eng
competition

User: Mike01

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
User details
User ID 3665000
last login 1 week, 5 days ago
member since 3 months ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 9,537
Tests taken 101
Competitions taken 10 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: