eng
competition

User: HoangAnhDao

Bị chồng bắt luyện gõ 10 ngón đến khi nào đạt 100 điểm thì thôi... Nhưng mà được hơn 100 điểm rồi thì lại muốn luyện tiếp để vượt chồng!
User details
User ID 2093706
last login 1 week, 2 days ago
member since 3 months, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 36,328
Tests taken 425
Competitions taken 1 (0)

Coming Soon!

LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: