eng
competition

User: BlackT

Hồi mới tập đánh mình đánh 40 từ hơn à. Giờ đỡ nhiều lắm rồi. Hồi mới tập ấy ngày nào cũng gõ vài chục phút. Mà cũng không thường xuyên lắm.
User details
User ID 975242
last login 2 weeks, 6 days ago
member since on November, 4th, 2015
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Genius
Words typed 132,496
Tests taken 1,320
Competitions taken 219 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: