao nhất của bạn" 
msgid "best result worldwide"msgstr "kết quả cao nhất toàn cầu" 
msgid "This is what you typed"msgstr "Đây là những gì bạn đã nhập được" 
msgid "edit text"msgstr "chỉnh sửa văn bản" 
msgid "created %s by <a href=\"user-id\">%s</a>"msgstr "được tạo %s bởi <a href=\"user-id\">%s</a>" 
msgid "rating"msgstr "xếp hạng" 
msgid "words"msgstr "từ" 
msgid "completed"msgstr "đã hoàn thành" 
msgid "favorited"msgstr "đã thêm vào Ưa thích" 
msgid "type to start ..."msgstr "nhập để bắt đầu ..." 
msgid "today"msgstr "hôm nay" 
msgid "this week"msgstr "tuần này" 
msgid "this month"msgstr "tháng này" 
msgid "this year"msgstr "năm này" 
msgid "all time"msgstr "mọi lúc" 
msgid "State"msgstr "Trạng thái" 
msgid "Title"msgstr "Tiêu đề" 
msgid "search ..."msgstr "tìm kiếm ..." 
msgid "Textlength"msgstr "Độ dài văn bản" 
msgid "Rating"msgstr "Xếp hạng" 
msgid "Views"msgstr "Lượt xem" 
msgid "Finished"msgstr "Đã hoàn thành" 
msgid "Age"msgstr "Cách đây" 
msgid "draft"msgstr "bản nháp" 
msgid "public"msgstr "công khai" 
msgid "private"msgstr "riêng tư" 
msgid "%s votes"msgstr "%s phiếu bầu" 
msgid "%s words"msgstr "%s từ" 
msgid "%s characters"msgstr "%s kí tự" 
msgid "%s / day"msgstr "%s / ngày" 
msgid "sorry, no text available"msgstr "xin lỗi, văn bản không có sẵn" 
msgid "Text not found"msgstr "Không tìm thấy văn bản" 
msgid "Please login to rate this text."msgstr "Vui lòng đăng nhập để xếp hạng văn bản này." 
msgid "Thank you for voting!"msgstr "Cảm ơn bạn đã bỏ phiếu" 
msgid "Rating: %s"msgstr "Xếp hạng: %s" 
msgid "Rating visible after 3 or more votes"msgstr "Xếp hạng sẽ hiện khi có 3 phiếu bầu hoặc nhiều hơn" 
msgid "Top 1000 Typing Mode"msgstr "Chế độ đánh máy Top 1000" 
msgid "My Practice Texts"msgstr "Văn bản tập luyện của tôi" 
msgid "Add a Text for typing practice - Text Practice Mode - "msgstr "Thêm một đoạn văn bản để tập luyện - Chế độ tập luyện - " 
msgid "saving score / loading statistics ..."msgstr "đang lưu điểm / đang tải thống kê ..." 
msgid "Text Draft - "msgstr "Văn bản Nháp - " 
msgid "Report Spam"msgstr "Báo cáo Rác" 
msgid "Flag text as spam"msgstr "Gắn cờ văn bản là rác" 
msgid "Do you really want to report this text for spam?"msgstr "Bạn có thực sự muốn báo cáo văn bản này là rác?" 
msgid "Report for Spam"msgstr "Báo cáo Rác" 
msgid "Cancel"msgstr "Hủy" 
msgid "Thank you for helping to keep 10FastFingers clean!"msgstr "Cám ơn bạn đã góp phần giữ gìn sự trong sạch của 10FastFingers!" 
msgid "Wrong text."msgstr "Sai văn bản." 
msgid "You have to be logged in to report a text for spam."msgstr "Bạn phải đăng nhập để báo cáo văn bản rác." 

File "speedtest.po"

#page title
msgid "Typing Test"msgstr "Kiểm tra tốc độ đánh máy" 
msgid "Advanced Typing Test"msgstr "Kiểm tra đánh máy nâng cao" 
#speedtest page meta description
msgid "Typing Test - 10fastfingers offers a free online Typing Test Game in multiple languages. You can measure your typing skills, improve your typing speed and compare your results with your friends. How fast are you? Visit 10fastfingers.com and figure it out!"msgstr "Kiểm tra tốc độ đánh máy - 10FastFingers cung cấp công cụ Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy trực truyến miễn phí với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bạn có thể kiểm tra, cải thiện tốc độ đánh máy và so sánh kết quả với những người dùng khác. Bạn nhanh cỡ nào? Truy cập 10fastfingers.com và kiểm tra ngay!" 
#speedtest result page title
msgid "I can type %s words per minute. Are you faster?"msgstr "Tôi có thể gõ %s từ mỗi phút. Bạn gõ nhanh hơn không?" 
#speedtest result page description
msgid "Test your typing speed and compare the result with your friends."msgstr "Kiểm tra tốc độ đánh máy và so kết quả với những người dùng khác." 
msgid "Result"msgstr "Kết quả" 
msgid "Share"msgstr "Chia sẻ" 
msgid "Share on Facebook"msgstr "Chia sẻ qua Facebook" 
msgid "Share your Result"msgstr "Chia sẻ tốc độ của bạn" 
msgid "Copy & paste the HTMLcode below to add this to your blog, website or forum signature (ask me if you need help: [email protected] - please English or German only)"msgstr "Copy & paste đoạn mã HTML bên dưới để thêm vào blog của bạn, website hay chữ ký diễn đàn ( Gửi email cho tôi nếu cần hỗ trợ: [email protected] – chỉ trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức)" 
msgid "Copy this code and paste it into your blog, website or forum signature"msgstr "Copy đoạn mã này và paste nó vào blog của bạn, website hoặc chữ ký diễn đàn" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Số từ mỗi phút (WPM)" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Words per Minute: 1 từ tương đương 5 tổ hợp phím" 
msgid "Correct words"msgstr "Những từ đúng" 
msgid "Wrong words"msgstr "Những từ sai" 
msgid "You are better than <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> of all users <small>(<strong>position %s</strong> of %s - last 24 hours</small>)"msgstr "Bạn nhanh hơn <span id=\"better-than-percent-value\">%s%%</span> tất cả người dùng <small>(<strong>position %s</strong> của %s - 24 giờ qua</small>)" 
msgid "You reached <strong>%s Points</strong> so you achieved <strong>position %s</strong> of %s on the ranking list <em>(last 24 hours)</em>"msgstr "Bạn đạt <strong>%s Điểm</strong>, bạn đứng ở <strong>vị trí thứ %s</strong> trên tổng số %s người tại Bảng xếp hạng <em>(24 giờ qua)</em>" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster?"msgstr "http://twitter.com/home?status=Tôi+có+thể+gõ:+%s+WPM+(từ+một+phút)!+Bạn+gõ+nhanh+hơn+không?" 
msgid "http://twitter.com/home?status=My+Typing+Test+Score:+%s+WPM!+Are+you+faster? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typing+%%23test+%%2310fastfingers"msgstr "http://twitter.com/home?status=Tôi+có+thể+gõ:+%s+WPM+(từ+một+phút)!+Bạn+gõ+nhanh+hơn+không? - https://10fastfingers.com/typing-test/%s+%%23speedtest+%%23typingtest+%%2310FastFingers" 
msgid "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Tôi+có+thể+gõ+%s+từ+một+phút+Bạn+gõ+nhanh+hơn+không?" 
msgid "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/I+can+type+%s+words+per+minute+Are+you+faster?"msgstr "https://10fastfingers.com/result/%s_%s/Tôi+có+thể+gõ+%s+từ+một+phút+Bạn+gõ+nhanh+hơn+không?" 
msgid "My Typing Test Score"msgstr "Số điểm của tôi" 
msgid "%s WPM"msgstr "%s WPM" 
msgid "Are you faster? Click here and try!"msgstr "Bạn nhanh hơn tôi? Bấm vào đây để kiểm tra" 
msgid "Visit the [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s]Typing Test[/url] and try!"msgstr "Truy cập [url=https://10fastfingers.com/typing-test/%s] Công cụ Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy [/url] và thử!" 
msgid "Visit the <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Typing Test</a> and try!"msgstr "Truy cập <a href=\"https://10fastfingers.com/typing-test/%s\">Công cụ Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy</a> và thử!" 
msgid "I can type"msgstr "Tôi có thể gõ" 
msgid "(words per minute)"msgstr "(từ mỗi phút)" 
msgid "Are you faster?"msgstr "Bạn nhanh hơn tôi?" 
msgid "How fast can you type?"msgstr "Bạn đánh máy nhanh cỡ nào?" 
#speedtest highscore Tabelle
msgid "Top Ranking"msgstr "Top Ranking" 
msgid "Tests taken"msgstr "Tests taken" 
msgid "Global Challenge"msgstr "Thử thách Toàn cầu" 
msgid "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (only for logged in users)"msgstr "<strong>Top Rankings:</strong> last 24 hours (chỉ dành cho những thành viên đã đăng nhập)" 
msgid "Top 50"msgstr "Top 50" 
msgid "Username"msgstr "Tên đăng nhập" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tổ hợp phím" 
#table header which shows the amount of time that has passed
msgid "ago"msgstr "trước" 
msgid "last 24h"msgstr "24 giờ qua" 
msgid "all"msgstr "tất cả" 
msgid "<strong>Global Challenge:</strong> which language is the most active? Considers all tests from the last 24 hours.</p>"msgstr "<strong>Global Challenge:</strong> ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất? Dựa trên các bài test trong 24 giờ qua</p>" 
msgid "Language"msgstr "Ngôn ngữ" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
#Page Title top 50 highscore page 
msgid "Typing Test: Top 50"msgstr "Typing Test: Top 50" 
msgid "<h2>Top 50 Rankings</h2> These are the Top 50 Typists of the last 24 hours"msgstr "<h2>Top 50 Rankings</h2> Top 50 người đánh máy nhanh nhất trong vòng 24 giờ qua" 
msgid "Sorry, but Javascript is required. Please <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>"msgstr "Xin lỗi, nhưng Javescript là bắt buộc. Vui lòng <a href=\"http://www.activatejavascript.org/\">activate Javascript</a>" 
msgid "Please activate Cookies. If you have Cookies activated, try to reload the page (CTRL+R)."msgstr "Vui lòng kích hoạt Cookies. Nếu Cookies đã được kích hoạt, hãy thử tải lại trang (CTRL+R)." 
msgid "Error or Bug? Try reloading the page by pressing \"CTRL+R\", this might fix it!"msgstr "Lỗi hoặc Bug? Thử tải lại trang bằng cách nhấn \"CTRL+R\", điều này có thể giúp sửa chữa nó!" 
msgid "Press ENTER to confirm your input"msgstr "Nhấn ENTER để xác nhận " 
msgid "Login"msgstr "Đăng nhập" 
msgid "An error occurred. Your result is probably not saved, sorry for the inconvenience."msgstr "Đã có lỗi xảy ra. Kết quả của bạn có thể không được lưu, xin lỗi vì sự bất tiện này." 
msgid "Please reload 10FastFingers by pressing Ctrl + R (Windows) or Cmd + R (Mac)."msgstr "Hãy tải lại 10FastFingers bằng cách nhấn Ctrl + R (Windows) hoặc Cmd + R (Mac)." 
msgid "Please make sure that your internet connection is stable/active when the result is transmitted. If this error occurs more than once, try <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">updating your browser</a> or <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">contact me</a>"msgstr "Hãy đảm bảo kết nối internet của bạn đang hoạt động ổn định khi kết quả được truyền đi. Nếu lỗi này xảy ra hơn một lần, hãy thử <a target=\"_blank\" href=\"http://www.updateyourbrowser.net/en/\">cập nhật trình duyệt</a> hoặc <a href=\"mailto:[email protected]?subject=contact about result error\">liên hệ tôi</a>" 
msgid "About the Typing Test"msgstr "Giới thiệu về công cụ Kiểm Tra Tốc Độ Đánh Máy" 
msgid "10FastFingers lets you test your typing speed. Just start typing and see how fast you can type. Practice daily and improve your typing speed. Are you faster than everybody else?"msgstr "10FastFingers cho phép bạn <strong>kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn</strong>.Chỉ cần gõ và xem bạn đánh máy nhanh như thế nào.<br /> Luyện tập mỗi ngày để cải thiện tốc độ đánh máy của bạn. Bạn có nhanh hơn những người khác không?" 
msgid "Typing Competition"msgstr "Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Are you faster than you friends?<br /> Start a <a href=\"/competitions\">Typing Competition</a> and find out!"msgstr "Bạn gõ nhanh hơn tôi? Bắt đầu <a href=\"/competitions\">Cuộc thi đánh máy</a> và xem ai nhanh hơn!" 
msgid "New features & Updates"msgstr "Tính năng mới và cập nhật" 
msgid "Visit the <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10FastFingers Fanpage</a> on Facebook and be the first to know about a new feature."msgstr "Truy cập <a href=\"http://www.facebook.com/10fastfingers\">10 fast fingers - Fanpage</a> trên Facebook để biết những tính năng mới nhất." 
msgid "Switch Typing Test language"msgstr "Chuyển đổi ngôn ngữ kiểm tra đánh máy" 
msgid "Switch the language of the Typing Test"msgstr "Chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trang" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in and taken at least 10 normal typing tests to access the <strong>Advanced Typing Test</strong>."msgstr "Xin lỗi, nhưng bạn phải đăng nhập và kiểm tra đánh máy thường 10 lần để có thể <strong>Kiểm tra đánh máy nâng cao</strong>." 
msgid "All time"msgstr "Mọi lúc" 
msgid "<strong>Tests taken:</strong> the most active members of the last 24 hours"msgstr "<strong>Số lần kiểm tra:</strong> các thành viên năng nổ nhất 24 giờ qua" 
msgid "Typing Tests taken - All time Highscore"msgstr "Typing Tests taken - All time Highscore" 
msgid  "You need to take at least 50 typing tests to be featured on this list"msgstr "Bạn cần kiểm tra đánh máy ít nhất 50 lần để có tên trong danh sách này" 
msgid "Place"msgstr "Địa điểm" 
msgid "Date"msgstr "Ngày" 
msgid "Total"msgstr "Tổng" 
msgid "Screenshot"msgstr "Chụp màn hình" 
msgid "Save your result"msgstr "Lưu kết quả" 
msgid "Track your progress"msgstr "Theo dõi tiến độ" 
msgid "Please Login to save your score"msgstr "Please Login to save your score" 

File "account.po"

msgid "Create an account"msgstr "Tạo tài khoản" 
msgid "Username"msgstr "Tên đăng nhập" 
msgid "Password"msgstr "Mật khẩu" 
msgid "Confirm Password"msgstr "Nhập lại Mật khẩu" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "for password recovery, new features & achievements"msgstr "để lấy lại mật khẩu, tính năng mới và thành tựu" 
msgid "Create your account"msgstr "Tạo tài khoản" 
msgid "Facebook Login"msgstr "Facebook Login" 
msgid "Twitter Login"msgstr "Twitter Login" 
msgid "Google Login"msgstr "Google Login" 
msgid "Login / Create Account"msgstr "Đăng nhập / Tạo tài khoản" 
msgid "1-Click-Login"msgstr "Truy cập nhanh" 
msgid "Email Login"msgstr "Email Login" 
msgid "Login"msgstr "Đăng nhập" 
msgid "Create Account"msgstr "Tạo tài khoản" 
msgid "Forgot your Password?"msgstr "Bạn quên mật khẩu?" 
msgid "Password Recovery"msgstr "Khôi phục Mật khẩu" 
msgid "Keep me logged in"msgstr "Giữ tôi đăng nhập" 
msgid "Create an Account"msgstr "Tạo tài khoản" 
msgid "Profile"msgstr "Hồ sơ" 
msgid "Settings"msgstr "Thiết lập" 
msgid "Logout"msgstr "Đăng xuất" 
msgid "Insert the email you signed-up with. We will then send you an email to help you recover your password."msgstr "Điền vào email mà bạn sử dụng để đăng kí. Chúng tôi sẽ gửi email khôi phục mật khẩu cho bạn." 
#forgot password
msgid "Click this link to receive a temporary password for your account (we will send you this password in another eMail):"msgstr "Nhấn vào link để nhận mật khẩu tạm thời cho tài khoản của bạn (chúng tôi sẽ gửi cho bạn mật khẩu bằng một email khác): " 
#forgot password email subject
msgid "Password Recovery Link"msgstr "Link để khôi phục mật khẩu" 
#forgot password
msgid "We just send you an email with a link in it. Click the link and we will generate a new password for you."msgstr "Chúng tôi vừa gửi cho bạn email cùng với đường dẫn ở trong. Click vào đường dẫn và chúng tôi sẽ cung cấp một mật khẩu mới cho bạn." 
#forgot password email message. VAR: generated password
msgid "This is your temporary password: <strong>%s</strong><br /><br /> Please change this password after your login in your profile settings."msgstr "Đây là mật khẩu hiện tại của bạn: <strong>%s</strong><br /><br/> Vui lòng đổi mật khẩu này sau khi bạn đăng nhập vào cài đặt hồ sơ." 
#Welcome message. VAR: username
msgid "Welcome to 10FastFingers.com, %s"msgstr "Chào mừng bạn đến với 10FastFingers.com, %s" 
msgid "Welcome to 10fastfingers.com"msgstr "Chào mừng bạn đến với 10fastfingers.com" 
#create account error message
msgid "Please fix the errors to create your account."msgstr "Hãy sửa các lỗi để tạo tài khoản" 
#native login error message
msgid "Username or Password is wrong. Please try again."msgstr "Tên truy nhập hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại" 
#google login
msgid "User has canceled authentication!"msgstr "Người dùng đã bị hủy bỏ xác nhận!" 
#send button text for password recovery form
msgid "send"msgstr "gửi" 
msgid "Username / Email"msgstr "Tên đăng nhập / Email" 
msgid "We couldnt find the email you entered. Is it possible that you logged in with another account (like: Facebook, Twitter or Google)? Please try to login with our 1-click-login methods. If that also doesnt work, please send me an email"msgstr "Chúng tôi không thể tìm thấy email mà bạn nhập. Có thể bạn đã đăng nhập với một tài khoản khác (ví dụ: Facebook, Twitter hoặc Google)? Hãy thử đăng nhập bằng phương pháp 1-click-đăng nhập. Nếu cũng không được, hãy gửi email cho tôi" 
msgid "You cancelled the authentication process. You have to accept the account permissions if you want to login to 10FastFingers with your Google account. We ask you for your basic profile info to show your profile image on 10FastFingers and your email so we can send you important updates for 10FastFingers in the future (we promise that we won't send spam or sell your email address)."msgstr "Bạn đã hủy quá trình chứng thực. Bạn phải cấp quyền cho tài khoản nếu bạn muốn đăng nhập 10FastFingers bằng tài khoản Google. Chúng tôi yêu cầu thông tin hồ sơ cơ bản để hiện ảnh hồ sơ của bạn trên 10FastFingers và email để chúng tôi có thể gửi cho bạn cập nhật quan trọng của 10FastFingers trong tương lai (chúng tôi hứa sẽ không gửi tin rác hoặc bán địa chỉ email của bạn)." 
msgid "If you don't feel safe with this option, you can of course use one of our other login mechanisms! Happy Typing :)"msgstr "Nếu bạn cảm thấy không an toàn với lựa chọn này, bạn có thể sử dụng cơ chế đăng nhập khác! Đánh máy vui vẻ :)" 
msgid "login, please wait"msgstr "đang đăng nhập, hãy đợi" 
msgid "Error, please try again. If the error keeps appearing, please send me an email."msgstr "Có lỗi, hãy thử lại. Nếu tiếp tục xuất hiện lỗi, hãy gửi email cho tôi." 
msgid "Password recovered! Please check your email inbox for your new password."msgstr "Đã khôi phục mật khẩu! Hãy kiểm tra hộp thư đến để xem mật khẩu mới." 
msgid "Please provide a valid Email address"msgstr "Vui lòng cung cấp một địa chỉ email đúng" 
msgid "We send you an Email to the address you provided. Please click the link inside this email to activate your account."msgstr "Chúng tôi đã gửi một email đến địa chỉ của bạn. Hãy click liên kết bên trong để kích hoạt tài khoản của bạn." 
msgid "Account activation"msgstr "Account activation" 
msgid "Activate Account"msgstr "Kích hoạt tài khoản" 
msgid "Thank you for joining 10FastFingers.com, please click the following link to activate your account: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s"msgstr "Cám ơn bạn đã tham gia 10FastFingers, hãy click liên kết bên dưới để kích hoạt tài khoản của bạn: https://10fastfingers.com/account/activate/%s/%s" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Liên kết không đúng" 
msgid "Sorry, but this email address is already used by another account."msgstr "Xin lỗi, nhưng địa chỉ email này đã được sử dụng bởi một tài khoản khác." 
msgid "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator."msgstr "Your Token has expired! Use the forgot password form or contact administrator." 

File "email.po"

msgid "Would you like to be notified when new features and games go live?"msgstr "Bạn có muốn được thông báo khi có trò chơi và tính năng mới không?" 
msgid "YES!"msgstr "ĐƯỢC!" 
msgid "no"msgstr "không" 
msgid "Email settings"msgstr "Cài đặt Email" 
msgid "You have to confirm your email address before you can receive updates/notifications via email."msgstr "Bạn phải xác thực địa chỉ email của bạn trước khi bạn có thể nhận thông báo/cập nhật qua email." 
msgid "Send Confirmation Email"msgstr "Gửi Email Xác thực" 
msgid "Newsletter <em>(updates about new features & games)</em>"msgstr "Bản tin <em>(cập nhật về tính năng & trò chơi mới)</em>" 
msgid "Notifications <em>(e.g. somebody beats your score in a typing competition)</em>"msgstr "Thông báo <em>(ví dụ: ai đó vừa vượt qua điểm của bạn trong một cuộc thi)</em>" 
msgid "Receive Emails"msgstr "Nhận Email" 
msgid "Update"msgstr "Cập nhật" 
msgid "Email settings saved!"msgstr "Đã lưu cài đặt Email!" 
msgid "We just sent you an email with a link in it, please confirm your email by clicking on the link."msgstr "Chúng tôi vừa gửi cho bạn một email với một liên kết trong đó, hãy xác nhận email của bạn bằng cách click vào nó." 
msgid "Great! We can now send you <strong>Typing Tips</strong> to become faster and updates about <strong>new Features and Games</strong>!"msgstr "Tuyệt! Giờ chúng tôi có thể gửi cho bạn <strong>Mẹo gõ nhanh</strong> để gõ nhanh hơn và cập nhật về <strong>Tính năng và Trò chơi mới</strong>!" 
msgid "Sorry, this email is already being used by another account."msgstr "Xin lỗi, email này đã được sử dụng bởi một tài khoản khác." 
msgid "Please click the link in the email we just send you to confirm your new email address. After this, your email will be changed."msgstr "Hãy nhấp vào liên kết trong email chúng tôi vừa gửi cho bạn để xác thực địa chỉ email mới. Sau đó, email của bạn sẽ được thay đổi." 
msgid "You didn\'t change your email address"msgstr "Bạn chưa thay đổi địa chỉ email của bạn" 
msgid "You didn\'t provide a correct email address"msgstr "Bạn không cung cấp một địa chỉ email chính xác" 
msgid "Confirmation Link is invalid"msgstr "Liên kết xác thực không đúng" 
msgid "Thank you for updating your email address!"msgstr "Cám ơn bạn đã cập nhật địa chỉ email!" 
msgid "This link is invalid"msgstr "Liên kết này không đúng" 
msgid "You won't receive any emails from us. If you change your mind and want to get notified about new features and typing games, please take a look on your <a href=\"/settings\">settings</a> page."msgstr "Bạn sẽ không nhận được email nào từ chúng tôi. Nếu bạn nghĩ lại và muốn được thông báo về tính năng và trò chơi mới, hãy đăng ký lại tại trang <a href=\"/settings\">Cài đặt</a>." 
msgid "Activate your account"msgstr "Kích hoạt tài khoản của bạn" 
msgid "Hello"msgstr "Xin chào" 
msgid "Happy Typing!"msgstr "Chúc bạn gõ phím vui vẻ nhé!" 
msgid "Click this link to activate your account:"msgstr "Nhấp vào đường dẫn này để kích hoạt tài khoản:" 
msgid "Confirm my account."msgstr "Xác nhận tài khoản của tôi." 
msgid "After clicking this link, you will be logged in automatically."msgstr "Sau khi nhấp vào đường dẫn này, tài khoản của bạn sẽ được tự động đăng nhập." 

File "faq.po"

msgid "FAQ - frequently asked questions"msgstr "FAQ - những câu hỏi thường gặp" 
msgid "If you have a question which is not mentioned here, please contact via email:"msgstr "Nếu bạn có câu hỏi mà không được đề cập ở đây, xin vui lòng liên hệ qua email:" 
msgid "WPM - words per minute"msgstr "WPM - số từ trên phút" 
msgid "WPM-calculation is based on the following calculation: 5 keystrokes equal 1 WPM, if you don't believe me, check Wikipedia about <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)"msgstr "WPM - được tính dựa trên các tính toán sau đây: 5 tổ hợp phím bằng 1 từ trên phút, nếu bạn không tin, bạn có thể kiểm tra tại Wikipedia <a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Words_per_minute\">Words per minute</a> :)" 
msgid "What is a keystroke?"msgstr "Tổ hợp phím là gì?" 
msgid "Every key you hit on the keyboard to type a letter is one keystroke. The calculation also considers if you have to type uppercase letters or language specific letters who need 2 keystrokes to be typed (for example \"A\"). For example \"quick\" needs 5 keystrokes whereas \"America\" needs 8 keystrokes."msgstr "Mỗi phím mà bạn gõ trên bàn phím để hoàn thành một từ là một tổ hợp phím. Sự tính toán cũng cân nhắc liệu bạn có phải gõ những chữ in hoa hay là những ngôn ngữ riêng biệt cần đến 2 tổ hợp phím để gõ (ví dụ \"A\"). Ví dụ \"quick\" cần 5 tổ hợp phím trong khi đó \"America\" cần đến 8." 
msgid "Why is my score not saved (sometimes)?"msgstr "Vì sao điểm của tôi không được lưu (thỉnh thoảng)?" 
msgid "If you have a slow computer or doing a lot of things simultaneously on your computer, the 60-second timer might be slowed down. This might result in a situation were you instead of having 60 seconds, you actually have 70 seconds to type. The server detects this as a cheat attempt (even though it might just be a slow computer or something related to this) and doesn't save the score in this case. You can fix this by closing all of your running programs and every tab in your browser."msgstr "Nếu bạn dùng máy tính cũ hoặc làm quá nhiều việc cùng một lúc, đồng hồ đếm ngược 60-giây sẽ bị làm chậm lại. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng thay vì bạn có 60 giây để kiểm tra, bạn lại có tới 70 giây. Hệ thống sẽ phát hiện đây là hành vi gian lận (mặc dù nguyên nhân là do máy tính của bạn chậm hoặc vài thứ tương tự vậy) và không lưu điểm của bạn trong trường hợp này. Bạn có thể khắc phục tình trạng này bằng cách tắt hết những chương trình đang chạy và các thẻ trong trình duyệt của bạn." 
msgid "Translation - How can I help?"msgstr "Phiên dịch - Làm thế nào để tôi giúp?" 
msgid "If you would like to help translate 10FastFingers into your language, please take a look at the translation page: For translations please take a look at the <a hreF=\"/translations\">translation page</a>"msgstr "Nếu bạn muốn giúp đỡ phiên dịch 10FastFingers sang ngôn ngữ của bạn, vui lòng xem trang phiên dịch: Để phiên dịch vui lòng xem <a hreF=\"/translations\">trang phiên dịch</a>" 
msgid "Where is my achievement?"msgstr "Thành tích của tôi ở đâu?" 
msgid "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page."msgstr "After you fullfilled the requirements for the achievement, please give it up to 5 minutes for the achievement to be unlocked.<br /> If it still doesn't show up, please make sure javascript is activated on your profile page and reload the page." 
msgid "How do you know which language specific characters need more than 1 keystroke?"msgstr "Làm thế nào để biết được ngôn ngữ nào có ký tự cần nhiều hơn 1 tổ hợp phím?" 
msgid "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:"msgstr "I don't, thats why I need your help. I currently check for these characters in their specific language and count them as 2 keystrokes:" 
msgid "All languages:"msgstr "Tất cả các ngôn ngữ:" 
msgid "all uppercase letters (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)"msgstr "Tất cả các chữ in hoa (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ)" 
msgid "If your language is missing specific \"2-keystroke\"-characters, please let me know: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>"msgstr "Nếu ngôn ngữ của bạn bị tính thiếu \"2-keystroke\"-kí tự, hãy cho tôi biết: <a href=\"mailto:[email protected]\">[email protected]</a>" 
msgid "What is the average wpm of the population"msgstr "Tốc độ đánh máy trung bình của dân số là bao nhiêu?" 
msgid "The average WPM on 10fastfingers is <strong>42 WPM</strong>. This number is extracted from over 14 million tests, spread out over 41 languages."msgstr "Tốc độ trung bình trên 10fastfingers là <strong>42 WPM</strong>. Con số này được đưa ra từ hơn 14 triệu bài kiểm tra, với hơn 41 ngôn ngữ." 
msgid "All time Highscore"msgstr "Bảng xếp hạng điểm theo thời gian" 
msgid "You may ask: \"Why is there no highscore older than 1 day?\" There are a few cheaters who use the typing test to satisfy some weird sense of accomplishment by cheating. Even though I try to make it harder for cheaters, its not impossible (and probably not really difficult if you know a little bit about scripts, etc.). If there were an all time highscore, it would just be populated by those individuals and thats why I decided against such a list, sorry!"msgstr "Bạn có thể tự hỏi rằng: \"Tại sao không có kỉ lục điểm nào kéo dài quá 1 ngày?\" Có một số người đã gian lận để thỏa mãn cảm giác đứng top trên bảng xếp hạng. Mặc dù tôi đã cố gắng gây khó khăn cho những ai đang cố tình gian lận, nhưng đó là điều không thể (và có lẽ không thực sự gây khó khăn nếu bạn biết một chút về scripts, v.v..). 
msgid "Why does the ENTER key not work anymore?"msgstr "Tại sao nút ENTER không được sử dụng nữa?" 
msgid "In the previous version it was possible to use the ENTER key to insert words (instead of the SPACE bar). For your regular typing experiences the SPACE bar is much more important than the ENTER key. Allowing to use the ENTER key might train the \"wrong\" typing behaviour, therefore I removed this option, it will help you in the longrun! (Remember to use your thumb(s) for the SPACE bar.)"msgstr "Ở phiên bản trước, bạn có thể sử dụng phím ENTER để chèn từ (thay vì phím SPACE). Nhưng kinh nghiệm thực tế thì phím SPACE quan trọng hơn nhiều so với phím ENTER. Sử dụng nhiều phím ENTER có thể gây ra những thói quen đánh máy không tốt, vì vậy tôi đã loại bỏ tùy chọn này, nó sẽ gúp bạn gõ trôi chảy hơn! (Luôn nhớ rằng bạn nên sử dụng ngón tay cái để nhấn phím SPACE.)" 
msgid "2 keystrokes"msgstr "2 tổ hợp phím" 
msgid "3 keystrokes"msgstr "3 tổ hợp phím" 
msgid "4 keystrokes"msgstr "4 tổ hợp phím" 
msgid "5 keystrokes"msgstr "5 tổ hợp phím" 
msgid "My iPad auto-capitalizes the first character of every word"msgstr "Máy iPad của tôi tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ" 
msgid "You can deactivate this behaviour, please follow this instruction: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>"msgstr "Bạn có thể vô hiệu hóa chức năng này, vui lòng làm theo hướng dẫn sau: <a href=\"https://discussions.apple.com/thread/7445351?start=0\">How to Make an iPad Stop Typing Initial Caps</a>" 
msgid "How is the accuracy calculated?"msgstr "Độ chính xác được tính toán như thế nào?" 
msgid "For the calculation of accuracy (used in the text practice mode) the amount of mistakes made and the number of corrections used is taken into consideration."msgstr "Để tính toán độ chính xác (được sử dụng trong chế độ luyện tập đánh máy) số lượng từ gõ sai và từ sửa cần được cân nhắc đến." 
msgid "Imagine a text requiring exactly 500 keystrokes. There are 4 possible cases:"msgstr "Hãy hình dung một đoạn văn cần đúng 500 tổ hợp phím. Có 4 trường hợp có thể xảy ra:" 
msgid "0 wrong word and 0 correction: 500 correct entries out of 500 = 500/500 * 100 = 100% accuracy."msgstr "0 từ sai and 0 từ sửa: 500 từ đúng trên 500 = 500/500 * 100 = 100% chính xác." 
msgid "0 wrong word and corrections: e.g. 500 correct entries and 25 corrections = 500/(500+25) * 100 = 95,23% accuracy."msgstr "0 từ sai và từ sửa: ví dụ 500 từ đúng và 25 từ sửa = 500/(500+25) * 100 = 95,23% chính xác." 
msgid "Wrong words and 0 correction: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 = 450/500 * 100 = 90% accuracy."msgstr "FAQ - những câu hỏi thường gặp" 
msgid "Wrong words and corrections: e.g. 10 wrong words worth 450 correct entries out of 500 and 25 corrections = 450/(500+25) = 85,71% accuracy."msgstr "Từ sai và từ sửa: ví dụ 10 từ sai và 450 từ đúng trên 500 và 25 từ sửa= 450/(500+25) = 85,71% chính xác." 
msgid "Thank you <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> for coming up with this :)"msgstr "Chân thành cảm ơn <a href=\"https://10fastfingers.com/user/4329/\">Linsk</a> đã đưa ra tính toán này :)" 
msgid "My scores over 120 WPM are not visible"msgstr "Tôi không thấy điểm số cao hơn 120 WPM của mình" 
msgid "If you receive a result over 120 WPM you have to unlock it with an anti-cheat-test. Click on the speech bubble at the top of the site to check for notifications."msgstr "Nếu bạn nhận được kết quả hơn 120 WPM bạn phải mở khóa nó bằng một bài-kiểm-tra-chống-gian-lận. Nhấp vào bong bóng hội thoại trên đầu trang để kiểm tra thông báo." 
msgid "My results are not visible in the competition"msgstr "Tôi không thấy được kết quả của mình trong cuộc thi" 
msgid "If this happens in every competition you participate in, your account is probably flagged for cheating. To prevent this for future account => don't cheat. If you think you have been unjustly flagged, please send me an email with a link to your profile/account-page."msgstr "Nếu điều này xảy ra ở mọi cuộc thi mà bạn tham gia vào, tài khoản của bạn chắc chắn đã bị gắn cờ vì gian lận. Để điều này không tiếp diễn khi tạo tài khoản mới => đừng gian lận. Nếu bạn nghĩ bạn bị gắn cờ bất công, vui lòng gửi mail cho tôi với đường dẫn đến hồ sơ tài khoản của bạn." 
msgid "You probably have to unlock your result by completing the anti-cheat-test. At the top of the page your should see 'notifications', clicking on it you will be able to participate in an anti-cheat-test."msgstr "Bạn có thể mở khóa kết quả bằng cách hoàn thành bài kiểm tra chống gian lận. Ở đầu trang bạn có thể thấy chữ 'Thông báo', nhấn vào đó bạn sẽ có thể tham gia vào bài kiểm tra chống gian lận." 
msgid "How are the score/points in the Text Practice Mode calculated?"msgstr "Điểm số trong Chế độ Luyện tập đánh máy được tính như thế nào?" 
msgid "Everytime you complete a text you get a score, here is how it is calculated:"msgstr "Mỗi khi bạn hoàn thành một văn bản bạn sẽ được điểm, đây là cách tính điểm:" 
msgid "The number of correct keystrokes is multiplied with the accuracy, for example: 500 (correct keystrokes) * 1.0 (100% accuracy) = 500 (acc_points)"msgstr "Số lượng tổ hợp phím nhập đúng nhân với độ chính xác, ví dụ: 500 (tổ hợp phím chính xác) * 1.0 (100% chính xác) = 500 (acc_points)" 
msgid "This value (acc_points) is now multiplied with the milliseconds needed divided by 60000 milliseconds. Lets say it tooks us 60 seconds to get 500 correct keystrokes: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> This calculation integrates the time into our score, the faster you type correct and accurate, the higher your score."msgstr "Biến (acc_points) sẽ nhân với số milli-giây thực hiện tương đương với số tổ hợp phím đó. Ví dụ, bạn gõ được 500 tổ hợp phím trong 60 giây thì: 500 / (60000 / 60000) = 500 (acc_time_points). <br /> Bạn gõ càng nhanh và chính xác, càng được điểm cao." 
msgid "This value (acc_time_points) is now multiplied by all keystrokes the text consisted of divided by 500. Lets say the whole text consisted of 500 keystrokes: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> This last step will give longer texts an edge over very short texts (below 500 keystrokes). This is needed or otherwise very short texts would be the best way to gather points."msgstr "Biến (acc_time_points) sẽ nhân với số tổ hợp phím bạn đã gõ chia cho 500. Ví dụ, bạn đã gõ được 500 tổ hợp phím, ta có: 500 * (500 / 500) = 500 (acc_time_length_points). <br /> Bạn gõ càng nhiều tổ hợp phím (trên 500 tổ hợp phím), bạn càng có lợi thế, kết quả sẽ trở nên trung thực hơn." 
msgid "Here is another calculation, this time with slightly different values:"msgstr "Đây là một cách tính khác, lần này với giá trị hơi khác tí:" 
msgid "and one more:"msgstr "và một điều nữa:" 
msgid "Login not working"msgstr "Đăng nhập không hoạt động" 
msgid "Have you tried to login with a 1-click-login provider like \"Google\"? Maybe you used this to create your account and just forgot about it. If this doesn't work, please try the password recovery, it might take a while for the email to arrive. If this also doesn't work or the email doesn't arrive, please contact me."msgstr "Bạn đã thử đăng nhập bằng 1-click-login với tài khoản \"Google\" chưa?  Có lẽ bạn đã sử dụng cái này để tạo tài khoản và rồi quên mất. Nếu không phải vậy, vui lòng thử khôi phục mật khẩu, có lẽ sẽ mất một lúc để nhận được email. Nếu không khôi phục mật khẩu được và email cũng không tới, vui lòng liên hệ tôi." 
msgid "points"msgstr "điểm" 
msgid "How can I delete my account?"msgstr "Xóa tài khoản của tôi như thế nào?" 
msgid "Log into your account, go to your profile page, click on 'Settings' and at the bottom you will find a 'Delete Account' Button. Be aware that once your account has been deleted, it can't be restored and you have to create a new one."msgstr "Đăng nhập vào tài khoản, vào trang hồ sơ, nhấn vào 'Cài đặt' và ở cuối trang bạn sẽ thấy nút 'Xóa Tài Khoản'. Một khi tài khoản đã bị xóa, không thể phục hồi lại và bạn phải tạo tài khoản mới." 
msgid "letter"msgstr "letter" 
msgid "shift"msgstr "shift" 
msgid "I currently just quintuple the characters. For example: \"明年\" will count as 10 keystrokes."msgstr "Hiện tại tôi vừa nhân 5 cho số ký tự. Cho nên: \"明年\" (minh niên) sẽ được tính là 10 ký tự." 
msgid "Each character counts as 3 Keystrokes. This isn't accurate but there is currently no better system to determine the correct keystroke count."msgstr "Mỗi từ được tính là có 3 ký tự. Tiếc rằng đây không phải là cách chính xác, thế nhưng chúng ta vẫn chưa có cách tính số tổ hợp phím chính xác hơn." 
msgid "What is the tie-breaking rule?"msgstr "Luật tie-break là gì?" 
msgid "If same WPM: the highest CPM wins."msgstr "Nếu WPM giống nhau: chiến thắng dành cho người có CPM cao nhất." 
msgid "If same CPM: the lowest wrong words wins."msgstr "Nếu CPM giống nhau: chiến thắng dành cho người có ít từ sai nhất." 
msgid "If same CPM/wrong words: the lowest corrections wins."msgstr "Nếu cùng số từ sai: chiến thắng dành cho người có ít từ sửa nhất." 
msgid "If same CPM/wrong words/corrections: the earliest test taken wins."msgstr "Nếu cũng cùng số từ sửa: người nào đến làm bài sớm nhất sẽ giành chiến thắng." 

File "competition.po"

msgid "Typing Competition"msgstr "Typing Competition" 
msgid "Create Game"msgstr "Create Game" 
msgid "Join Game"msgstr "Tham gia Game" 
msgid "Result"msgstr "Kết quả" 
msgid "Words per Minute: 1 word equals 5 keystrokes"msgstr "Số từ trên phút: 1 từ tương đương với 5 tổ hợp phím" 
msgid "Words per minute (WPM)"msgstr "Số từ trên phút (WPM)" 
msgid "Correct words"msgstr "Số từ đúng" 
msgid "Wrong words"msgstr "Số từ sai" 
msgid "Can you type faster than your friends?"msgstr "Bạn có thể gõ nhanh hơn bạn bè của bạn không?" 
msgid "Just type the text in the box, you have 1 minute to type as many words as possible."msgstr "Chỉ cần điền từ vào chỗ trống, và bạn sẽ có 1 phút để gõ được càng nhiều từ càng tốt" 
msgid "You and your friends all get the same text and only your highest score counts, so if you are not satisfied with your score, just try again. Try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Bạn và bạn bè của bạn đều nhận được cùng một văn bản và chỉ kết quả cao nhất của bạn được ghi nhận, vậy nên nếu bạn không tự tin với số điểm của mình, hãy thử lại. Hãy cố gắng giành vị trí thứ nhất trước khi cuộc thi kết thúc." 
msgid "Invite your friends"msgstr "Mời bạn bè" 
#Facebook Share Title
msgid "Typing Competition 10FastFingers.com"msgstr "Cuộc thi đánh máy tại 10FastFingers.com" 
#Twitter Share Text
msgid "Are you faster than me, lets find out"msgstr "Bạn nhanh hơn tôi? Hãy thử xem" 
#Email Share Subject
msgid "Who can type faster"msgstr "Ai nhanh hơn nào" 
#Email Share Body/Message
msgid "Lets have a fun typing battle"msgstr "Cùng nhau chiến trận đánh máy nào" 
msgid "Create a new Competition"msgstr "Tạo một cuộc thi mới" 
#Create new Competition Button
msgid "Go"msgstr "Go" 
msgid "<a href=\"/login\">Login</a> to save your score"msgstr "<a href=\"/login\">Đăng nhập</a> để lưu điểm" 
#Competition ends in
msgid "ends in"msgstr "kết thúc vào" 
#competition details. VAR: tests taken by users | number of participants
msgid "<span id=\"tests-taken\">%s</span> tests taken by <span id=\"count-competitors\">%s</span> competitors"msgstr "<span id=\"tests-taken\">%s</span> kiểm tra bởi <span id=\"count-competitors\">%s</span> người tham gia" 
msgid "Username"msgstr "Tên người dùng" 
msgid "ago"msgstr "cách đây" 
msgid "Start a Typing Competition"msgstr "Bắt đầu cuộc thi Đánh máy" 
msgid "Create a private competition by activating the checkbox"msgstr "Tạo một cuộc thi bí mật bằng cách kích hoạt checkbox" 
msgid "(No one will be able to see the competition, unless you share the url)"msgstr "(Không ai có thể thấy cuộc thi này, trừ khi bạn chia sẻ url)" 
msgid "Pick your language, then press the Button"msgstr "Chọn ngôn ngữ của bạn, sau đó nhấn nút" 
msgid "Participants"msgstr "Những người tham gia" 
msgid "Tests taken"msgstr "Những bài kiểm tra đã thực hiện" 
msgid "Time left"msgstr "Thời gian còn lại" 
#Join Competition Button
msgid "Join"msgstr "Tham gia" 
msgid "You have to be <a href=\"/login\">logged in</a> to create a Competition."msgstr "Bạn cần phải <a href=\"/login\">đăng nhập</a> trước khi tạo Cuộc thi." 
#Competition Facebook Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://apps.facebook.com/ten_fast_fingers/competition/%s&t=Typing Competition 10FastFingers.com\" target=\"_blank\" id=\"facebook\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Twitter Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Are you faster than me, lets find out: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"http://twitter.com/home?status=Bạn có nhanh hơn tôi không, cùng xem thử nào: https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"twitter\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Google Plus Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://10fastfingers.com/competition/%s\" target=\"_blank\" id=\"google\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition Email Share Link. VAR: competition-hash
msgid "<a href=\"mailto:?subject=Who is the fastest typer&body=Lets have a fun typing competition:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>"msgstr "<a href=\"mailto:?subject=Ai là người gõ nhanh nhất&body=Cùng thi đua công bằng nào:\n\n https://10fastfingers.com/competition/%s\" id=\"email\" class=\"share-btn\"></a>" 
#Competition URL Share Link. VAR: competition-hash | competition-hash
msgid "Start: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Bắt đầu: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 
msgid "Can you type faster than your friends? Everybody gets the same text and only your highest score counts, try to reach the first place before the competition ends."msgstr "Bạn có thể gõ nhanh hơn những người bạn của bạn? Mọi người đều nhận được cùng một văn bản và chỉ kết quả cao nhất của bạn được ghi nhận, hãy cố gắng giành vị trí thứ nhất trước khi cuộc thi kết thúc." 
msgid "Competition finished. You can create a new one, just click on the button."msgstr "Cuộc thi đã kết thúc. Bạn có thể tạo một cuộc thi mới, bằng cách nhấn vào nút." 
msgid "You participated in this Typing competition"msgstr "Bạn đã tham gia cuộc thi này rồi" 
msgid "Number of tests taken"msgstr "Số bài kiểm tra đã thực hiện" 
msgid "Competition Ranking"msgstr "Xếp hạng cuộc thi" 
msgid "In Competition wins are only the public competitions included"msgstr "In Competition wins are only the public competitions included" 
msgid "Wins"msgstr "Thắng" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Những cuộc thi đã tham gia" 
msgid "You can only have one active competition at a time: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>"msgstr "Bạn chỉ có thể tham gia vào một cuộc thi cùng lúc: <a href=\"https://10fastfingers.com/competition/%s\">https://10fastfingers.com/competition/%s</a>" 

File "user.po"

#profile message if user profile doesn't exist
msgid "User doesn't exist"msgstr "Người dùng không tồn tại" 
msgid "Settings saved"msgstr "Lưu cài đặt" 
msgid "Unable to save settings, please try again."msgstr "Không thể lưu được các thiết lập, vui lòng thử lại." 
msgid "Username saved"msgstr "Đã lưu tên tài khoản" 
msgid "Username already exists"msgstr "Tên tài khoản đã tồn tại" 
msgid "Password saved"msgstr "Lưu mật khẩu" 
msgid "Your new password has to be between 6 and 40 characters"msgstr "Mật khẩu mới của bạn phải lớn hơn 6 và nhỏ hơn 40 kí tự" 
msgid "The passwords have to match"msgstr "Mẩu khẩu phải trùng nhau" 
msgid "Your old password is wrong"msgstr "Mật khẩu cũ của bạn không đúng" 
#User: USERNAME
msgid "User"msgstr "Người dùng" 
msgid "Settings"msgstr "Thiết lập" 
msgid "Save"msgstr "Lưu" 
msgid "Cancel"msgstr "Hủy bỏ" 
#default if user didn't provide a description about himself
msgid "Edit your description under \"settings\" <br />Let us know a little bit about yourself and what your typing goals are :)"msgstr "Chỉnh sửa mô tả của bạn dưới phần \"thiết lập\" <br />Hãy cho chúng tôi biết một ít về bạn và mục tiêu đánh máy của bạn là gì :)" 
msgid "User details"msgstr "Chi tiết về người dùng" 
msgid "last login"msgstr "lần truy cập cuối" 
msgid "member since"msgstr "Thành viên được" 
msgid "Profile views"msgstr "Xem hồ sơ" 
msgid "Keyboard Layout"msgstr "Loại bố trí bàn phím" 
msgid "Keyboard"msgstr "Bàn phím" 
msgid "Tests taken"msgstr "Số lần kiểm tra" 
msgid "Competitions taken"msgstr "Số cuộc thi đã thực hiện" 
msgid "last 50 tests"msgstr "50 kiểm tra gần đây" 
msgid "Highest WPM"msgstr "WPM cao nhất" 
msgid "Lowest WPM"msgstr "WPM thấp nhất" 
msgid "Average WPM"msgstr "WPM trung bình" 
msgid "Achievements"msgstr "Thành tích đạt được" 
msgid "Visitors"msgstr "Người viếng thăm" 
msgid "Activity"msgstr "Hoạt động" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Cuộc thi gần đây" 
msgid "Graph"msgstr "Đồ thị" 
msgid "back to Profile"msgstr "quay trở lại Hồ sơ" 
msgid "Profile"msgstr "Hồ sơ" 
msgid "Real Names are preferred"msgstr "Tên thật luôn được yêu thích hơn" 
msgid "save"msgstr "lưu" 
msgid "Save settings"msgstr "Lưu cài đặt" 
msgid "User"msgstr "Người dùng" 
msgid "Which keyboard do you use?"msgstr "Bạn sử dụng loại bàn phím nào?" 
#Keyboard name input box placeholder
msgid "Keyboard Name"msgstr "Tên của bàn phím" 
msgid "Keyboard Name (e.g. Logitech K120)"msgstr "Tên bàn phím (ví dụ Logitech K120)" 
msgid "Change your password"msgstr "Thay đổi mật khẩu" 
#password reset form placeholders
msgid "Old password"msgstr "Mật khẩu cũ" 
msgid "New password"msgstr "Mật khẩu mới" 
msgid "Confirm password"msgstr "Xác nhận mật khẩu" 
msgid "Gravatar Profile Picture"msgstr "Ảnh đại diện" 
msgid "You can use Gravatar to upload or change your profile picture."msgstr "Bạn có thể sử dụng Gravatar để tải lên hoặc thay đổi ảnh đại diện." 
msgid "What is Gravatar"msgstr "Gravatar là gì?" 
msgid "This is your gravatar:"msgstr "Đây là ảnh đại diện của bạn:" 
msgid "Words typed"msgstr "Số từ đã gõ" 
msgid "Description"msgstr "Mô tả" 
msgid "Recent Competitions"msgstr "Cuộc thi gần đây" 
msgid "Language"msgstr "Ngôn ngữ" 
msgid "Participants"msgstr "Số người tham gia" 
msgid "Tests taken"msgstr "Số lần kiểm tra" 
msgid "Visit Typing Competition"msgstr "Xem Cuộc thi đánh máy" 
msgid "normal"msgstr "thường" 
msgid "advanced"msgstr "nâng cao" 
msgid "corrections"msgstr "corrections" 
msgid "Competitions won"msgstr "Cuộc thi đã thắng" 
msgid "Delete Account"msgstr "Xóa Tài khoản" 
msgid "Delete my Account"msgstr "Xóa Tài khoản của tôi" 
msgid "You can delete your account by pressing the button on the bottom right. Keep in mind that once your account is deleted, it can't be restored."msgstr "Bạn có thể xóa tài khoản của bạn bằng cách nhấn vào nút bên phải phía dưới. Hãy nhớ rằng một khi tài khoản bị xóa, bạn không thể phôi phục lại." 
msgid "If you want to share the reason why you want to delete your account, please send me an email: [email protected]"msgstr "Nếu bạn muốn chia sẻ lý do mà bạn xóa tài khoản, vui lòng gửi mail cho tôi: [email protected]" 
msgid "Thank you for using 10FastFingers.com :)"msgstr "Cảm ơn bạn đã sử dụng 10FastFingers.com :)" 
msgid "User ID"msgstr "User ID" 
msgid "Your account has been deleted"msgstr "Tài khoản của bạn đã bị xóa" 
msgid "last 500 results for each typing mode"msgstr "500 kết quả cuối cùng của mỗi chế độ đánh máy" 
msgid "Most active users"msgstr "Những người dùng năng nổ" 
msgid "no description"msgstr "không có mô tả" 

File "anticheat.po"

msgid "Sorry, but you have to be logged in to access the Anti-Cheat overview."msgstr "Xin lỗi, bạn cần phải đăng nhập để truy cập vào tổng quan Chống-Gian-Lận." 
msgid "You unlocked %s of your results."msgstr "Bạn đã mở khóa %s kết quả của bạn." 
msgid "To see if you have more <strong>locked</strong> results, <a href=\"/anticheat\">click here</a>"msgstr " Để xem liệu bạn còn kết quả nào <strong>bị khóa</strong> không, <a href=\"/anticheat\">nhấp vào đây</a>" 
msgid "What is 'Max unlocked WPM'-value?"msgstr "Giá trị 'Đã mở khóa WPM cao nhất' là gì?" 
msgid "Until you surpass this value, you won't have to do another Anti-Cheat-Test in this language."msgstr "Cho tới khi bạn vượt qua giá trị này, bạn sẽ không phải làm bài Kiểm-tra-Chống-gian-lận trong ngôn ngữ này nữa." 
msgid "Start Test"msgstr "Bắt đầu kiểm tra" 
msgid "Anti-Cheat Test"msgstr "Kiểm tra chống gian lận" 
msgid "This Anti-Cheat-test is to evaluate your typing result <em>(sorry about the inconvenience but this is the only way to prevent cheating on 10FastFingers)</em>."msgstr "Bài kiểm tra chống gian lận này để xác thực tốc độ của bạn <em>(xin lỗi vì sự bất tiện nhưng đây là cách duy nhất để chống gian lận trên 10FastFingers)</em>." 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. Below you can see the last 5 results in each category that are currently not counted. By clicking on one of those results you will get to the Anti-Cheat-Test where you can unlock the results by typing fast enough (don't worry, you can try it as often as you like)."msgstr "Bài kiểm tra này chỉ xuất hiện khi bạn gõ nhanh hơn X WPM. Bên dưới bạn sẽ thấy 5 kết quả cuổi ở mỗi mục chưa được tính. Khi click vào một trong những kết quả đó bạn sẽ được tham gia bài kiểm tra chống gian lận và bạn có thể mở khóa kết quả bằng cách gõ đủ nhanh (đừng lo, bạn có thể thử lại nhiều lần)." 
msgid "Currently no unconfirmed results"msgstr "Hiện tại không có kết quả chưa xác thực" 
msgid "Anticheat Overview"msgstr "Tổng quan chống gian lận" 
msgid "Start"msgstr "Bắt đầu" 
msgid "Press Start and type the words you see in this field"msgstr "Nhấn Bắt đầu và gõ những từ bạn thấy trong mục này" 
msgid "Reload"msgstr "Tải lại" 
msgid "Submit"msgstr "Gửi" 
msgid "press TAB + ENTER"msgstr "nhấn TAB + ENTER" 
msgid "Explanation"msgstr "Giải thích" 
msgid "This test only appears when you type faster than X WPM. After pressing \"Start\" (TAB + ENTER) you will see a picture with words in it. Type those words as fast as possible and after you have finished, click the submit button (\"TAB + ENTER\")."msgstr "Bài kiểm tra này chỉ xuất hiện khi bạn gõ nhanh hơn X WPM. Sau khi nhấn \"Bắt đầu\" (TAB + ENTER) bạn sẽ thấy một ảnh với chữ trong đó. Đánh những từ đó nhanh nhất có thể và sau khi bạn hoàn thành, nhấn nút gửi (\"TAB + ENTER\")." 
msgid "Help"msgstr "Trợ giúp" 
msgid "<strong>Start:</strong> Press \"TAB+ENTER\" to start the test (instead of clicking on the \"Start\"-Button)"msgstr "<strong>Bắt đầu:</strong> Nhấn \"TAB+ENTER\" để bắt đầu bài kiểm tra (thay vì click vào nút \"Bắt đầu\")" 
msgid "<strong>Submit:</strong> If you are finished typing the words you can just press \"TAB + ENTER\" to submit the result to the server (this will save you some time, as you don't have to click the \"Submit\"-Button)"msgstr "<strong>Submit:</strong> Nếu bạn đã hoàn thành gõ chữ bạn có thể nhấn \"TAB + ENTER\" để gửi kết quả lên máy chủ (tiết kiệm thời gian hơn, không cần phải click nút \"Gửi\")" 
msgid "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test"msgstr "If some of the characters/words are messed up, just skip these and submit the test, you don't have to type all words to complete the test" 
msgid "Max unlocked WPM"msgstr "WPM tối đa đã mở khóa" 
msgid "Correct Keystrokes"msgstr "Tổ hợp phím đúng" 
msgid "Wrong Keystrokes"msgstr "Tổ hợp phím sai" 
msgid "Time needed in ms"msgstr "Thời gian cần theo ms" 

File "notification.po"

msgid "Notifications"msgstr "Thông báo" 
msgid "New Achievement unlocked"msgstr "Thành tích mới đã mở khóa" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Typing result"msgstr "Chống gian lận: Xác thực kết quả của bạn" 
msgid "Anticheat: Evaluate your Competition result"msgstr "Chống gian lận: Xác thực tốc độ của bạn" 
msgid "no notifications yet"msgstr "không có thông báo" 

File "main.po"

msgid "Improve your Typing Speed"msgstr "Cải thiện tốc độ đánh máy" 
msgid "Typing Mode"msgstr "Chế độ gõ" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test"msgstr "Kiểm tra tốc độ đánh máy" 
#typing mode selector
msgid "Typing Test (advanced)"msgstr "Kiểm tra đánh máy (nâng cao)" 
#typing mode selector
msgid "Typing Competition"msgstr "Cuộc thi đánh máy" 
msgid "Custom Typing Test"msgstr "Kiểm tra đánh máy tùy chỉnh" 
msgid "Multiplayer Typing Test"msgstr "Đánh mày nhiều người chơi" 
msgid "Mobile App"msgstr "Ứng dụng điện thoại" 
msgid "Practice Mode"msgstr "Chế độ luyện tập" 
msgid "Updates"msgstr "Cập nhật" 
msgid "Feedback"msgstr "Phản hồi" 
msgid "Contact"msgstr "Liên hệ" 
msgid "Forum"msgstr "Diễn đàn" 
msgid "Feedback / Contact"msgstr "Thông tin phản hồi / Liên hệ" 
msgid "Follow me on Twitter"msgstr "Theo dõi tôi trên Twitter" 
msgid "WPM"msgstr "WPM" 
msgid "CPM"msgstr "CPM" 
msgid "CPS"msgstr "CPS" 
msgid "Keystrokes"msgstr "Tổ hợp phím" 
msgid "Username"msgstr "Tên đăng nhập" 
msgid "Email"msgstr "Email" 
msgid "<span id=\"user-online\">%s</span> Users Online"msgstr "<span id=\"user-online\">%s</span> Người dùng đang truy cập" 
msgid "click to show/hide countdown"msgstr "nhấp để hiện/ẩn đếm ngược" 
msgid "Highscores"msgstr "Điểm cao nhất" 
msgid "Top 200 words"msgstr "Top 200 từ" 
msgid "Top 1000 words"msgstr "Top 1000 từ" 
msgid "Who can type the fastest?"msgstr "Ai là người gõ nhanh nhất?" 
msgid "Text Practice"msgstr "Chế độ tập luyện" 
msgid "Practice your own Text"msgstr "Tập luyện theo văn bản của riêng bạn" 
msgid "Top 1000"msgstr "Top 1000" 
msgid "Unlock the Top 1000 words of your language"msgstr "Mở khóa Top 1000 từ trong ngôn ngữ của bạn" 
msgid "Check out our Android Mobile App"msgstr "Hãy thử Ứng dụng Android của chúng tôi" 
msgid "Sorry, but you have to be logged in to use this feature."msgstr "Xin lỗi, bạn cần phải đăng nhập để sử dụng chức năng này." 
msgid "created"msgstr "đã tạo" 
msgid "ABC Typing App"msgstr "Ứng dụng gõ ABC" 
msgid "How fast can you type the ABC?"msgstr "Bạn gõ ABC nhanh cỡ nào?"