eng
competition

User: Còi Ngốc

Thích gõ máy, đơn giản vì thích, cày mãi mà vẫn gà công nghiệp.
User details
User ID 944429
last login 1 month, 5 days ago
member since on September, 19th, 2015
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 82,398
Tests taken 1,311
Competitions taken 8 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: