eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - TƯ TƯỞNG LÀM NÊN SỰ NGHIỆP (1/2)

created Jul 19th, 16:47 by PtaPhuongThao


0


Rating

270 words
24 completed
00:00
Người ta được trời phú bẩm cho tính lặng rất tốt. Tăng Sâm học trò của Khổng Tử, về việc học phần chậm lụt, nhưng ông biết “người học một lần, mình học mười lần” để lại. Để tự răng, mỗi ngày ông đều phản tỉnh lỗi lầm của mình rồi sau nổi tiếng bậc tông thánh. Như thế đủ thấy hễ nghị lực phấn đấu, chí hướng lớn lao, thế nào cũng cuộc sống tốt đẹp. Chỉ ngại chăng những kẻ hay ăn biếng làm, rồi thì cuộc đời cũng nát với cỏ cây thôi. Mọi sự việc triết nhân sinh đều phát sinh từ tưởng. Hễ tưởng chính xác cuộc sống của bạn mới tốt lành. Xin bàn về tưởng nên nghiệp:
 
Thứ nhất: Nước không động sông không trong
 
Sách Xuân Thu câu: “Nước chảy không hôi, then cửa không mọt”. Nếu dòng nước không chảy, nước sẽ bị đọng hôi thối. Nước phải thông chảy mới sạch sẽ. Tiền tài cũng vậy, nếu dùng mới phát huy giá trị. Nếu không dùng, vàng bạc, chôn dưới gầm giường cũng chẳng khác gạch, đá. Người ta lại càng phải như vậy, tưởng tri thức phải luôn đổi mới, hình thái sinh hoạt cũng nên thường xuyên thay đổi, trong quan hệ giao thiệp với nhau nên thường qua lại thăm hỏi nhau. Như thế mới không trì trệ, mới tiến kịp thời đại không bị đào thải.
 

saving score / loading statistics ...